(Du er ikke pålogget) 
 

Fremtids- og næringsfond (intern)

Opprett ny søknad på støtteordning

Fremtids- og næringsfond for kommuneorganisasjonen

Tromsø kommune kan gi økonomisk støtte til interne i kommuneorganisasjonen gjennom Fremtids- og næringsfondet. Tilskuddene kan gå til bærekraftige tiltak, prosjekter og/eller arrangementer internt i kommuneorganisasjonen og/eller som kommer Tromsøsamfunnet til gode. Det omsøkte tiltaket/prosjektet skal være forankret i Kommuneplanens samfunnsdel "Tromsø vil 2020-2032".


Formannskapet vedtok den 25.04.23 (utvalgssak 0042/23) å disponere 1.000.000 NOK årlige midler til i
nterne tiltak for Fremtids- og næringsfondet.

 
 
Vilkår og kriterier:
 

Punkt 1 – Søknadsfrist

15. oktober 2023

 

Punkt 2 – Hvem kan søke

Avdelinger, seksjoner og enheter internt i Tromsø kommune som har behov for egenkapital til eksterne prosjekter/tiltak.

 

Punkt 3 – Formål med Fremtids- og næringsfondet

Fondet kan være egenandel i utviklingsprosjekter som ikke går på bekostning av miljø og natur og som bidrar til sirkulære løsninger, slik at Tromsø kommune kan oppfylle: «Et bærekraftig Tromsø i 2032».

 

Punkt 4 – Kriterier for tildeling

 1. Vise til hvordan prosjektet/tiltaket kommer Tromsøsamfunnet til gode
 2. Vise til hvordan prosjektet/tiltaket er med på å løse samfunnsutfordringer i Tromsø
 3. Vise til hvordan prosjektet/tiltaket har en effekt på en eller flere av delmålene i Tromsø kommunes samfunnsplan.
 4. Prosjektets/tiltakets effekt på grønn omstilling
 5. Prosjektets/tiltak evne til å bidra til netto nullutslipp i 2030.
 6. Bidrag til å løse klimautfordringer i næringslivet
 7. Kobling mot FoU (Forskning og Utvikling). Er ikke avgjørende, men teller positivt. 


Ved rangeringen mellom søkere kan prosjektet/tiltaket som ivaretar formålet slik det fremgår i punkt 3 gis avgjørende betydning. Ved ellers like forhold prioriteres samvirkeprosjekter.

 

Punkt 5 – Slik søker du

Søk gjennom regionforvaltning.no. 

Dette er hovedpunktene vi ønsker å få besvart utover det som står i søknadsskjemaet i regionalforvaltning (lastes opp som eget vedlegg):

 • Bakgrunn - kort om problemstillingen
 • Om prosjektet/tiltaket – hva skal gjøres
 • Hva skal oppnås – mål
 • Besvare alle kriteriene under «Punkt 4 - Kriterier for tildeling»

 

 

Punkt 6 – Slik vurderes søknaden

 • Gjennomføringsevne
 • Beskrivelse av hvordan prosjektet/tiltaket oppfyller punkt 4. 
 • Klare mål og realistisk budsjett
 • Tilskuddet skal ha utløsende effekt. Det er ikke tilstrekkelig at tilskuddet medvirker til å opprettholde et eksisterende tilbud

 

 

Punkt 7 – Prosjekter/tiltak som avvises

 • Prosjekter/tiltak som ikke svarer på kriteriene under «Punkt 4 – Kriterier for tildeling». 
 • Kostnader som skal dekke driftskostnader.

 

 

Punkt 8 – Økonomi

 • Prosjektet/tiltaket må vise til en kostnads- og finansieringsplan. 
 • Nedre ramme for tilskudd er kr. 50.000 og øvrig ramme er kr. 500.000. 
 • Midler som ikke brukes innen rapportfristen kreves tilbakebetalt. 

 

Punkt 9 – Prosessen videre etter søknadsbehandling

 • Administrasjonen lager en innstilling til fordeling av Fremtids- og næringsfond tilskuddsmidlene. Saken behandles i Miljø-, klima- og samferdselsutvalget og vedtas i Formannskap. 
 • Søker kan forvente 1-2 måneders saksbehandlingstid. 

 

 

Punkt 10 – Sluttrapport

 • Resultatene av det omsøkte prosjektet/tiltaket skal dokumenteres gjennom tekst og bilder. Dette skal kommunen kunne bruke i sine kommunikasjonskanaler. 
 • Sluttrapporten skal inneholde et prosjektregnskap med en godkjennelse fra økonomi. 
 • Alle punktene under punkt 4 besvares. 
 • Sluttrapporten skal være levert 1 år etter tilsagnsbrevet dato. 

 

Punkt 11 – Klage på vedtak

Søker har i henhold til Forvaltningslovens § 28 anledning til å påklage vedtak om tildeling av tilskudd. Klagefrist er innen 3 uker fra søker er gjort kjent med vedtaket (§ 29).

 

 

 

For spørsmål kontakt:

Kirsten Østby

E-post: kirsten.ostby@tromso.kommune.no

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen