(Du er ikke pålogget) 
 

Regionale tilretteleggingstiltak i landbruket - 2024 Telemark (RTL)

Tilskudd til Regionale tilretteleggingstiltak (RT -midler)

Vi har hatt en stor pågang av gode søknader i år. Rammen er nå brukt opp for 2024, og vi stenger for søkning.

 
I jordbruksoppgjøret blir det satt av midler til tilskudd til Regionale tilretteleggingstiltak (RT-midler) over Landbrukets utviklingsfond.

Det kan gis inntil 50% tilskudd av godkjent kostnadsoverslag. I særlig begrunnede tilfeller kan det gis inntil 75% tilskudd av godkjent kostnadsoverslag.

Tilskuddsramme for 2024: kr 1 520 000,-, pluss evt. overføring av ubrukte midler og inntrukne midler fra tidligere år.

Søknadsfrist:

Kontinuerlig, så langt rammen holder. Stenger for søking ca. 1. desember 2024.

Søknader skal sendes inn via Regionalforvaltning.no

Hvem kan søke:

Kommuner, organisasjoner, forsknings- og utviklingsinstitusjoner registrert i Enhetsregisteret. Foretak registrert i Enhetsregisteret kan og søke dersom tiltaket har som formål å fremme fellesgoder knyttet til næringsutvikling.

Hva kan det gis tilskudd til

Midlene skal legge til rette for regional næringsutvikling med mål om å styrke verdiskapingen i landbruket. Det kan gis tilskudd til tilretteleggingstiltak som bidrar til utvikling av konvensjonell eller økologisk drift i landbruket eller til utvikling av andre landbruksbaserte næringer innenfor fastsatte rammer i jordbruksoppgjøret og statsbudsjettet. Videre må søknaden begrunnes med hvilke(n) prioritering(er) i handlingsprogrammet til RNP tiltaket bidrar til.

For nærmere bestemmelser knyttet til ordningen vises det til Forskrift om regionale midler til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving.

Kontakt:

 Anne Skaug Nisi, anne.skaug.nisi@telemarkfylke.no, 481 96 261


 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen