(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond i Nome

Kommunalt næringsfond

Fondet er nå foreløpig tomt. Det er mulighet til å sende inn søknad som kan stå i kø, men ta kontakt med Mtnu for veiledning. 

Nome kommune har fått påfyll på kommunalt næringfond i juli 2020. Dersom du går med planer eller nye ideer og vurderer å starte en ny bedrift kan du ha mulighet for å få tilskudd. Dette gjelder også hvis du driver en bedrift og har ideer til videreutvikling.  

Midlene skal brukes til prosjekter som kan gi økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensiale. Målgruppen er bedrifter og næringsaktører.

Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet. Betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet skal vektlegges.

I vurdering av søknader skal det legges særlig vekt på:

  1. I hvor stor grad tiltaket fremmer økonomisk aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensiale.
  2. I hvor stor grad bedriftsretta tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsretta tiltak antas å motvirke negative økonomiske virkninger av Covid 19 utbruddet.
  3. Hvor raskt tiltaket kan settes i gang.

Krav til søker/ tilskuddsmottaker
Søknaden skal sendes gjennom Regionalforvaltning. Det skal oppgis kontaktopplysninger, prosjektets beliggenhet, bedriftens størrelse, beskrivelse av tiltaket, herunder målsetting, start og sluttdato, målgruppe, samt budsjett/ kostnadsoverslag. Det må også på søketidspunktet oppgis om søker har mottatt annen offentlig støtte i inneværende og de to siste regnskapsår.

Tilskuddet kan dekke inntil 50% av kostnadsoverslaget. Tilskuddet kan ikke brukes til drift. I saksbehandlingen må vi også vurdere konkurransevridning. Offentlige midler kan ikke brukes slik at de gir noen et urettferdig konkurransefortrinn fremfor andre som allerede er etablert. Midlene skal ellers gis i tråd med prioriteringer i strategisk næringsplan

NB - Det må søkes tilskudd før prosjektet igangsettes!

Søknader behandles fortløpende så lenge det finnes midler tilgjengelig, når det er tomt stenges portalen.

Ta kontakt med Midt-Telemark Næringsutvikling for å få veiledning i søknadsprosessen. 
Ann Kristin Ødegård mobil: 91910797 e-post: ann.kristin@mtnu.no
Karsten Pedersen mobil: 93892242  e-post: karsten@mtnu.no


 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen