(Du er ikke pålogget) 
 

Levande og attraktive bygder og grender kring villreinfjellet.

Opprett ny søknad på støtteordning

Dette er ei regional støtteordning for Heiplanen finansiert med midlar frå Miljødirektoratet og Vestfold og Telemark, Agder, Rogaland og Vestland fylkeskommunar.

Potten er 1,45 millionar kroner.

Målet er bygde- og næringsutvikling kring villreinfjella med søkelyset på levande og attraktive bygder og grender. Bygde- og næringsutvikling er eit av satsingsområda i Heiplanen og støtteordninga er forankra i handlingsprogrammet 2020-2023.

Føremål

  • Legge til rette for aktivitetar og opplevingar kring villreinfjella Setesdal Vesthei og Setesdal Austhei og som 1) formidlar natur- og kulturarv knytt til desse villreinfjella og som 2) spelar på lag med særpreget til bygdene og grendene kring villreinfjella. Det er ein føresetnad at tiltaka ikkje er i konflikt med leveområda til villreinen.
  • Aktivitetane og opplevingane skal styrke bygdene og grendene som stader å bu, leve, arbeide og besøke

Kven kan søke

Kommunane som er med i Heiplanen må vera søkar. Det kan vera andre aktørar enn kommunane som gjennomfører prosjektet/tiltaket. Sidan Heiplanen vart vedtatt før kommunereforma, kan Sandnes kommune søka om økonomisk støtte i tidlegare Forsand kommune. Det same gjeld Ullensvang kommune som kan søka om økonomisk støtte til å utvikle bygdene og grendene i tidlegare Odda kommune.

Kva kan det søkjast om

De kan søke om økonomisk støtte til å gjennomføra fysiske tiltak som er i samsvar med føremåla. De kan søke om økonomisk støtte til å planlegge tilrettelegging av aktivitetar og opplevingar. Det kan løyvast inntil 50% av godkjend budsjett. Maks støtte er kr. 250.000.

Søknad

De skriv søknaden i søkarportalen www.regionalforvaltning.no under støtteordninga Levande og attraktive bygder og grender kring villreinfjella Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane og Setesdal Austhei.

Hugs å skildre i søknaden korleis prosjektet/tiltaket oppfyller kriteria sett i retningslinene, sjå her

Om de treng hjelp til å bruka søkarportalen kan de kontakte:

Heidi Skifjell, Rogaland fylkeskommune, telefon 975 02 974.

Om de treng hjelp til å utforme søknaden kan de kontakte:

Lene Hennum, Vestfold og Telemark fylkeskommune, 918 53 099.

Katrine Skajaa Gunnarsli, Agder fylkeskommune, 906 32 657.

Sissel Bakke, Rogaland fylkeskommune, 464 15 413.

Snorre Waage, Vestland fylkeskommune, 959 76 861.

Søknadsfrist 15. januar 2023.


 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen