(Du er ikke pålogget) 
 

Marint miljøsikrings- og verdiskapingsfond

Opprett ny søknad på støtteordning

Marint miljøsikrings- og verdiskapingsfond

Møre og Romsdal fylkeskommune lyser med dette ut midlar frå Marint miljøsikrings- og verdiskapingsfond.

Søknadsfrist: 1. september 2021

Fondet skal nyttast til å finansiere tiltak/prosjekt som skal styrke marint kunnskapsgrunnlag, interkommunale sjøarealplanar og tiltak for å fremje villaksinteressene i Møre og Romsdal.

Innretning og bruk av fondet

Fondet skal brukast i tråd med satsingar knytt til marin sektor slik dette til ei kvar tid går fram av økonomiplan og forskings- og innovasjonsstrategi for næringslivet i Møre og Romsdal.

Dette er temaområde som kan få støtte i 2021:

  • Styrke marint kunnskapsgrunnlag, og styrke arealplanlegging i kystsona gjennom interkommunale planar.
  • Tiltak for å hjelpe villaksen og fremje god sameksistens mellom havbruk og villaks.

Søkarar og prosjekt må ha forankring og aktivitet i Møre og Romsdal.

Økonomiske rammer og søknadsprosedyre:

Midlane som blir lyst vert forvalta etter gjeldande regelverk for tilskotsforvaltning i fylkeskommunen.

Krav til søknaden:

  • Søknaden skal fremjast elektronisk via www.regionalforvaltning.no
  • Tiltak som føreset løyve frå grunneigar eller myndigheiter som t.d. NVE og kommune skal ligge vedlagt søknaden

Kven kan søke:

Kommunar, bedrifter og næringsnettverk, interesseorganisasjonar, utdannings- og forskingsinstitusjonar.

Kontaktpersonar:

Lisbeth Nervik e-post: lisbeth.nervik@mrfylke.no telefon: 71 28 02 15

For spørsmål om registrering av søknad på www.regionalforvaltning.no

Kim Tornes e-post: kim.tornes@mrfylke.no telefon: 71 28 03 45

 


 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen