Næringsfondet som et virkemiddel for utvikling og skal bidra til måloppnåelse i strategisk næringsplan.
Rammen for 2023 er kr. 350.000, - 

 

Næringsfondet kan nyttes til tiltak med det formål å fremme næringsutviklingsarbeidet gjennom kommunal tilrettelegging og støtte til nyetableringer og videreutvikling av eksisterende bedrifter. Støtte fra næringsfondet gis som bagatellmessig støtte.

Formannskapet er fondsstyre for Hadsel kommunes næringsfond, og avgjør saker etter innstilling fra kommunedirektøren. 

  

Søknader skal normalt inneholde regnskap, budsjett, aktuelle kostnadsoverslag, finansieringsplan, beskrivelse av forretningsideen, sysselsettingseffekt og markedsvurdering.
For søknader om investering- eller etableringsstøtte skal driftsbudsjett for 3-5 år legges ved. 

Næringsfondet skal ikke støtte tiltak eller virksomheter som mottar en betydelig overføring over offentlige budsjett. Næringsfondet kan ikke brukes til gjeldssanering. Midler fra fondet skal ikke brukes til ordinær drift. Næringsfondet skal ikke finansiere ordinær offentlig virksomhet. Midler fra fondet skal ikke brukes til aksjetegning eller andeler i private bedrifter. Næringsfondet skal ikke brukes til å gi garantier. Næringsfondet kan ikke støtte bokutgivelser, ikke-kommersielle festivaler eller bidra til direkte konkurransevridning. Næringsfondet skal ikke brukes til allerede igangsatte prosjekter eller avslutta prosjekter.

Kommunene kan gi tilskudd til følgende:

· Bedriftsutvikling

· Investering i bedrifter

· Tiltaksarbeid (utviklingstiltak/konsulentbistand)

· Grunnlagsinvesteringer

 

Særlig vil følgende kriterier prioriteres ved vurdering av søknader:

a)     Samarbeidstiltak mellom to eller flere bedrifter.

b)     Fellestiltak stedsutvikling og reiseliv.

c)      Tiltak som bidrar til nyskaping i nye eller eksisterende bedrifter.

d)     Utredninger/analyser som bidrar til næringsutvikling

e)      Produkt eller tjenester som i dag ikke finnes i Hadsel kommune

Med prosjekt og tiltak menes oppgaver og aktiviteter som: 

  1. er tidsbegrenset, tilskudd kan kun gis i inntil 3 år, selv om prosjektet har lenger varighet.
  2. har fokus på utprøving, initiering og oppstart 
  3. har organisering, kostnader og finansiering som er direkte tilknyttet prosjektets/tiltakets formål 
  4. skal lede frem til et bestemt resultat 
     

Bedrifter som søker støtte fra det kommunale næringsfondet må vise til tydelige mål for virksomhetens miljø og samfunnsmessige bærekraft, eller vise til et dokument hvor dette er beskrevet, for eksempel i en bærekraftsrapport.

Større prosjekter der støtte fra næringsfondet virker utløsende for realisering av prosjektet skal prioriteres. Prosjektene som støttes skal bidra til å bevare eller skape flere arbeidsplasser i Hadsel kommune.

Vi vil utelukkende prioritere søknader som bidrar til måloppnåelse i Strategisk næringsplan 2019-2029. Søker må derfor kunne henvise til hvilket mål i næringsplan tiltaket bidrar til å nå.

Har du spørsmål?

Kontakt:
Jørgen Henriksen
+47 476 82 115
jorhen@hadsel.kommune.no