(Du er ikke pålogget) 
 

Arktis 2030 - forprosjekt (2022)

Opprett ny søknad på støtteordning

ARKTIS 2030 – UTLYSNING PROSJEKTMIDLER 2022

 

Troms og Finnmark fylkeskommune lyser i samarbeid med Nordland fylkeskommune ut inntil 22,89 millioner kroner over ordningen Arktis 2030.

 

Ordningen skal støtte opp under regjeringens nordområdestrategi, og prosjekter som bidrar til bærekraftig samfunnsutvikling i landsdelen.

 

Det kan søkes om midler til både forprosjekt og hovedprosjekt (se definisjon lenger ned)

Utlysningsperiode: Utlysingen vil være åpen mellom 3.mars – 31. mai, forutsatt tilgjengelige midler.

 

Fylkesrådet i Troms og Finnmark har satt av 22,89 mill. kroner til denne utlysningen over Arktis 2030. Tilgjengelig ramme til forprosjekt er 7 000 000 kroner, og tilgjengelig ramme til hovedprosjekt er 15 890 000 kroner. Det kan sendes inn søknad om midler i perioden 03. mars – 31. mai 2022, eller så lenge det finnes tilgjengelige midler over rammen.

Støttesats er inntil 50 % av godkjente kostnader.

 

Forprosjekt kan primært innvilges støtte mellom 250 000 – 600 000 kroner per prosjekt over en prosjektperiode på inntil 1 år, med mulighet for 1 års forlengelse etter søknad. Hovedprosjekt kan støttes med mellom 1 – 3 millioner kroner per prosjekt over en prosjektperiode på inntil 5 år, med mulighet for 1 års forlengelse etter søknad.

 

 • Prosjekter av utenrikspolitisk karakter skal søke støtte fra Utenriksdepartementet.
 • Enkeltbedrifter skal søke midler fra Innovasjon Norge Arktis. Ta gjerne kontakt dersom du er i tvil om ditt prosjekt faller innenfor denne utlysningen.

   

  Hva kan det søkes om støtte til?

  Målsetningen er å realisere prosjekter som skal bidra til operativ bruk av nyutviklet kunnskap, teknologi og/eller kompetanse om nordområdene. Prosjekter skal enten kunne bidra til økt kunnskap innenfor utvalgte områder, bidra med tilrettelegging og kapasitetsbygging, eller føre til økt økonomisk aktivitet, næringsutvikling og verdiskaping i nordområdene.

   

  Det kan søkes støtte til enten forprosjekt eller hovedprosjekt

   

 • Forprosjekt defineres som et forarbeid som gjennomføres som vurderingsgrunnlag for et eventuelt hovedprosjekt.
 • Hovedprosjekt defineres som større prosjekter med flere samarbeidspartnere utenfor egen organisasjon. Prosjektene har varighet på minimum ett år. Det bør kunne vises til tidligere utført forarbeid/utredning/forprosjekt i søknad om hovedprosjekt.

 

Arktis 2030 har fire innsatsområder jf. Forskrift om Kommunal- og moderniseringsdepartementets tilskuddsmidler til Arktis 2030:

 

 1. Kunnskap: Økt kunnskap om polare strøk og samfunn, kompetansebehov, forvaltning og miljø og naturressurser i nordområdene.
 2. Infrastruktur: Økt kunnskap om og tilrettelegging for å møte infrastrukturbehov som følge av økt aktivitet i nordområdene.
 3. Miljøvern, sikkerhet, beredskap og klimaendringer: Økt kunnskap om og kapasitet til forebygging og håndtering av forurensning og ulykker i nordområdene. Økt kunnskap om klimaendringer, konsekvenser av dette og grønn omstilling.
 4. Næringsliv: Økt økonomisk aktivitet, næringsutvikling og verdiskaping i nordområdene.

 

Fylkeskommunen vil vurdere hvert enkelt prosjekt i forhold til påvirkning av urfolk og søker bes beskrive eventuell relevans prosjektet kan ha for urfolk.

 

Hvem kan søke?

Arktis 2030 er en nasjonal tilskuddsordning, hvor innsatsen skal omfatte Nord-Norge og bidra til bærekraftig samfunnsutvikling i nordområdene. Søker/prosjekteier trenger ikke være lokalisert i Nord-Norge, men må tydelig kunne vise at resultatene av aktivitetene som finansieres kommer nordområdene til gode.

 

De som kan søke om støtte over ordningen er:

 

 • Næringsliv (enkeltbedrifter bes om å søke Innovasjon Norge Arktis).
 • Interesseorganisasjoner
 • Offentlige aktører
 • Kunnskapsmiljøer knyttet til nordområdene

 

Kriterier for ordningen

Midlene tildeles i tråd med forskrift for Arktis 2030. Forskriften finner du ved å trykke her.

 

Troms og Finnmark og Nordland fylkeskommuner ønsker å prioritere prosjekter som:

 • Bygger opp under fylkeskommunens strategier og planer
 • Tydelig kan bidra til bærekraftig vekst i landsdelen og måloppnåelse av FNs bærekraftsmål
 • Bygger samarbeid på tvers av sektorer/ geografi /aktører
 • Har aktører som prosjektet vil ha betydning for som aktive deltakere i prosjektet. I forbindelse med et hovedprosjekt bør målgrupper/sluttbrukere delta i en eller flere arbeidspakker, eller bidra med betydelig innsats i prosjektet på annet vis. I forbindelse med forprosjekter bør ønske og behov om prosjekt og tiltak komme fra relevante aktører og kunne dokumenteres i søknad. Målgrupper/sluttbruker bør delta i styringsgrupper eller liknende.

 

Tilskuddet skal ikke brukes til:

 1. Løpende driftskostnader i næringsvirksomheter eller organisasjoner
 2. Kausjon eller annen økonomisk garanti
 3. Direkte eller indirekte investeringer i virksomhetens egenkapital
 4. Renter og avdrag på lån og refinansiering av gjennomførte prosjekter
 5. Drift eller investeringer i statlige, fylkeskommunale eller kommunale lovpålagte oppgaver som er utført av fylkeskommunen, kommunen eller andre
 6. Avsetting av midler til uspesifiserte fond, som ikke omfatter delegerte midler til kommuner, regionråd eller andre forvaltere
 7. Politikkforberedende aktiviteter internt hos eller i regi av den som tildeler tilskuddene, innbefattet kjøp av tjenester i samband med utforming av nye tiltak og lovpålagte eller egeninitierte plan- og strategiprosesser

 

Utforming av søknad

 • Søknadsskjema skal fylles ut i sin helhet i regionalforvaltning.no. Kostnads- og finansieringsplan skal fylles ut slik at hver enkelt kostnad / aktivitet og finansieringskilde i prosjektet framgår i kostnads- og finansieringsplan i regionalforvaltning.no.
 • CV legges som vedlegg
 • Dokumentasjon på samarbeidspartnere legges som vedlegg
 • Dokumentasjon på annen finansiering legges som vedlegg
 • Andre tillatte vedlegg: milepælsplaner, tilknyttede prosjektbeskrivelser, rapporter eller liknende
 • Oppsummering skal være på norsk. Dersom søknaden skrives på engelsk bes det om at tekniske / faglige ord og uttrykk forklares på norsk, i tillegg til norsk oppsummering.

 

Dersom det er søkt om midler til samme prosjekt over andre støtteordninger skal dette framgå av finansieringsplanen. Det skal tydelig framgå om slik støtte er omsøkt eller innvilget.

 

Timesats

Timesats skal dekke reelle lønnskostnader, eventuelt med et tillegg for sosiale kostnader og indirekte kostnader som er relevante for medarbeiderens innsats i prosjektet. Kostnadstillegg må kunne dokumenteres.

 

Ved beregning av timesatser gjelder i hovedsak følgende regler:

 • Timesats beregnes med utgangspunkt i avtalt årslønn, med en sats som er i samsvar med virksomhetens faktiske indirekte kostnader.
 • Timesatsen kan ikke overstige 1100 kroner.
 • En medarbeider kan maksimalt belaste prosjekter finansiert med 1850 timer per år.

 

Dersom virksomheten mener at det er behov for høyere timepris enn vist ovenfor må dette beskrives og behovet dokumenteres.

 

Behandlingsprosedyre

Søknader behandles løpende med bakgrunn i forskrift, regionale planer og strategier, statsstøtteregelverk og utlysning. Fylkesråd for plan, næring og miljø er endelig beslutningsorgan for forprosjekter, og Fylkesrådet i Troms og Finnmark fylkeskommune er endelig beslutningsorgan for hovedprosjekter.

 

Søkere oppfordres til å ta kontakt med kontaktpersoner for ordningen (se nederst).

 

Troms og Finnmark og Nordland fylkeskommuner forbeholder seg retten til å publisere rapport, bilder og liknende på våre hjemmesider i forbindelse med støtte til prosjektet.

 

Alle søknader er å regne som offentlig informasjon. Bedriftssensitive opplysninger som søker ønsker unntatt offentligheten, må framkomme tydelig i søknaden.

 

 

 

Kontaktpersoner

 

Ina Helene Olsen

E-post: ina.helene.olsen@tffk.no

Tlf: 77788040

 

Henrikke Rokkan Iversen

E-post: henrikke.iversen@tffk.no

Tlf:77788189

 

Egil Ørjan Thorsen

E-post: egil.orjan.thorsen@tffk.no

 

Jørgen Eliassen – for tekniske spørsmål angående regionalforvaltning.no

E-post: jorgel@nfk.no

 

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen