(Du er ikke pålogget) 
 

Regionalt Etablerarfond for Hardanger ( Hardangerrådet iks)

 Åpne i nytt vindu for utskrift

 

ER DU ETABLERAR I HARDANGER ?

-ny støtteordning-

Hordaland fylkeskommune har oppretta ei ny ordning for etablerarar.  Hardangerrådet er forvaltar i Hardanger.                                                                                        Midlane skal tildelast som tilskot på inntil 50.000 kroner til etablerarar og ny næringsverksemd.

Søknadsfrist: Søknader vert handsama fortløpande og seinast ein månad etter motteke søknad. Vurderinga av søknadene vert gjort administrativt. Svaret på søknaden vert gjeve som skriftleg tilsegn/avslag

Søknadar skal sendast inn elektronisk på www.regionalforvaltning.no   Ta kontakt med Hardangerrådet iks for meir informasjon og rettleiing:

Hardangerrådet iks

E-post: post@hardangerraadet.no 

Telefon: 53 67 14 50

Kontaktperson: Trude Rinaldo

 

MEIR INFORMASJON:

Krav til søknader og prioriteringskriterier

Søknad om tilskot frå dei regionale etablerarfonda for 2015 må sendast gjennom det nettbaserte søknadssystemet RF13.50 Eit generelt krav er at midlane skal nyttast i tråd med Regional plan for næringsutvikling 2013 til 2017 og prioriteringane i Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland (HNH). Vidare må søknaden tilfredsstilla nokre krav kor dei viktigaste er:

            1. Prosjekt eller tiltak som det vert søkt om midlar til må vere forankra i ein eller fleire av kommunane i den regionen det vert søkt om tilskot i.                    Prosjektet skal ha god kvalitet,  søkjar skal ha god gjennomføringsevne og verksemda som vert etablert bør innehalda minst eitt årsverk.

              2. Målgruppe for dei regionale etablerarfonda er ny-etablerte verksemder som er etablert det året det vert søkt om midlar, eller prosjekt som vil føre               til etablering av ei verksemd i etterkant av søknaden. Enkeltpersonforetak reknast også som verksemd i denne samanhengen.

               3. Midlane skal tildelast som tilskot på inntil 50.000 kroner til etablerarar og ny næringsverksemd som fell utanfor Innovasjon Noreg si ordning  m                    med    «etablerartilskot til gründerbedrifter med vekstambisjonar og ein forretningsidé som representerer noko vesentleg nytt i  marknaden»

                     Tilskotet vert gitt innanfor rammene av bagatellmessig støtte

               4. Tilskot frå etablerarfondet skal bidra til gjennomføring av naudsynte tiltak i tidleg oppstartsfase, og gje gründaren kompetanse om marknad og                     økonomi. Aktuelle aktiviteter kan vera: Kundeundersøkingar, brukarstudiar og anna kartlegging for å få meir brukarinnsikt, testing og                                 vidareutvikling av forretningsidé, kostnader knytt til nettverksbygging og styrking av kompetanse innan forretningsutvikling.           

       Forvaltninga og verkemiddelbruken skal vera i tråd med «Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske verkemidlar av 1. januar 2014». For regionale etablerarfond betyr dette at det kan gjevast tilskot til enkeltbedrifter og etablerarar. Midlane kan ikkje brukast til:

                a. Drift av næringsverksemd eller organisasjona

                b. Kausjon eller annen økonomisk garanti

                 c. Direkte eller indirekte investeringar i verksemder sin eigenkapi

                   d. Renter og avdrag på lån og refinansiering av gjennomførte prosjekt

          Søknadar skal sendast inn elektronisk gjennom nettbasert søkesystem RF 13.50 og skal innehalda:

          • Ein omtale av tiltaket det søkast om tilskot til, inkludert målsettingar for tiltaket og relevans for formålet med tilskotsordninga.
          • Plan for gjennomføring, inkludert aktivitetar, tidsplan, organisering og samarbeidspartnarar.
          • Forventa resulta
          • Budsjett for prosjektet/tiltaket med finansieringsplan.
          • Søknadssum
          • Andre relevante opplysningar søkaren meiner er viktige for søknaden og andre opplysningar som er spesifisert i kunngjøringa

          Søkjaren skal opplyse til tilskotsforvaltar om verksemda har søkt om, eller mottatt, offentlig støtte frå andre verkemiddelaktørar, inkludert spesifikasjon av bagatellmessig støtte. Når tiltaket/prosjektet er gjennomført skal tilskotsmottakar levera ei kort rapport med dokumentasjon på kostnadene.

          Når det gjeld handsaminga av søknaden gjeld desse føresetnadane:

            • Søknader vert handsama fortløpande. Vurderinga av søknadene vert gjort administrativt, og det vert lagt opp til rask sakshandsaming. Svaret på søknaden vert gjeve som skriftleg tilsegn/avsla
            • For tilskot over 30.000 kroner kan tilsegnsmottakar få utbetalt 50 % av tilskotet ved oppstart.

                                         Resterande beløp vert utbetalt ved prosjektavslutning, når tilsegnsmottakar har levert ein sluttrapport via www.regionalforvaltning.no

            • Forvaltarar av etablerarfondet kan bruka inntil fem prosent av midlane som vert forvalta, til å dekke administrasjons- og gjennomføringskostnader
            • Tilskotsforvaltaren skal etablere rutinar for klagebehandling. Det skal gjevast klar og oppdatert informasjon om klageadgang- og behandling. Dette omfattar korleis klagen skal leverast, kva opplysningar klagar må gje og kontaktinformasjon til rett klageorgan som klagen skal sendast til. Klagar skal også få informasjon om forventa handsamingstid, og få informasjon om den vidare handsaminga av klagen. Forvaltaren må svare klager utan unødig opphald og grunngje avgjerdsla. Avgjerdsla må vera skriftleg.

           

           

           

           

          Støtteordninger

          Søk støtteordninger De siste ordningene innen
          RLF - Aktivitetstilskudd for kultur og økt samfunnsdeltakelse i Trøndelag 2019
          Trøndelag fylkeskommune
          Publisert og åpen: 15.11.2019  Frist: 01.02.2020
          Profesjonell kunst- og kulturproduksjon - utviklingsprosjekt
          Kulturavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune
          Publisert og åpen: 14.11.2019  Frist: 20.11.2019
          Industri 4.0 Trøndelag
          Trøndelag fylkeskommune
          Publisert og åpen: 13.11.2019  Frist: 15.02.2020
          Miljøsertifisering
          Finnmark fylkeskommune
          Publisert og åpen: 29.10.2019  Frist: 31.12.2019
          Kystplan Finnmark
          Finnmark fylkeskommune
          Publisert og åpen: 24.10.2019  Frist: 31.12.2019
          Kommunalt næringsfond 2019
          Hareid kommune
          Publisert og åpen: 17.10.2019  Frist: Løypande søknadsfrist
          Tilskot til publikumsutvikling i folkebibliotek i Møre og Romsdal
          Kulturavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune
          Publisert og åpen: 01.10.2019  Frist: 29.11.2019
          RLF - Driftstilskudd til funksjonshemmedes organisasjoners fylkeslag i Trøndelag 2019
          Trøndelag fylkeskommune
          Publisert og åpen: 23.09.2019  Frist: 01.12.2019
          Regionalt næringsfond for Verdal og Levanger
          Midt-Trøndelag Regionråd
          Publisert og åpen: 27.08.2019  Frist: 31.12.2019
          preFoU - tidlig-fase forskning
          Østfold fylkeskommune
          Publisert og åpen: 13.08.2019  Frist: fortløpende
          Handlingsprogram næring 2019
          Rogaland fylkeskommune
          Publisert og åpen: 01.08.2019  Frist: 31.12.2019
          Arnøyfondet
          Skjervøy kommune
          Publisert og åpen: 01.07.2019  Frist: Søknader behandles fortløpende
          Gründerfond
          Øksnes kommune
          Publisert og åpen: 18.06.2019  Frist: ÅPEN - LØPENDE SAKSBEHANDLING
          Næringsfond
          Gamvik kommune
          Publisert og åpen: 12.06.2019  Frist: 31.12.2019
          Kulturminner - Tilskudd til verneverdige bygg og anlegg
          Hedmark - Samferdsel, kulturminner og plan
          Publisert og åpen: 27.05.2019  Frist: 01.12.2019
          Kulturminner - Tilskudd til freda bygg og anlegg
          Hedmark - Samferdsel, kulturminner og plan
          Publisert og åpen: 27.05.2019  Frist: 01.12.2019
          Kommunalt næringsfond for Vik kommune
          Vik kommune
          Publisert og åpen: 20.05.2019  Frist: Næringsfondet har ikkje bestemte søknadsfrister.
          Tilskuddsordning for administrative midler 2019
          Telemark fylkeskommune
          Publisert og åpen: 02.05.2019  Frist: 31.12.2019
          Regionalt næringsfond Ytre Namdal (NYN)
          Namdal regionråd
          Publisert og åpen: 30.04.2019  Frist: 01.12.2019
          Regionalt næringsfond Indre Namdal
          Namdal regionråd
          Publisert og åpen: 29.04.2019  Frist: 01.12.2019
          Regionalt næringsfond Namdal (Flatanger)
          Namdal regionråd
          Publisert og åpen: 26.04.2019  Frist: 01.12.2019
          Kommunalt lavterskelfond - Tromsø kommune
          Tromsø-næringsfond
          Publisert og åpen: 24.04.2019  Frist: Løpende
          MERKUR Servicestøtte 2019
          Merkur-programmet
          Publisert og åpen: 22.04.2019  Frist: Løpende
          Regionalt næringsfond Midtre-Namdal samkommune
          Namdal regionråd
          Publisert og åpen: 12.04.2019  Frist: 01.12.2019
          Kvænangen lånefond
          Kvænangen kommune
          Publisert og åpen: 26.03.2019  Frist: Fortløpende
          Plast og marint avfall - Kartlegging av plastavfall i Trøndelag
          Trøndelag fylkeskommune
          Publisert og åpen: 12.03.2019  Frist: Løpende
          Kommunalt Næringsfond
          Evenes kommune
          Publisert og åpen: 06.03.2019  Frist: 30.11.2019
          Gründerfond Evenes
          Evenes kommune
          Publisert og åpen: 06.03.2019  Frist: 30.11.2019
          Kommunalt næringsfond 2019
          Porsanger kommune
          Publisert og åpen: 01.03.2019  Frist: 31.12.2019
          DistriktForsk Trøndelag 2019
          Trøndelag fylkeskommune
          Publisert og åpen: 01.03.2019  Frist: Løpende
          Kommunalt næringsfond
          Vadsø kommune
          Publisert og åpen: 18.02.2019  Frist: Fortløpende
          Regionalt Etablerarfond Hardanger 2019
          Hardangerrådet iks
          Publisert og åpen: 01.02.2019  Frist: Sjå www.hardanger.com
          Kommunalt Næringsfond Askvoll
          Askvoll kommune
          Publisert og åpen: 01.02.2019  Frist: Fortløpande
          VRI Rogaland 2019
          Rogaland fylkeskommune
          Publisert og åpen: 17.01.2019  Frist: 10.01.2020
          Åsnes nærings- og utviklingsfond
          Åsnes kommune
          Publisert og åpen: 17.01.2019  Frist: 1. mars, 1. juni, 1. september, 1. desember
          Kommunalt næringsfond Hyllestad
          Hyllestad kommune
          Publisert og åpen: 14.01.2019  Frist: Ein kan søkje gjennom heile året
          Tilskudd til idrettsarrangement
          Trøndelag fylkeskommune
          Publisert og åpen: 09.01.2019  Frist: Fortløpende
          Utviklingstilskudd til idrett- og friluftslivsprosjekter av regional betydning
          Trøndelag fylkeskommune
          Publisert og åpen: 09.01.2019  Frist: Fortløpende
          Kommunalt næringsfond
          Lyngen kommune
          Publisert og åpen: 07.01.2019  Frist: Søknadsfrist 1. feb., 1. mai og 1. september
          Kommunalt næringsfond - Gratangen kommune
          Gratangen kommune
          Publisert og åpen: 07.01.2019  Frist: Fortløpende
          Regionale utviklingsmidler 2019 - Trøndelag fylkeskommune
          Trøndelag fylkeskommune
          Publisert og åpen: 04.01.2019  Frist: 31.12.2019
          Næringsfond Bodø kommune
          Bodø kommune
          Publisert og åpen: 03.01.2019  Frist: Søknadsfrister
          Kommunalt næringsfond i Kongsvinger 2019
          Kongsvinger kommune
          Publisert og åpen: 01.01.2019  Frist: Søknadsfrister 15/2, 15/5, 15/8, 15/11
          MERKUR Investeringsstøtte 2019
          Merkur-programmet
          Publisert og åpen: 01.01.2019  Frist: Løpende
          MERKUR Utviklingsstøtte 2019
          Merkur-programmet
          Publisert og åpen: 01.01.2019  Frist: Løpende
          MERKUR Drivstoffanlegg 2019
          Merkur-programmet
          Publisert og åpen: 01.01.2019  Frist: Løpende
          Kommunalt næringsfond Salangen kommune 2019
          Salangen kommune
          Publisert og åpen: 01.01.2019  Frist: 31.12.2019
          Kommunalt næringsfond - Ibestad
          Ibestad kommune
          Publisert og åpen: 01.01.2019  Frist: SØKNADSFRIST: 01.04.2019 og 01.10.2019.
          Næringsfond Ballangen kommune
          Ballangen kommune
          Publisert og åpen: 01.01.2019  Frist: 31.12.2020
          kommunalt næringsfond for Båtsfjord
          Båtsfjord kommune
          Publisert og åpen: 01.01.2019  Frist: 31.12.2019
          Kommunalt næringsfond
          Hemne kommune
          Publisert og åpen: 01.01.2019  Frist: Løpende søknadsfrist
          Næringsfond Grong kommune
          Næringsfondet i Indre Namdal
          Publisert og åpen: 01.01.2019  Frist: 31.12.2019
          Næringsfond Høylandet kommune
          Næringsfondet i Indre Namdal
          Publisert og åpen: 01.01.2019  Frist: 31.12.2019
          Kommunalt næringsfond
          Balsfjord kommune
          Publisert og åpen: 31.12.2018  Frist: Løpende saksbehandling
          Kulturtilskudd - Tilskudd til mindre prosjekter/aktiviteter
          Trøndelag fylkeskommune
          Publisert og åpen: 10.12.2018  Frist: 31.12.2019
          Støtteordning for Partnerskapet for næringsutvikling i Østfold
          Østfold fylkeskommune
          Publisert og åpen: 03.12.2018  Frist: Løpende søknader etter anbefaling fra partnerskape
          Omstilling Indre Fosen
          Indre Fosen kommune
          Publisert og åpen: 01.12.2018  Frist: Søknader kan sendes fortløpende
          Kommunalt fiskerifond
          Vardø kommune
          Publisert og åpen: 01.11.2018  Frist: 01.01.2030
          Regionale festivalar og kulturarrangement
          Kulturavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune
          Publisert og åpen: 29.10.2018  Frist: 02.12.2019
          Fosenregionen - regionalt næringsfond
          Fosen Regionråd
          Publisert og åpen: 17.10.2018  Frist: Løpende
          Trainee i sjømatnæringa
          Finnmark fylkeskommune
          Publisert og åpen: 16.10.2018  Frist: Fortløpende
          Kompetansetiltak i sjømatnæringa
          Finnmark fylkeskommune
          Publisert og åpen: 16.10.2018  Frist: Fortløpende
          Kommunalt miljø- og klimafond
          Vardø kommune
          Publisert og åpen: 12.10.2018  Frist: 20.07.2030
          Kommunalt byfornyelsesfond
          Vardø kommune
          Publisert og åpen: 12.10.2018  Frist: 12.10.2030
          Kommunalt havnefond
          Vardø kommune
          Publisert og åpen: 12.10.2018  Frist: 14.07.2030
          Kommunalt næringsfond
          Vardø kommune
          Publisert og åpen: 12.10.2018  Frist: 07.07.2030
          Finnmark Havbruksfond
          Finnmark fylkeskommune
          Publisert og åpen: 04.09.2018  Frist: 31.12.2025
          Kommunalt næringsfond
          Kautokeino kommune
          Publisert og åpen: 01.09.2018  Frist: Fortløpende
          Næringslån frå Solund kommune, frå investeringsbudsjettet
          Solund kommune
          Publisert og åpen: 27.08.2018  Frist: 31.12.2019
          Kommunalt næringsfond
          Solund kommune
          Publisert og åpen: 06.08.2018  Frist: Kontinuerlig
          Omstillingsmidler
          Kvænangen kommune
          Publisert og åpen: 28.06.2018  Frist: Fortløpende
          Kommunalt næringsfond for Lavangen
          Lavangen-næringsfond
          Publisert og åpen: 05.06.2018  Frist: Søknadene behandles fortløpende fram til31.12.2019
          Omstillingsfondet - Dyrøy kommune
          Dyrøy kommune
          Publisert og åpen: 24.04.2018  Frist: Løpende
          Kommunalt næringsfond - Målselv kommune
          Målselv kommune
          Publisert og åpen: 17.04.2018  Frist: Løpende saksbehandling
          Kommunalt miljøfond Nordreisa
          Nordreisa kommune
          Publisert og åpen: 27.03.2018  Frist: 30.12.2019
          Kommunalt Næringsfond i Fjaler
          Fjaler Næringsutvikling
          Publisert og åpen: 21.03.2018  Frist: 1. april og 1. september
          Utviklingsstøtte til innovasjonsmiljøer i Buskerud
          Buskerud fylkeskommune
          Publisert og åpen: 01.03.2018  Frist: 01.12.2019
          Oppfølging regional plan verdiskaping og næringsutvikling
          Buskerud fylkeskommune
          Publisert og åpen: 01.03.2018  Frist: 01.12.2019
          Kommunalt Næringsfond 2019 - Flora kommune
          Flora kommune
          Publisert og åpen: 31.01.2018  Frist: 31.12.2019
          Interreg medfinansiering 2014-2020, Trøndelag
          Trøndelag fylkeskommune
          Publisert og åpen: 17.01.2018  Frist: Se søknadsfrister på nettside
          Internasjonale forprosjektmidler i Buskerud
          Buskerud fylkeskommune
          Publisert og åpen: 15.01.2018  Frist: 01.12.2019
          Utvikling av kommersielle bedriftsnettverk
          Østfold fylkeskommune
          Publisert og åpen: 13.01.2018  Frist: Søknader behandles fortløpende
          Handlingsprogram for nærings- og samfunnsutvikling i Hordaland
          Hordaland fylkeskommune
          Publisert og åpen: 04.01.2018  Frist: Frist: 31.12.2019
          Kommunalt næringsfond
          Nordreisa kommune
          Publisert og åpen: 04.01.2018  Frist: 30.12.2019
          Regionalt næringsfond for Setesdal
          Setesdal Regionråd
          Publisert og åpen: 01.01.2018  Frist: 31.12.2019
          Kommunalt Næringsfond 2019
          Åfjord Næringsfond
          Publisert og åpen: 01.01.2018  Frist: To søknadsfrister, 1. april og 1. oktober
          Inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn
          Finnmark fylkeskommune
          Publisert og åpen: 01.01.2018  Frist: 31.12.2019
          Næringsutvikling og kompetanse
          Finnmark fylkeskommune
          Publisert og åpen: 01.01.2018  Frist: 31.12.2019
          Grønn framtid - Bærekraftig verdiskapning
          Oppland fylkeskommune
          Publisert og åpen: 15.11.2017  Frist: Løpende frist
          Folkehelse - Enkelt å velge sunt i Hedmark
          Hedmark - Samferdsel, kulturminner og plan
          Publisert og åpen: 27.09.2017  Frist: Løpende vurdering av søknader
          Interreg Botnia-Atlantica
          Nordland fylkeskommune
          Publisert og åpen: 19.08.2017  Frist: Neste søknadsfrist er 11. mars 2020
          Tilskotsordning for vassmiljøtiltak i Møre og Romsdal vassregion
          Møre og Romsdal fylkeskommune
          Publisert og åpen: 30.05.2017  Frist: 31.12.2021
          Kommunalt næringsfond for Rendalen kommune
          Rendalen kommune
          Publisert og åpen: 09.05.2017  Frist: Løpende
          VRI4 - FoU-startpakken (rekrutteringspakken)
          Sogn- og Fjordane fylkeskommune
          Publisert og åpen: 10.04.2017  Frist: Løpande
          Kommunalt næringsfond - Averøy
          Averøy kommune
          Publisert og åpen: 30.03.2017  Frist: Løpende
          Kommunalt næringsfond
          Norddal kommune
          Publisert og åpen: 13.03.2017  Frist: 01.10.2014
          Gründerfond Rana Utviklingsselskap
          Rana Utviklingsselskap AS
          Publisert og åpen: 08.03.2017  Frist: Løpende saksbehandling
          SAMSKAP
          Andøy kommune
          Publisert og åpen: 01.03.2017  Frist: Løpende saksbehandling
          Regionale utviklingsmidlar for Møre og Romsdal
          Møre og Romsdal fylkeskommune
          Publisert og åpen: 28.01.2017  Frist: 31.12.2099
          Utvikling-/omstillingsfond
          Sør-Varanger Utvikling AS
          Publisert og åpen: 09.01.2017  Frist: Løpende
          Kommunalt næringsfond for Førde, Jølster, Naustdal og Gaular
          Sunnfjord Utvikling AS
          Publisert og åpen: 03.01.2017  Frist: Ingen søknadsfrist
          Kommunalt Næringsfond Åmot kommune
          Åmot kommune
          Publisert og åpen: 31.12.2016  Frist: Søknader håndteres løpende
          Kommunalt næringsfond
          Skjervøy kommune
          Publisert og åpen: 22.12.2016  Frist: Løpende saksbehandling
          Tilskotsordning for infrastruktur for nullutsleppskøyretøy
          Sogn- og Fjordane fylkeskommune
          Publisert og åpen: 07.12.2016  Frist: Løpande
          Kommunalt næringsfond Moskenes Kommune
          Moskenes kommune
          Publisert og åpen: 23.11.2016  Frist: 01.02,15.05,01.09,15.11 i året
          Utviklingstiltak videregående skole
          Finnmark fylkeskommune
          Publisert og åpen: 14.10.2016  Frist: 31.12.2019
          Gründerfond Bodø
          Bodø kommune
          Publisert og åpen: 01.09.2016  Frist: Søknader behandles løpende
          Kommunalt næringsfond KARLSØY KOMMUNE
          Karlsøy kommune
          Publisert og åpen: 24.05.2016  Frist: Fortløpende
          Kommunalt næringsfond B
          Rødøy kommune
          Publisert og åpen: 10.02.2016  Frist: Rullerende søknadsfrist, behandlingstid 1-3 mnd
          Rødøy Gründerfond
          Rødøy kommune
          Publisert og åpen: 10.02.2016  Frist: Rullerende søknadsfrist, behandlingstid 1-3 mnd
          Kommunalt næringsfond - Kvæfjord kommune
          Kvæfjord kommune
          Publisert og åpen: 19.01.2016  Frist: Midler for 2019 er dessverre brukt opp.
          Omstilling Bindal - innovasjonsstøtte
          Bindal Utvikling AS
          Publisert og åpen: 15.01.2016  Frist: Løpende saksbehandling, frem til 30. november.
          Kommunale næringsfond - Sula kommune 2019
          Ålesund Kunnskapspark AS
          Publisert og åpen: 01.01.2016  Frist: Løpende
          Vikna kommunale Utviklingsfond
          Næring i Ytre Namdal iks
          Publisert og åpen: 02.12.2015  Frist: Søknadsfrist 15.02, 15.05, 15.10
          Leka kommunale utviklingsfond
          Næring i Ytre Namdal iks
          Publisert og åpen: 01.12.2015  Frist: Hele året
          Kommunalt næringsfond Sørreisa Kommune
          Sørreisa kommune
          Publisert og åpen: 01.11.2015  Frist: Fortløpende søknadsbehandling
          Regionale tiltak for utvikling av nærmiljø og tilgang til kompetanse
          Troms fylkeskommune
          Publisert og åpen: 10.10.2015  Frist: Løpende saksbehandling
          Forprosjekt Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS) 2014-2020
          Interreg Øresund/Kattegat/Skagerrak
          Publisert og åpen: 02.09.2015  Frist: Publisert på hjemmesiden Interreg ØKS
          Listerfondet
          Listerfondet
          Publisert og åpen: 31.08.2015  Frist: Løpende, se pub.tekst
          hoppid-fond
          Giske kommune
          Publisert og åpen: 01.08.2015  Frist: løpande behandling
          Omstilling Lierne - Lierne Utvikling AS
          Lierne kommune omstilling
          Publisert og åpen: 07.07.2015  Frist: Søknader kan sendes fortløpende
          Telemark Utviklingsfond
          Telemark Utviklingsfond
          Publisert og åpen: 22.06.2015  Frist: Løpende søknader
          RDA midler
          Aukra næringsforum
          Publisert og åpen: 01.06.2015  Frist: Løpende
          Hoppid Midler
          Aukra næringsforum
          Publisert og åpen: 01.06.2015  Frist: Løpende
          Kommunalt næringsfond
          Ulvik kommune
          Publisert og åpen: 22.04.2015  Frist: Løpende saksbehandling
          Kommunalt næringsfond
          Leirfjord kommune
          Publisert og åpen: 15.04.2015  Frist: løpende saksbehandling
          Kommunalt næringsfond - Sortland
          Sortland kommune
          Publisert og åpen: 10.04.2015  Frist: Løpende saksbehandling
          Gründerfond Sortland
          Sortland kommune
          Publisert og åpen: 10.04.2015  Frist: Løpende saksbehandling
          Kommunalt næringsfond
          Bø kommune
          Publisert og åpen: 09.04.2015  Frist: Løpende saksbehandling
          Hammerfest kommune - Distriktspolitisk utvalg
          Hammerfest kommune
          Publisert og åpen: 25.03.2015  Frist: Rullerende
          Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Grenseløst samarbeid Forstudier
          Interreg Sverige-Norge Grenseløst Samarbeid
          Publisert og åpen: 16.03.2015  Frist: Publisert på hjemmesiden Interreg Sverige-Norge
          Kommunalt næringsfond - Berg kommune
          Berg kommune
          Publisert og åpen: 15.03.2015  Frist: Løpende søknadsbehandling
          hoppid.no-fondet for Stranda kommune
          Stranda kommune, Næringsavdelinga
          Publisert og åpen: 11.03.2015  Frist: Kontinuerleg søknad
          Kommunalt næringsfond
          Frøya Kommune
          Publisert og åpen: 23.02.2015  Frist: Fortløpende behandling.
          Kommunalt næringsfond
          Snillfjord kommune
          Publisert og åpen: 20.02.2015  Frist: Forløpende
          Kommunalt næringsfond - Dyrøy kommune
          Dyrøy kommune
          Publisert og åpen: 18.02.2015  Frist: Behandles fortløpende i neste formannskapsmøte
          Kommunalt næringsfond i Sande kommune
          Sande kommune
          Publisert og åpen: 18.02.2015  Frist: Løpende
          RDA-fond (551.61)
          Eide kommune
          Publisert og åpen: 16.02.2015  Frist: Søknader mottas fortløpende
          Kommunalt Næringsfond (551.60)
          Eide kommune
          Publisert og åpen: 16.02.2015  Frist: Søknader mottas fortløpende
          Kommunalt næringsfond - Storfjord
          Storfjord kommune
          Publisert og åpen: 06.02.2015  Frist: Behandles fortløpende etter 10.01,10.05 og 10.09.
          Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Nordens grønne belte
          Interreg Sverige-Norge Nordens grønne belte
          Publisert og åpen: 04.02.2015  Frist: Publiseres på www.interreg-sverige-norge.com
          Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Indre Skandinavia
          Interreg Indre Skandinavia
          Publisert og åpen: 03.02.2015  Frist: Publisert på hjemmesiden Interreg Sverige-Norge
          Statskog/Troms fylkeskommune
          Troms fylkeskommune
          Publisert og åpen: 03.02.2015  Frist: Løpende saksbehandling
          Interreg VA NORD-programmet
          Troms fylkeskommune - Interreg
          Publisert og åpen: 15.01.2015  Frist: SØKNADSFRIST FØLGER FRISTENE FOR INTERREG NORD
          Interreg VA NORD - Delområde Sápmi
          Troms fylkeskommune - Interreg
          Publisert og åpen: 15.01.2015  Frist: SØKNADSFRIST FØLGER FRISTENE FOR INTERREG NORD
          Regional medfinansiering (EU-program)
          Troms fylkeskommune - Interreg
          Publisert og åpen: 15.01.2015  Frist: SØKNADSFRIST FØLGER FRISTENE FOR EU-PROGRAMMENE
          Kommunalt næringsfond
          Hasvik kommune
          Publisert og åpen: 14.01.2015  Frist: Fortløpende behandling
          Snåsa Kommune - lokal andel regionalt fond
          Steinkjer Næringsselskap AS
          Publisert og åpen: 01.01.2015  Frist: Søkbart hele året
          Kommunalt næringsfond
          Nesna kommune
          Publisert og åpen: 01.01.2015  Frist: Løpende saksbehandling
          Gründerfond
          Nesna kommune
          Publisert og åpen: 01.01.2015  Frist: Løpende saksbehandling
          Kommunalt næringsfond
          Nesseby kommune
          Publisert og åpen: 27.11.2014  Frist: Løpende saksbehandling
          Nesseby kommunes Samfunns- og næringsutviklingsfond
          Nesseby kommune
          Publisert og åpen: 27.11.2014  Frist: Løpende saksbehandling
          Tilskotsordning for miljøsertifisering
          Sogn- og Fjordane fylkeskommune
          Publisert og åpen: 17.11.2014  Frist: Løpande
          Kommualt næringsfond
          Nissedal kommune
          Publisert og åpen: 05.11.2014  Frist: Løpande frist
          251 001 12 Næringsutviklingsfondet
          Hjartdal kommune
          Publisert og åpen: 29.10.2014  Frist: Søknadar handsamast fortløpande
          Kommunalt næringsfond
          Vega kommune
          Publisert og åpen: 16.10.2014  Frist: 31.12.2025
          Hedmark fylkeskommune - medfinansiering - Interreg Sverige-Norge
          Interreg Indre Skandinavia
          Publisert og åpen: 01.10.2014  Frist: 31.12.2020
          Interreg Øvrig
          Nordland fylkeskommune
          Publisert og åpen: 01.10.2014  Frist: 31.12.2019
          Regionalt etablerarfond i Sunnhordland
          Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS
          Publisert og åpen: 22.09.2014  Frist: Sjå www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no
          Omstillingsfondet
          Måsøy i Vekst KF
          Publisert og åpen: 03.09.2014  Frist: Forløpende
          Kommunalt næringsfond
          Måsøy i Vekst KF
          Publisert og åpen: 02.09.2014  Frist: Løpende
          Kommunalt Næringsfond
          Rissa kommune
          Publisert og åpen: 21.08.2014  Frist: Løpende søknadsfrist
          Kommunalt næringsfond i Nome
          Nome kommune
          Publisert og åpen: 13.08.2014  Frist: Lite midler tilgjengelig, ta kontakt med Mtnu
          Kommunalt Næringsfond - Bardu kommune
          Bardu kommune
          Publisert og åpen: 09.07.2014  Frist: Fortløpende
          Kommunalt næringsfond
          Røst kommune
          Publisert og åpen: 27.05.2014  Frist: Løpende saksbehandling.
          Kommunalt Kraftfond- Bardu kommune
          Bardu kommune
          Publisert og åpen: 25.05.2014  Frist: Fortløpende
          Kommunalt næringsfond
          Stor-Elvdal kommune
          Publisert og åpen: 29.04.2014  Frist: Løpende
          Kraftfond
          Stor-Elvdal kommune
          Publisert og åpen: 29.04.2014  Frist: Løpende
          Kommunalt næringsfond
          Lebesby kommune
          Publisert og åpen: 30.03.2014  Frist: Løpende
          Kommunalt næringsfond
          Stordal kommune
          Publisert og åpen: 26.03.2014  Frist: Løpende
          Gründerfond
          Mosjøen og omegn næringsselskap KF
          Publisert og åpen: 18.03.2014  Frist: 31.12.2019
          Kommunalt næringsfond i Bjugn kommune
          Bjugn kommune
          Publisert og åpen: 14.03.2014  Frist: Søknader behandles fortløpende
          Hammerfest kommune - Fiskerifond
          Hammerfest kommune
          Publisert og åpen: 13.03.2014  Frist: Rullerende
          Hammerfest Kommune - Næringsfond
          Hammerfest kommune
          Publisert og åpen: 11.03.2014  Frist: 1. oktober
          Kommunalt næringsfond
          Kvalsund kommune
          Publisert og åpen: 11.03.2014  Frist: Se kommunens hjemmeside
          Kommunalt næringsfond
          Karasjok kommune
          Publisert og åpen: 11.03.2014  Frist: Løpende
          Kommunalt næringsfond
          Dønna kommune
          Publisert og åpen: 07.03.2014  Frist: 31.12.2025
          Kommunal næringsfond
          Seljord kommune
          Publisert og åpen: 06.03.2014  Frist: Fortløpende
          Kommunalt næringsfond
          Kragerø kommune
          Publisert og åpen: 05.03.2014  Frist: Løpende
          Kommunale næringsfond
          Kviteseid kommune
          Publisert og åpen: 05.03.2014  Frist: Løpende
          Balestrand kommune Næringsfond
          Balestrand kommune
          Publisert og åpen: 04.03.2014  Frist: Ingen søknadsfrist
          Kommunalt Næringsfond Drangedal
          Drangedal kommune
          Publisert og åpen: 28.02.2014  Frist: Løpende. Ikke midler igjen i fondet.
          Kommunalt næringsfond
          Stryn kommune
          Publisert og åpen: 27.02.2014  Frist: Ingen søknadsfrist
          Kommunalt næringsfond
          Tjeldsund kommune
          Publisert og åpen: 19.02.2014  Frist: 31.12.2099
          Kommunalt næringsfond
          Vestnes kommune
          Publisert og åpen: 14.02.2014  Frist: 31.12.2099
          Gulen kommunale næringsfond
          Gulen kommune
          Publisert og åpen: 12.02.2014  Frist: Ingen søknadsfrist
          Kommunalt næringsfond Tana
          Tana kommune
          Publisert og åpen: 29.01.2014  Frist: Fortløpende uten søknadsfrist
          Kommunalt næringsfond
          Brønnøy kommune
          Publisert og åpen: 28.01.2014  Frist: løpende saksbehandling
          Kommunalt næringsfond
          Andøy kommune
          Publisert og åpen: 17.01.2014  Frist: Løpende saksbehandling
          Solørfondet - kommunalt næringsfond for Grue, Åsnes og Våler
          Solørfondet
          Publisert og åpen: 08.01.2014  Frist: 3 dager før saksbehandlermøte
          Femundfondet og Næringsfondet
          Engerdal kommune
          Publisert og åpen: 01.01.2014  Frist: Søknader kan fremmes hele året
          Aust-Agder, Regionalt Næringsfond Arendal, Froland, Grimstad
          Reg.næringsfond for Arendal, Grimstad og Froland
          Publisert og åpen: 01.01.2014  Frist: 31.12.2020
          Kommunale næringsfond - Skodje kommune
          Ålesund Kunnskapspark AS
          Publisert og åpen: 01.01.2014  Frist: Løpende
          Kommunalt næringsfond Vevelstad
          Vevelstad kommune
          Publisert og åpen: 01.01.2014  Frist: Løpende saksbehandling.
          Regionalt næringsfond - Kongsbergregionen
          Kongsbergregionen
          Publisert og åpen: 29.10.2013  Frist: Fortløpende
          Lindesnesfondet
          Lindesnesfondet
          Publisert og åpen: 12.09.2013  Frist: Fortløpende
          Kommunalt næringsfond
          Aure kommune
          Publisert og åpen: 10.05.2013  Frist: Søknadsfrister: 15.feb, 15.apr, 15.aug og 15.okt
          Kommunalt næringsfond
          Haram kommune
          Publisert og åpen: 06.05.2013  Frist: Frister 31.01, 30.04, 31.08 og 30.11
          Kraftfond
          Alta kommune
          Publisert og åpen: 26.03.2013  Frist: Fortløpende
          Kommunalt Næringsfond
          Alta kommune
          Publisert og åpen: 26.03.2013  Frist: Fortløpende
          Egenkapitalfondet
          Alta kommune
          Publisert og åpen: 26.03.2013  Frist: Fortløpende
          Kommunalt næringsfond
          Ulstein kommune
          Publisert og åpen: 22.03.2013  Frist: 1. april og 1. oktober
          Kommunalt næringsfond - Lenvik kommune
          Lenvik kommune
          Publisert og åpen: 14.02.2013  Frist: Søknadsfrist 1. mai og 31. oktober.
          Hadsel kommunes næringsfond 2019
          Hadsel kommune
          Publisert og åpen: 12.02.2013  Frist: 31.12.2019
          Fylkeskommunalt næringsfond
          Giske kommune
          Publisert og åpen: 11.02.2013  Frist: Løpande behandling
          Kommunalt næringsfond Vågsøy 2018
          Kommunalt Næringsfond Vågsøy
          Publisert og åpen: 04.02.2013  Frist: Søknadsfrister Løpende behandling
          Aust-Agder; Regionalt næringsfond Birkenes, Iveland, Lillesand
          Reg.næringsfond for Lillesand, Birkenes og Iveland
          Publisert og åpen: 01.02.2013  Frist: Løpende behandling
          Interkommunalt næringsfond for Holtålen og Røros
          Røros kommune
          Publisert og åpen: 31.01.2013  Frist: Fortløpende søknader.
          Kommunalt næringsfond for Røros
          Røros kommune
          Publisert og åpen: 31.01.2013  Frist: Søknader behandles forløpende.
          Kommunalt næringsfond
          Øyer kommune
          Publisert og åpen: 28.01.2013  Frist: 31.12.2020
          Regionale utviklingsmidler i Kongsbergregionen
          Buskerud fylkeskommune
          Publisert og åpen: 17.01.2013  Frist: 20.11.2019
          Kommunalt næringsfond
          Værøy kommune
          Publisert og åpen: 17.01.2013  Frist: 1/2, 1/5 og 1/10 i året
          Kommunalt næringsfond KNF Os kommune
          Os kommune
          Publisert og åpen: 08.01.2013  Frist: Løpende
          Kommunalt næringsfond
          Lurøy kommune
          Publisert og åpen: 01.01.2013  Frist: 22. februar, 15. mai, 6. september og 23. oktober
          Aust-Agder fylkeskommune, Tilskudd til regional- og næringsutvikling
          Aust-Agder fylkeskommune
          Publisert og åpen: 01.01.2013  Frist: Løpende behandling
          Kommunale næringsfond
          Halsa kommune
          Publisert og åpen: 01.01.2013  Frist: 4 søknadsfrister per år
          Kommunalt fond Verran
          Verran kommune
          Publisert og åpen: 01.01.2013  Frist: 01.01.2020
          Aust-Agder; Regionalt næringsfond Østregionen
          Regionalt næringsfond for østregionen
          Publisert og åpen: 01.01.2013  Frist: Løpende behandling
          Kommunale Næringsfond Midtre Gauldal kommune
          Midtre Gauldal Kommune
          Publisert og åpen: 05.12.2012  Frist: 31.12.2019
          Tilskudd til omstilling og nyskaping
          Nordland fylkeskommune
          Publisert og åpen: 25.11.2012  Frist: Løpende saksbehandling
          Steinkjer Kommune - lokal andel regionalt fond
          Steinkjer Næringsselskap AS
          Publisert og åpen: 20.11.2012  Frist: Søkbart hele året
          Kommunalt næringsfond
          Sykkylven kommune
          Publisert og åpen: 07.11.2012  Frist: 31.12.2019
          Kommunalt næringsfond
          Ørskog kommune
          Publisert og åpen: 26.10.2012  Frist: 31.12.2099
          Inntrøndelag regionalt næringsfond
          Steinkjer Næringsselskap AS
          Publisert og åpen: 09.10.2012  Frist: Søkbart hele året.
          Bedriftsuviklingstilskot - Kommunalt næringsfond
          Sandøy kommune
          Publisert og åpen: 27.09.2012  Frist: 31.12.2099
          Investeringar i bedrifter - Kommunalt Næringsfond
          Sandøy kommune
          Publisert og åpen: 27.09.2012  Frist: 31.12.2099
          Kommunalt næringsfond
          Vanylven Utvikling AS
          Publisert og åpen: 01.09.2012  Frist: 31.12.2099
          RDA-midlar bedriftsretta
          Vanylven Utvikling AS
          Publisert og åpen: 01.09.2012  Frist: 31.12.2099
          Interreg VB Nordlig Perfieri og Arktis
          Nordland fylkeskommune
          Publisert og åpen: 20.08.2012  Frist: 31.12.2019
          Næringsfondet Vekst for Tingvoll
          Tingvoll kommune
          Publisert og åpen: 08.08.2012  Frist: Vurderes fortløpende
          Kommunalt næringsfond i Sauherad
          Sauherad kommune
          Publisert og åpen: 03.08.2012  Frist: Lite midler tilgjengelig, ta kontakt med Mtnu
          Kommunalt næringsfond
          Fræna kommune
          Publisert og åpen: 01.08.2012  Frist: Løpende
          Kommunalt næringsfond i Bø
          Bø kommune i Telemark
          Publisert og åpen: 06.07.2012  Frist: Lite midler tilgjengelig, ta kontakt med Mtnu
          Kommunalt næringsfond
          Herøy kommune
          Publisert og åpen: 21.06.2012  Frist: Fortløpende
          SPINE AS - Støtteordning for uttesting (Standardskjema)
          SPINE AS - Testforvalter
          Publisert og åpen: 11.04.2012  Frist: Ingen frist, benyttes for testing.
          SPINE AS - Støtteordning for uttesting (KNF-skjema)
          SPINE AS - Testforvalter
          Publisert og åpen: 11.04.2012  Frist: Ingen frist, benyttes for testing.
          Kommunal næringsfond
          Øksnes kommune
          Publisert og åpen: 11.04.2012  Frist: ÅPEN - LØPENDE SAKSBEHANDLING
          Samiske tilskudd
          Nordland fylkeskommune
          Publisert og åpen: 21.01.2012  Frist: Løpende saksbehandling
          Tilskudd til stedsutvikling
          Nordland fylkeskommune
          Publisert og åpen: 02.01.2012  Frist: 31.12.2019
          DA Bodø
          Nordland fylkeskommune
          Publisert og åpen: 02.01.2012  Frist: Løpende saksbehandling via pilarvertsskapet
          Tilskudd til bredbåndsutbygging
          Nordland fylkeskommune
          Publisert og åpen: 02.01.2012  Frist: Løpende saksbehandling
          Statskogordningen
          Nordland fylkeskommune
          Publisert og åpen: 02.01.2012  Frist: Løpende saksbehandling
          Medfinansiering Interreg Nord
          Nordland fylkeskommune
          Publisert og åpen: 02.01.2012  Frist: Neste søknadsfrist er 21.11.2019.
          Inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn
          Troms fylkeskommune
          Publisert og åpen: 02.01.2012  Frist: Løpende saksbehandling
          Landbruk (rekruttering/kompetanseheving)
          Nordland fylkeskommune
          Publisert og åpen: 01.01.2012  Frist: 1/3 i året
          Tilskudd til kommunal infrastruktur
          Nordland fylkeskommune
          Publisert og åpen: 19.12.2011  Frist: 1/3 i året

          Antall støtteordninger:
          255 aktive, 764 totalt
          Antall forvaltere:
          329 totalt