(Du er ikke pålogget) 
 

Regionale tilretteleggingsmidler i landbruket - RT

Tilskuddsmidler til regionale tilretteleggingsmidler (RT-midlene) i landbruket

RT-ordningen skal bidra til gjennomføring av prosjekter som styrker grunnlaget for verdiskaping og næringsutvikling med basis i landbrukets ressurser. Det kan gis støtte til prosjekter innenfor tradisjonelt jordbruk og skogbruk og andre landbruksbaserte næringer. Tiltakene skal samsvare med prioriteringene i Handlingsplan for landbruket i Trøndelag 2022-2025

Søknadsfrister 15. februar og 15. september.

Sentrale vurderingskriterier

Vurderingskriteriene er basert på forskrift og de regionale føringene fra partnerskap landbruk i Handlingsplan for landbruket i Trøndelag:

  • Tiltak og prosjekter som er et samarbeid mellom flere organisasjoner/virksomheter eller kommer mange bønder til gode, blir prioritert.
  • Prosjektet skal bidra til å øke eller sikre sysselsetting og verdiskaping i landbruket eller næringer tilknyttet landbruket.
  • Prosjektet skal direkte eller indirekte rette seg mot primærleddet i produksjonen.
  • Støtte gis til igangsetting og initiering av forprosjekt og prosjekter, men gis ikke til ordinær drift.
  • Prosjektet skal være vurdert opp mot bærekraftmålene.
  • Søknaden må inneholde en tydelig prosjektbeskrivelse, som viser hva som skal oppnås, og hvordan prosjektresultatet skal brukes etter prosjektperioden.
  • Søknader med søknadssum over kr 300.000 behandles i Hovedutvalg for næring. Resterende behandles administrativt.

Støttenivå

  • Det kan gis inntil 50 % tilskudd av godkjent kostnadsoverslag. Kun i særlig begrunnede tilfeller kan det gis inntil 75 % tilskudd av godkjent kostnadsoverslag.
  • Egeninnsats som inngår i finansieringsplanen, verdsettes til kr 500 per time.

Hvem kan søke?

Kommuner, organisasjoner og forsknings- og utviklingsinstitusjoner kan søke om RK og RT-midler. Se lenke til søknadsskjema nedenfor.

 

Søknadsfrist: 15. februar og 15. september (under forutsetning om fortsatt disponible midler).

Elektronisk søknad må sendes inn via www.regionalforvaltning.no. Søk etter støtteordning RT-midler Trøndelag.


Spørsmål kan rettes til Trøndelag fylkeskommune ved: 

- Ellinor Bævre Heggset, ellheg@trondelagfylke.no eller tlf. 41 54 02 53

- Jon Olav Veie, jonvei@trondelagfylke.no eller tlf. 95 87 02 75

- Odd Arne Bratland, oddbra@trondelagfylke.no eller tlf. 90 77 43 24

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen