(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Notodden kommune. 7. tildeling.

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Notodden kommune. (7. tildeling)

Notodden kommune har gjennom Kommunal og distriktsdepartementet blitt tildelt 598 000 kroner til en kommunal kompensasjonsordning.

Notodden kommune skal fordele midlene til støtte for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak og nedstengning. I Notodden rettes ordningen særlig mot virksomheter innenfor serverings- og overnattingsbransjen og reiselivsaktører, sport og fritid, reisebyråer og -arrangører, kunst og underholdning og kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet.

Søknadene behandles i tråd med EØS-regelverket om offentlig støtte. Tilskuddet gis med hjemmel i regelverket om bagatellmessig støtte.

Se også tilskudds brev fra KDD datert 28.02.2022, «Statsbudsjett 2022- Tilskudds brev kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter».

Hvem kan søke

Her er minstekravene som søker må oppfylle.

Hvis ett eller flere av disse ikke er oppfylt, vil man ikke kunne få midler.

 1. Søker må være en virksomhet registrert i enhetsregisteret.
 2. Søker må ha forretningsadresse i Notodden kommune, og søker må geografisk drive sin virksomhet/økonomiske aktivitet i Notodden kommune.

Dersom søker er en del av et konsern, må den delen av konsernet som søker ha eget virksomhetsnummer i Notodden kommune, og verdiskapingen må foregå i Notodden kommune.

 1. Søker må være registrert med ansatte. (Med unntak av enkeltpersonforetak hvor innehaver har virksomheten som hovedinntektskilde)
 2. Søker må være registrert med minst én av NACE-kodene i gruppe 55, 56, 79, 90 og 93.
 3. Søker skal ikke være en virksomhet innen finanssektoren.
 4. Søker skal ikke være en virksomhet innenfor kommunens egen regi
 5. Søker skal ikke være fullfinansiert eller få inntekter fastsatt av offentlig sektor
 6. Søker skal ikke være under konkursbehandling eller under frivillig/tvungen avvikling.
 7. Søker skal ikke ha vært i økonomiske vanskeligheter per 31. desember 2019.
 8. Søker skal ikke ha utbetalt utbytte i 2020 og eller 2021.
 1. Det vil være mulig å søke selv om man har søkt om og fått støtte tidligere på kommunal kompensasjonsordning. Det må da søkes om støtte for en periode som ikke er kompensert tidligere.

Krav til søknad

 • Søknad opprettes og sendes på 
  www.regionalforvaltning.no
 • Søknaden skal inneholde en oversikt over annen tildelt offentlig støtte.
 • Søknaden skal inneholde en kort beskrivelse om hvorfor søker er særlig hardt rammet av lokale og/eller nasjonale smitteverntiltak.
 • Søknaden skal inneholde dokumentasjon på et omsetningsfall i forhold til normalåret 2019.
  • Dette dokumenteres med resultatregnskap for 2019-2020 og 2021 som vedlegges søknaden.
  • Omsetningsfallet må kunne relateres til covid tiltak og restriksjoner.

Utmåling av støttesum

Støttesum blir utregnet på bakgrunn av følgende utgiftsposter i vedlagt resultatregnskap:

 • Leie lokale
 • Strøm/oppvarming
 • Renovasjon
 • Renhold
 • Regnskap
 • Revisor
 • Forsikring (ikke kjøretøy)

 Det vil bli brukt de samme kontoene for alle stønadsberettigede virksomheter.

Det kan kompenseres opp til 75% av godkjente kostnader.

Maksimal støttesum pr. vedtak er 300 000,-

Ved oversøkning vil et utjevningstrekk bli beregnet tilsvarende den prosentvise oversøkningen.

SØKNADSFRIST

Frist for å sende inn søknad er 23.06.2022.

 

 

 

 

UTBETALING AV TILSKUDDET

Dersom søknad innvilges avsettes midlene til formålet.

Utbetaling kan skje først når tilsagnsbrev er akseptert.

Vi gjør også oppmerksom på at uavhengig om søknader blir innvilget eller avslås, vil det bli truffet vedtak med oppsettende virkning. Det betyr at søkere som innvilges midler ikke vil få utbetalt noe før klagefristen på tre uker er ute eller eventuell klagesak er ferdig.

KONTAKTINFORMASJON

For ytterligere informasjon og veiledning kan søkere kontakte:

Notodden Utvikling AS

Rune Kolstad

Telefon: 977 15 927

E-post: rune.kolstad@nuas.no

John Terje Veseth

Telefon: 913 57 811

E-post: john.terje.veseth@nuas.no

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen