(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond - ekstraordinære midler (sanksjonsmidler) - Sør-Varanger kommune

Sør-Varanger kommune utlyser 6,25 millioner kroner i ekstraordinære midler fra kommunalt næringsfond. Dette i forbindelse med at flere kommuner i Øst-Finnmark er berørt av sanksjonene som følge av Russlands krigføring i Ukraina. Midlene er tildelt fra Troms og Finnmark fylkeskommune.

 

Midlene skal bidra til utvikling og omstilling av lokalt næringsliv. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og/eller til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktig for å motvirke negative virkninger av sanksjonene. Betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet skal vektlegges.

 

Bruken av Sør-Varanger kommunes næringsfond skal gjenspeile de mål og strategier som trekkes opp i kommuneplan og øvrige næringsrettede plandokumenter. Fondet skal særlig bidra til å fremme et mer variert, konkurransedyktig, utadvendt og lønnsomt næringsliv, basert på kommunens geografiske fortrinn og andre fortrinn. Næringsfondet skal engasjere seg i så vel private som offentlige næringsrettede prosjekter som bidrar til å sikre eller øke sysselsettingen i Sør-Varanger kommune.

 

Kriterier og utfyllende retningslinjer:
Næringsfondet kan yte tilskudd til bedriftsutvikling, kommunalt tiltaksarbeid eller grunnlagsinvesteringer. Hvor mye støtte man kan få, vil avhenge av prosjektets art. 
Du kan lese hva det kan søkes om i næringsfondets vedtekter og retningslinjer: https://www.svk.no/naeringsfondet.413655.no.html 

 

Merk at de ekstraordinære sanksjonsmidlene, har fått egne supplerende retningslinjer, med blant annet utvidet maksimal støttesats til 75 prosent og fjernet øvre grense for samlet kapitalbehov. Disse fire unntakene fra de ordinære vedtektene står beskrevet nederst under "Viktig info".

 

Hvordan søke:

Søknadsmalen er utarbeidet av kommunal- og moderniseringsdepartementet. Kommunen ser at det for noen kanskje kan være utfordrende å fylle ut det elektroniske skjemaet, men ta i så fall kontakt med næringssjef Stian Celius 976 30 612 eller stce@svk.no.

  1. Gå til www.regionalforvaltning.no og opprett bruker for foretaket (logg inn hvis du allerede har bruker)
  2. Søk opp “Sør-Varanger kommune" i søkeruten og finn ekstraordinære midler (sanksjonsmidler)
  3. Opprett søknad, fyll ut nødvendig info og legg ved etterspurte dokumentasjon
  4. Send inn søknaden. Siste frist er 3. desember 2023, men lever gjerne så fort som mulig!

 

Søknadsfrist og behandling:

Søknadene behandles fortløpende ut 2023, med siste søknadsfrist 03.12.2023. Søknader behandles av utvalg for næringsfond, etter oppsatt møteplan som finnes på www.svk.no.

 

Spørsmål/kontakt:

For spørsmål kontakt næringssjef Stian Celius: stce@svk.no / 976 30 612

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen