(Du er ikke pålogget) 
 

Rekruttering og kompetanseheving i landbruket - Oslo og Viken

Tilskudd til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket

Formålet med støtteordningene er å legge til rette for regional næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving med mål om å styrke verdiskapingen i landbruket. Det kan søkes om midler til regionale tilretteleggingstiltak og til rekruttering og kompetansehevende tiltak i landbruket i Oslo og Viken. Ordningen er kjent som RT- og RK-midler. Søknadsfristen er 15. februar (kl. 23.59) 2023.

Retningslinjer for begge tilskuddsordningene finnes i forskrift om regionale tilskudd til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket. Midler til ordningene er avsatt over jordbruksoppgjøret, og Viken fylkeskommune får midlene tildelt fra Landbruksdirektoratet. Rammen var i 2022 på ca. 5,9 mill. kr. for RT-ordningen og ca. 1,4 mill. kr. for RK-ordningen. Rammen for 2023 vil bli kunngjort i januar 2023.

Hvem kan søke?

  • Kommuner, organisasjoner samt forsknings- og utviklingsinstitusjoner registrert i Enhetsregisteret.
  • Andre foretak registrert i Enhetsregisteret dersom tiltaket har som formål å fremme fellesgoder knyttet til næringsutvikling i landbruket.
  • Ordningene er også åpne for søkere fra Oslo

Tilskudd til regionale tilretteleggingstiltak (RT-midler)

Det kan gis tilskudd til tilretteleggingstiltak som bidrar til:

Tilskudd til regionale rekrutterings- og kompetansehevingstiltak (RK-midler)

Det kan gis tilskudd til tiltak som bidrar til rekruttering og kompetanseheving hos næringsutøvere i landbruket. Tiltaket må være innenfor nasjonale og regionale prioriteringer, se nærmere beskrivelse i forskriften, Viken fylkeskommunes landbruksstrategi og Regionalt næringsprogram. 

Søknadsfrist og søknad

Søknadsfristen for begge tilskuddsordningene er 15. februar 2023.

Søker skal benytte søknadsskjema som finnes på regionalforvaltning.no:

Søknadsskjema til Rekruttering og kompetanseheving

Søknadsskjema til Regionale tilretteleggingsmidler 

Tilskuddsutmåling

Det kan innvilges tilskudd på inntil 75 prosent av godkjent kostnadsoverslag. Utbetalt tilskudd kan bli redusert ved lavere kostnad enn budsjettert.

Fylkeskommunen setter vilkår for bruk av tilskuddet og frister for gjennomføring og rapportering. 

Regler og retningslinjer for tilskuddsordningene:


 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen