(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning covid 19 - tildeling 5 og 6 - Hol kommune


Hol kommune har i kommunal kompensasjonsordning tildelingsrunde 5 og 6 fått totalt kr 2 749 000 fra Kommunal – og moderniseringsdepartementet (KMD) til rask tildeling.

Tildelingen vil gis i form av den nasjonalt notifiserte ordningen jf. Veiledning fra KMD.

Formål
Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter med forretningsadresse i Hol kommune, som er rammet av strenge smitteverntiltak ift covid 19 pandemien. Støtte skal kompensere lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap i november og desember 2021, som følge av nasjonale/lokale smitteverntiltak innført i siste kvartal 2021.

Det kan etter særlig vurdering også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021.

Prioriterte foretak i Hol kommune er:
Serverings- og overnattingsvirksomheter
Reisearrangører


Søkere som har opprettholdt sin drift i perioden vil prioriteres. Bedrifter som er under konkursbehandling, besluttet avviklet eller allerede er avviklet, kan ikke søke. Søkere som tidligere har mottatt midler fra kommunal kompensasjonsordning kan søke, men bedrifter i målgruppen som ikke har søkt tidligere oppfordres til å søke nå.

Dette er også en ventilordning. Virksomheter som av ulike grunner faller utenom lønnsstøtteordningen eller den generelle kompensasjonsordningen vil også kunne søke.

Støtten beregnes skjønnsmessig ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader, tilgjengelige midler til fordeling og tidligere mottatt støtte. Ut fra det totale antall søknader vil kommunen beregne et maksbeløp, og en prosentvis avkortning av søknadsbeløpet. Dersom det gjenstår ubrukte midler etter tildelingen i februar, vil ordningen bli vurdert lyst ut på ny.

Hvordan søke
Søknad MÅ sendes via regionalforvaltning.no. Søknader mottatt på annen måte avvises. Bedriften som søker må registrere organisasjonsnummer, kontonummer og omsøkt tilskudd i denne portalen og følge brukerveiledningen i systemet for hvordan en oppretter og sender inn søknad. Obligatoriske  vedlegg ift regnskap skal lastes opp som vedlegg til søknaden og egenerklæringer fylles ut. Virksomheter må opplyse om de er en del av ett større konsern, og i så fall må det også opplyses om samlet støtte for hele konsernet (søknader til andre kommuner).

Krav til søknaden
Innsending av søknadsskjema via regionalforvaltning.no

Følgende vedlegg er obligatoriske, og skal lastes opp på regionalforvaltning.no:
- Årsregnskap 2020
- Perioderegnskap t.o.m. 3. kvartal 2021
- Perioderegnskap for november og desember 2021

Flg. skjemaer er en del av obligatorisk søknadsprosedyre på regionalforvaltning.no
- Egenerklæringsskjema – mottak av annen offentlig støtte (fylles ut i digitalt søknadsskjema)
- Egenerklæringsskjema - foretak i økonomiske vanskeligheter (fylles ut i digitalt søknadsskjema)

Søker må i søknadsskjemaet spesifikt dokumentere tapte inntekter og /eller betydelige utgifter som følge av lokale og/eller nasjonale smitteverntiltak. Omsøkt tap/kostnadsbeløp, i tillegg til omsetningstap, må oppgis i søknaden. Legg også ved en egen redegjørelse for hvorfor virksomheten er særlig hardt rammet av lokale og/eller nasjonale smitteverntiltak, i word eller pdf vedlegg som lastes opp.

Dersom søker har mottatt annen offentlig kompensasjonsstøtte må det gis informasjon om støtten som er mottatt i 2019, 2020 og 2021, samt hvilken ordning støtten er hjemlet i. I tillegg må søker informere om det er søkt kompensasjon fra andre ordninger som ikke er mottatt.

Søknadsfrist er 27. januar 2022 kl 23:59.

Hol kommune behandler innkomne søknader etter søknadsfristens utløp – det blir ikke gitt fortløpende tildelinger. Det legges opp til en tildelingsrunde med behandling i ett av formannskapets møter i februar 2022.

Hol kommune gjør oppmerksom på at opplysninger som gis vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven, men opplastede regnskap er unntatt offentlighet jf offentlighetslova. Ordninga følger regler i forskrift om distrikts- og regionalpolitiske virkemidler om utlysning, saksbehandling, klage, kontroll m.m.

Spørsmål /support
For teknisk hjelp til utfylling /innsending av søknad på Regionalforvaltning.no, kontakt den gode support-tjenesten: 990 06 333

For mer informasjon og veiledning om den kommunale kompensasjonsordningen til lokale virksomheter, kontakt servicetorget i Hol kommune på telefon 32 09 21 00 eller send e-post til postmottak@hol.kommune.no

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen