(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning 2022 - Malvik

Opprett ny søknad på støtteordning

Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter:

Malvik kommune har mottatt 506 000 kroner til fordeling blant lokale virksomheter som er rammet av kostnader og/eller tap som følge av smitteverntiltak grunnet koronapandemien.

Hensikten med den kommunale kompensasjonsordningen er å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Det er en forutsetning for ordningen at virksomheter benytter regionalforvaltning.no og søknadsskjema oppgitt her.

Virksomheter som var i vanskeligheter per 31. desember 2019, ref gruppeunntaksforordningens artikkel 2, paragraf 18, kan ikke tildeles støtte. Støtte kan heller ikke gis til virksomheter innen finanssektoren eller virksomheter innen kommunens egen regi, eksempelvis renovasjonsvirksomhet eller barnehager som ikke er offentlig drevet, men der inntekter kommer fra kommune og/eller foreldrebidrag.

Følgende kriterier må være oppfylt for å kunne motta støtte fra kommunal kompensasjonsordning i Malvik kommune:

  • Virksomheten må ha foretaksnummer og drive virksomhet i eller fra Malvik kommune.

  • Virksomheten må kunne dokumentere tap, bortfall av inntekt eller økte kostnader som følge av smitteverntiltak eller andre konsekvenser som kan relateres til koronapandemien. Det er ikke krav om at slik dokumentasjon på tap eller økte kostnader skal være revisorattestert.

  • Virksomheter innenfor hotell- og restaurantdrift, servering, overnatting, opplevelsesnæring og lignende vil bli prioritert i forbindelse med tildeling.

Malvik kommune, Kommunal- og moderniseringsdepartementet eller EFTAs overvåkingsorgan ESA kan gjennomføre kontrolltiltak. Dersom søker oppgir feilaktige opplysninger, kan tilskuddet kreves tilbakebetalt, helt eller delvis. Hovedregelen er at ulovlig støtte må tilbakebetales med renter og rentes rente.

 

Alle søknader blir saksbehandlet av administrasjonen og fremmet som sak for formannskapet i Malvik kommune som foretar endelig tildeling. Formannskapets møter for første kvartal er berammet til følgende datoer: 18. januar, 15. februar og 15. mars.


Spørsmål om søknader eller ordningen kan sendes næringssjef Ole Christian Iversen på epostadressen: oci@malvik.kommune.no


 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen