(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning - runde 6 - Giske kommune

Kommunal kompensjonsordning til lokale verksemder

Kompensasjonsordning for bedrifter som er ramma av lokale eller nasjonale smitteverntiltak

Giskekommune har fått tildelt kr 637.000 i midlar som skal sette kommunen bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale verksemder som er særleg hardt ramma av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til Prop. 195 S (2020-2021)- Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2021 og Prop. 79 S (2020-2021) Økonomiske tiltak i møte med pandemien. KMD følger med dette opp budsjettvedtaket fra Stortinget 18. juni 2021, Innst. 600 S (2020- 2021), og tildeler midler fra den gjenværende rammen, over kap. 553, post 68 (ny) Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter.

Mål for tilskotet og krav til bruk av tilskotet
Målet med ordninga er å sette kommunane raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter for å opprettholde arbeidsplassar og viktig kompetanse i bedrifter

 

Tildelingskriterier

  • Lokale verksemder innanfor serveringsverksemd (næringskode 56), og andre verksemder som av ulike grunnar fell heilt eller delvis utanfor dei generelle kompensasjonsordningane.
  • Lokale verksemder som har hatt kostnadar eller tap som følgje av smittevernstiltak og nedstenging
  • Verksemda må vere registrert i Brønnøysund og ha adresse i Giske kommune

Prioritering av økonomisk stønad

  • Bedrifter innan servering, overnatting, arrangement og reiseliv
  • Lokale verksemder som er særleg hardt ramma av lokale og nasjonale smitteverntiltak
  • Verksemd som ikkje har mottatt kompensasjon tidlegare eller frå andre ordningar
  • Verksemder med tilsette
  • Verksemder som er viktige i lokalmiljøet
  • Oppstartsbedrifter vert også vurdert

 

Notifisert ordning under Covid-19-rammeverket eller under andre deler av regelverket

Virksomheter som var i vanskeligheter per 31. desember 2019, ref gruppeunntaksforordningens artikkel 2, paragraf 18, kan ikkje tildeles støtte.

Kommunen har betydeleg fridom til å tilpasse kva slags verksemder dei kan støtte avhengig av den lokale situasjonen.

Søknad med nødvendige opplysningar, søknadsbrev, regnskap og vedlegg skal sendast inn via www.regionalforvaltning.no

Søknadsfrist 31. januar 2022

 

For spørsmål ta kontakt med:

Stabsleiar, Hilde Røsvik

Mob.: 950 53 503

E-post: hilde.kristin.rosvik@giske.kommune.no

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen