(Du er ikke pålogget) 
 

Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Grenseløst samarbeid

Interreg Sverige-Norge

Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Grenseløst Samarbeid

Formål:

Interreg Sverige-Norge programmet skal bidra til å skape en sterk, sammenbundet og bærekraftig grenseregion, ved å:

 • Utnytte og utvikle grenseregionenes samlede ressurser
 • Redusere grensebarrierer
 • Koble sammen små og mellomstore byer over grensen

Programmet har følgende innsatsområder:

 • Innovative miljøer
 • Små- og mellomstore bedrifter
 • Natur- og kulturarv
 • Transport
 • Sysselsetting

I programmet er det definert følgende utvalgskriterier:

 • Gjennomføringskapasitet: har partnerskapet relevant kompetanse, organisatorisk/administrativ/finansiell kapasitet og ressurser, og eierskap til saken?
 • Felles ansvar for prosjektet: Er prosjektet utviklet og planlagt i fellesskap, er det felles aktiviteter?
 • Addisjonalitet: Er prosjektet nyskapende i innhold, form/organisering eller implementering?
 • Relevans: Hvordan bidrar prosjektet til å løse, dekke og utnytte de felles problem, behov og muligheter som finnes i grenseregionen, spesifisert i de fem innsatsområdene?
 • Grenseregional merverdi: Hvordan bidrar prosjektet til å fjerne grensehindringer, utnytte grensen som ressurs, oppnå kritisk masse, utnytte ressurser og kapasitet på tvers av grensen?
 • Resultat og bidrag til programmets mål: Prosjektet skal ligge innenfor et av programmets fem innsatsområder og videre i et av dets investeringsprioriteter. Prosjektets skal som helhet synliggjøre hvilken effekt det har på den søkte prioritet, og dermed også for programmet og regionen. Er resultatene av prosjektet tydelige og målbare, er det en klar kobling mellom mål, aktiviteter, resultat og effekter?
 • Horisontale kriterier: Hvordan påvirker prosjektet arbeidet for bærekraftig utvikling, like muligheter og ikke-diskriminering

Hvem kan søke:                                                                           

Både offentlige og private aktører kan søke. Les mer om hvem som kan søke på Interreg Sverige/Norge programmets hjemmeside: www.interreg-sverige-norge.com

Prosjektperioden kan være på max 36 måneder, men må være ferdig september 2022.

Prosjektet skal alltid ha en norsk og en svensk søker. Norsk søker registrerer sin søknad i det delområdet som prosjektet vil bli gjennomført i. Svensk søker registrerer sin søknad i Min ansökan.

Søknader blir vurdert kontinuerlig. Dvs ingen frist.

Nærmere informasjon fås ved å henvende seg til:

Frode Frisvoll, mobil 97 78 90 87, frodef@viken.no

 

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen