(Du er ikke pålogget) 
 

Senja kommune - Næringsfond 2023

RETNINGSLINJER FOR NÆRINGSFONDET I SENJA KOMMUNE

 

BAKGRUNN

Senja kommune skal være utviklingsmotor i nord. Dette innebærer at Senja kommune skal være en proaktiv aktør i samfunns- og næringsutvikling, og en driver i regionale, nasjonale og internasjonale klynger og partnerskap for økt verdiskapning i nord. Senja kommune skal videre være en robust og livskraftig samfunnsutvikler, som gjennom aktiv tilrettelegging bidrar til vekst, attraktive by- og bygdesamfunn og næringsutvikling

For å bli en utviklingsmotor i nord skal Senja kommune legge til rette for økt lokal verdiskapning og flere lønnsomme bedrifter. Videre skal Senja kommune ha økt fokus på landbruk/matproduksjon, samisk næringsutøvelse og utnyttelse av naturresurser i et bærekraftig og langsiktig perspektiv.

Å skape nye arbeidsplasser med fokus på en bærekraftig utvikling skal være et overordnet prinsipp i kommunens planlegging og strategier.

 

FONDETS PRIORITERTE INNSATSOMRÅDER:

Formålet med midlene er å bidra til kompetanseheving, omstilling, nyetablering, innovasjon og nyskaping i Senja kommune. Bedriftsrettede tiltak med formål å utvikle arbeidsplasser og bidra til verdiskaping, samt næringsrettede tiltak som bidrar til økt bolyst, attraktivitet og rekruttering, prioriteres. 

Kommuneplanens samfunnsdel og Regional næringsplan for Midt-Troms 2018-2022, med satsingsområdene forsvar, sjømat, reiseliv, kompetanse, omdømme og rekruttering som strategiske innsatsfaktorer, legges til grunn for behandling av søknadene til næringsfondet.

 

KOMMUNAL BEHANDLING:

Formannskapet i Senja kommune er fondsstyre for det kommunale næringsfondet, og midlene fordeles to ganger per år. Søknadsfristen for første halvår er 1.april og søknadsfristen for andre halvår er 1.oktober. 

Søknader saksbehandles av rådmannens stab v/næringssjef. Rådmannen gir innstilling til formannskapet i Senja kommune, som fatter vedtak i saken. Unntaket er søknader som åpenbart faller utenfor retningslinjene og søkekriteriene. Disse kan avvises av rådmannen.

 

SØKNADSKRITERIER

Næringsfondet kan nyttes til mindre tiltak og prosjekter med det formål å fremme næringsutviklingsarbeidet gjennom kommunal tilrettelegging og støtte til etablering og videreutvikling av eksisterende bedrifter. 

Samarbeidsprosjekter som kommer flere næringsaktører og bransjer til gode vil prioriteres.

 

FØLGENDE KRITERIER GJELDER

 • Søknader til næringsfondet i Senja kommune skal fremmes gjennom det elektroniske søknadssystemet www.regionalforvaltning.no. Det gis ikke anledning til å levere inn søknader utenfor dette systemet.
 • Prosjektperioden skal ikke være igangsatt før søknad leveres kommunen.
 • Tilskudd gis for et år av gangen, selv om prosjektet/tiltaket har lengre varighet.
 • Øvre grense for tilskudd fra Senja kommune er kr 200 000.
 • Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets/tiltakets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.
 • Søker må selv bidra med egne midler, egeninnsats, eller en kombinasjon av disse to.
 • Søker må være registrert i foretaksregisteret eller enhetsregisteret, med adresse i Senja kommune.
 • Mangelfulle søknader eller søknader som faller utenfor kriteriene kan ikke påregnes å bli behandlet og/eller prioritert

 

 FØLGENDE KAN IKKE STØTTES:

 

 • Tilskuddet skal ikke gå til Innkjøp av kjøretøy, å fremme innenlandske produkter på bekostning av importerte produkter og direkte eksportstøtte. 
 • Tilskuddet skal ikke gå til å dekke ordinære driftskostnader.
 • Tilskuddet skal ikke gå til innskudd av aksjekapital eller lån, samt gjeldssanering.
 • Prosjekter/tiltak som allerede er igangsatt eller avsluttet vil ikke bli vurdert.
 • Lag og foreninger.
 • Utgifter som har karakter av årlig driftsstøtte, eksempelvis regionråd, destinasjonsselskap eller andre samarbeidsselskap 

 

VILKÅR FOR UTBETALING AV TILSKUDD:

Utbetaling skjer etter anmodning fra søker. Anmodning om utbetaling gjøres i likhet med søknaden fra det elektroniske søknadssenteret www.regionalforvaltning.no og skal inneholde:

 • Sluttrapport for prosjektet/tiltaket.
 • Spesifisert regnskap som skal kunne sammenlignes med kostnadsoverslaget i søknaden. Kvitteringer og egeninnsatsskjema sendes med. Egeninnsats har en timesats på kr 650.
 • Tilsagn på kr 100 000 eller mer krever attestasjon fra enten revisor, regnskapsfører eller egenerklæring fra selskapet.
 • Skatteattest for virksomheten.

For øvrig gjelder følgende vilkår for utbetaling:

 • Tilskuddsmidlene utbetales primært etterskuddsvis, men kan likevel delvis utbetales etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i prosjektet/tiltaket. Minst 25 prosent av tilskuddet skal holdes tilbake til prosjektet/tilskuddet er avsluttet.
 • Tilsagn står ved lag i 12 måneder fra vedtaksdato, og bortfaller hvis tilskuddet ikke er anmodet utbetalt i løpet av denne tiden.
 • Eventuelle utestående krav til Senja kommune kan bli motregnet.

Støtten gis som BAGATELLMESSIG STØTTE i henhold til statsstøttereglene i EØS-avtalen. Støtten er fastsatt ut fra forutsetning om at bedriften ikke har mottatt samlet bagatellmessig støtte de siste 3 år som overskrider fastsatt grense på 200 000 Euro, inklusive støtten som gis i dette tilsagn. Dersom det motsatte skulle være tilfelle plikter bedriften å ta opp forholdet med kommunen umiddelbart. Bedriften plikter også å oppgi støttebeløpet ved søknad om annen bagatellmessig støtte i løpet av den påfølgende treårsperioden etter støttetildelingen.


 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen