(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond 2022 - Gjesdal kommune

Kommunalt næringsfond, covid-19 - Støtte til prosjekter

Med bakgrunn i regjeringens krisepakke fase tre, er Gjesdal kommune tildelt kr 1 701 613, som en styrking av kommunalt næringsfond. Tildelingen skal gjøre det mulig for kommunen å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Målgruppen er bedrifter og næringsaktører. Det kan gis støtte til ulike bedriftsrettede tiltak samt unntaksvis prosjekt og satsinger som kommunen velger å gjennomføre i egen regi. Det har vært tre tildelingsrunder, og nå lyses det resterende beløpet på kroner 476.613,- ut.

Tildeling skjer med bakgrunn i Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet, og retningslinjer for kommunalt næringsfond i Gjesdal kommune(PDF, 11 kB).

Hvem kan søke om støtte?

Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører i kommunen. Med næringsaktører menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. Betydning for arbeidsplasser, verdiskapning og økonomisk aktivitet skal vektlegges.

Vurdering av søknader

I vurderingen av søknadene om tilskudd skal det legges særlig vekt på

  • I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på lokale utfordringer, behov og potensial
  • I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet
  • Hvor raskt tiltaket kan settes i gang

Retningslinjene for næringsfondet gir et stort handlingsrom for hvem som kan søke å få tildelt midler. Kommunen ønsker likevel å fremheve tre kategorier som vil bli vektlagt:

  1. - samarbeidsprosjekt/prosjekt med positiv effekt for flere bedrifter.
  2. - kompetansetiltak – herunder tiltak som legger til rette for flere lærlinger/bedriftssamarbeid for fullverdig kompetanseplaner for lærlinger.
  3. - tiltak innenfor reiselivet begrunnet med at denne bransjen er særlig rammet av korona-tiltakene.

Tilskudd fra denne støtteordningen er å anse som offentlig støtte og vil gis i tråd med regelverket for dette. Søker må av den grunn oppgi nødvendig informasjon for å kvalifisere innenfor dette regelverket. All nødvendig informasjon knyttet til dette kan svares ut i søknadsskjema eller som vedlegg til søknaden.

Tilskudd

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.

Utbetaling av støtte
Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis, men kan likevel delvis utbetales etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket. Er det nødvendig for at prosjektet kan komme i gang, kan inntil 15% av tilskuddet utbetales ved oppstart av tiltaket.

Støtten vil bli gitt som bagatellmessig støtte.

Søknad / behandling

Søknad med nødvendige opplysninger og vedlegg skal sendes inn via www.regionalforvaltning.no og ikke direkte til kommunen.

Søknadsfrist torsdag 19. mai 2022

For "foretak i vanskeligheter" vil en foreta særskilte vurderinger, se mer på Regionalforvaltning sin hjemmeside.

Vi gjør oppmerksom på at søknadene behandles politisk, og som utgangspunkt vil være offentlige.

Kontakt

Har du spørsmål, kontakt næringssjef André Andreassen, andre.andreassen@gjesdal.kommune.no – mobil: 959 35 246

 

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen