(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskudd til bransjeutvikling i kulturell og kreativ næring i Akershus

Tilskudd til bransjeutvikling i kulturell og kreativ næring i Akershus

Formål og målgruppe             

Det er Akershus fylkeskommunes intensjon å utvikle og styrke regionale bransjestrukturer for kulturell og kreativ næring i Akershus. Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til nyskaping og utvikling, og å støtte opp om mindre virksomheter slik at de kan utvikle og styrke samarbeid og bransjestrukturer på regionalt og nasjonalt nivå. Ordningen retter seg mot virksomheter i Akershus, og skal bidra til å: 

 • styrke kulturelle og kreative næringers potensial for verdiskaping og innovasjon
 • øke omsetningen av kunst, kulturelle og kreative produkter og tjenester
 • ta i bruk eksisterende, eller skape nye, markedskanaler og arenaer slik at kunst- og kulturproduksjoner når ut til et større marked
 • øke kompetansen innen nærings-, markeds- og forretningsutvikling

Hvem kan søke om midler fra ordningen

 1. Virksomheter kan søke om midler fra tilskuddsordningen på vegne av et nettverk eller en etablert kulturnæringsklynge. Søker må være en juridisk enhet, og ha forretningsadresse i Akershus. Det gis ikke støtte til prosjekter i enkeltvirksomheter eller enkeltbedrifter.

 2. Kompetansesentre, organisasjoner og aktører som har bransjeutvikling innenfor kulturell og kreativ næring i Akershus som formål, kan søke tilskudd fra ordningen. 

Hva kan det søkes tilskudd til?

 • Klynge- og nettverkssamarbeid med mål om nyskaping, kompetanseheving og bransjeutvikling
 •  Pilotprosjekt (forprosjekt) for å utvikle nye løsninger eller tjenester knyttet til formidling, distribusjon og salg av kunstnerisk, kulturelt og kreativt innhold
 • Arenaer og møteplasser for deling, kompetanseheving og nettverksbygging
 • Mentor- og veiledningsordninger rettet mot unge aktører og nyetableringer

 Hva kan det ikke søkes tilskudd til?

Det gis ikke støtte til innholdsproduksjon, ordinær drift, kulturarrangementer (konserter, forestillinger, turneer, utstillinger m.m.) eller forskning. Det kan søkes om tilskudd inntil kr 300.000, og det kan finansieres inntil 75 prosent av de totale kostnadene i prosjektet.

Øvrige kriterier

 • Informasjon om og resultater fra tiltak og prosjekter som mottar støtte fra ordningen, skal være tilgjengelig for alle.
 • Alle søknader må inneholde en beskrivelse av tiltaket og hva det søkes om støtte til, samt et budsjett og en aktivitetsplan.
 • Tiltak og prosjekter skal være i tråd med «Grønt veikart for kunst- og kultursektoren».

 

Se fullstendige retningslinjer her: Retningslinjer for tilskudd til bransjeutvikling i kulturell og kreativ næring i Akershus - Akershus fylkeskommune (afk.no)

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen