(Du er ikke pålogget) 
 

Bredbåndsutbygging

Bredbåndsutbygging 2024

Fylkeskommunene forvalter midler til etablering av bredbåndstilbud over Digitaliserings- og forvaltningsdepartementets (DFD) budsjettet kap. 1541, IT- og ekompolitikk, post 60 Bredbåndsutbygging. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) er DFDs fagdirektorat på området.

Kommunene i Finnmark er orientert om ordning for 2024 med tilhørende prosesskrav i informasjonsbrev fra Finnmark fylkeskommune (FFK) av 20.02.2024, vår ref. 24/00436-3 Det ble invitert til informasjonsmøter om ordningen 6.mars 2024.

  • Bare kommuner kan søke om støtte og prosjektene må være i tråd med tilskuddsmodellen.

Støtte gis i tråd med statsstøtteregelverket (GBER[1]) for bredbånd og retningslinjer oppgitt i oppdragsbrev for statsbudsjettet 2024 - Bredbåndstilskudd. Midlene kan bare brukes til etablering av tilbud til husholdninger og virksomheter som i dag mangler:

  1. tilbud om 30 Mbit/s. Utbyggingen skal gi tilbud om bredbånd med minst 100 Mbit/s nedlastningshastighet.
  2. tilbud om 100 Mbit/s. Utbyggingen skal gi tilbud om bredbånd med minst 300 Mbit/s nedlastningshastighet.[4]

I søknaden må fremgå hvilken terskelverdi som brukes.

Informasjon om ordningen på FFKs nettside er her:

https://www.ffk.no/tjenester/stotte-stipend-og-priser/okonomisk-stotte-og-stipend/naringsutvikling/tilskudd-til-bredbandsutbygging/

Ytterligere informasjon fra Nkom om ordningen finnes her: www.nkom.no/fysiske-nett-og-infrastruktur/offentlig-stotte-til-bredbandsutbygging

Søknadsfrist Bredbåndsutlysing Finnmark 2024:

  • 15.mars 2024 – frist for kommunene å sende til fylkeskommunen inn adresseliste for støtteberettigede husholdninger/bygg som skal med i søknaden (dette for å få tid til å gjennomføre en eventuell tilleggshøring). Adresselisten sendes på epost til mona.halvari@ffk.no.
  • 4.april 2024- Frist for kommunene til å søke Finnmark fylkeskommune om støtte over ordningenSøknad sendes via www.regionalforvaltning.no,ordning – Bredbåndsutbygging 2024. De inntegnede områder vil bli brukt til å generere adresselister over husholdninger og virksomheter i området. Disse skal være i tråd med malen «Adresseliste bredbåndsordning 2024»

Søknaden bør beskrive område som får tilbud, antall husstander og virksomheter, type virksomheter, offentlige virksomheter etc.

Følgende skal minimum være vedlagt søknaden:

  • Adresselister over husstander og virksomheter i omsøkt område i excelformat i tråd med malen «Adresseliste bredbåndsordning 2024»
  • Dokumentasjon på lokal medfinansiering bør legges ved søknaden. Lokal medfinansiering utover minstekrav teller positiv.

Kontaktpersoner adm. TFFK:

Finnmark:           Mona Halvari,       mona.halvari@ffk.no         tlf. 915 67 716

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen