(Du er ikke pålogget) 
 

Lurøy kommune, kommunal kompensasjonsordning (Covid 19), tildeling 6

KMD har tildelt Lurøy kommune kr 370 000 som skal benyttes som kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Målet med ordningen og tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter i næringene, gjennom tildeling av kompensasjonstilskudd. Hensikten er å avhjelpe situasjonen i kommuner med næringsliv som igjen rammes av nye smittevernstiltak.

Formannskapet behandler og fordeler midlene.  

Vilkår og prioriteringer:

 • Midlene skal brukes på tiltak for lokale virksomheter registrert i Lurøy kommune, som har sin hovedvirksomhet innen kommunen, og som har vært rammet av strenge smitteverntiltak etter den 1.10.2021
 • Små enheter og virksomheter innenfor reiseliv, som overnattings-, serveringsvirksomheter og reisearrangører prioriteres
 • Størrelse på virksomheten og antatt tap vil vektlegges
 • Virksomheter som tidligere har fått støtte fra kommunal kompensasjons-ordning for Covid-19 i 2021, kan også søke. Tidligere tilskuddsbeløp vil ses i sammenheng ved en eventuell ny tildeling
 • Tildelinger vil gjøres i sammenheng med antall søknader og muligheten som bedriften har for annen inntjening
 • Foretak med minimum ett årsverk vil bli prioritert
 • Kundesegmentet som virksomheten retter seg mot ved behandling vil vektlegges
 • I søknaden må tap som følge av lokale og/eller nasjonale smitteverntiltak under covid-19 pandemien, redegjøres og beskrives. Tapet må kunne dokumenteres og etterprøves
 • Støtte fra annen offentlig kompensasjonsordning for Covid-19 må oppgis

Tildelingen gis i form av bagatellmessig støtte. Tilsagn fra ordningen gis i henhold til gjeldende regelverk og retningslinjer for bruk av statsmidler.

Søker er selv ansvarlig for:

 • Å gi informasjon om hvilken annen offentlig støtte foretaket har mottatt i løpet av 2021, og hvordan denne støtten er hjemlet.
 • At samlet mottatt offentlig støtte ikke overstiger de grensene som til enhver tid gjelder ifølge EØS statsstøtteregelverk (bagatellmessig støtte).

Søknad med nødvendige opplysninger og vedlegg skal sendes inn via www.regionalforvaltning.no. Les mer om ordningen og kriterier på kommunens hjemmeside.

Søknadsfrist er 15. februar 2022

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen