(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond - Halden kommune - Krisepakke Covid 19

Utlysning av kommunalt næringsfond for å motvirke Covid 19

 

Halden kommune har fått tildelt ekstraordinære midler til næringsfondet på grunn av Covid-19 pandemien. Ordningen faller inn under "Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet".

Regjeringen v/Kommunal og Moderniseringsdepartementet, KMD, har bevilget Krisepakke 3 for å motvirke den økonomiske effekten av Covid 19 pandemien. Viken Fylkeskommune har fått totalt 61,4 millioner kroner til kommunale næringsfond til kommunene  i Viken.
Tiltaket er en engangsbevilgning til kommuner med et næringsliv som er hardt rammet av krisen. 
Halden kommunes andel av dette er 1,6 millioner kroner

Målgruppe for støtteordningen er bedrifter, etablerere og andre næringsaktører med forretningsadresse i kommunen

Fondsstyre er HTEK, Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø som avgjør søknader etter innstilling fra kommunedirektøren

 

Kriterier fra KMD er:

 • Målgruppen er bedrifter og næringsaktører og skal brukes til bedriftsrettet støtte og andre næringsrettede tiltak som kommunen mener er viktig
 • Betydning for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet vektlegges
 • Kriteriene for måloppnåelse er utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk vekst
 • Det skal brukes www.Regionalforvaltning.no i utlysning, søknad og rapportering på bruk av virkemidlene
 • Støtten skal gis i tråd med regelverket om offentlig støtte

 

Føringer fra Viken fylkeskommune er:

 • Tilskuddsmidlene skal bidra til varig næringsutvikling og ikke til rene sysselsettingstiltak
 • Innsatsen bør knyttes opp mot føringer i kommunale og regionale næringsplaner
 • Det er ønskelig at innsatsen styrker digitalisering, sirkulærøkonomi og det grønne skiftet
 • Bruk av midlene må sees i sammenheng med andre kommunale, regionale og nasjonale tiltakspakker/støtteordninger for å sikre best mulig effekt og unngå dobbeltfinansiering

 

Første søknadsrunde hadde søknadsfrist 22. september. To aktører fikk utdelt støtte på til sammen kr 95.000 i første søknadsrunde.

Det gjenstår kr 1.505.000 til søknadsrunde med søknadsfrist 22.11. Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø (HTEK) behandler innkomne  søknader i utvalgsmøte 8. desember 2020.

 

Vurdering. De ekstraordinære midlene kan gis som tilskudd til utviklingstiltak og skal ikke benyttes til ordinær drift eller løpende driftskostnader. Midlene skal brukes til varig næringsutvikling og ikke som rene sysselsettingstiltak. Samarbeidsprosjekter mellom flere næringsaktører kan støttes. Det er ønskelig at innsatsen bidrar til å styrke digitalisering, sirkulærøkonomi og det grønne skiftet i næringslivet.

Bruken av kommunalt næringsfond må sees i sammenheng med andre kommunale, regionale og statlige virkemidler for å sikre best mulig effekt og forhindre dobbeltfinansiering.  

Ved tildeling skal det legges vekt på:

 1. i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, økt sysselsetning og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial
 2. i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid 19-utbruddet
 3. hvor raskt tiltaket kan settes i gang

Halden kommune skal vurdere måloppnåelse og rapportere tilbake til KMD og Viken Fylkeskommune innen 1. februar 2021 om:

 1. Utviklingen i sysselsetting og antall arbeidsplasser
 2. Utviklingen i verdiskaping og økonomisk aktivitet

 

Tilskudd.
Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov. I dette spesielle tilfelle skal det aldri overstige 75 prosent.
EØS-avtalens regler for offentlig støtte legges også til grunn.

Alle tilskudd gitt etter reglene om offentlig støtte skal registreres i www.regionalforvaltning.no. De registrerte opplysninger skal oppbevares i ti år fra det tidspunkt støtten ble tildelt.  Midlene skal gå til de som har et reelt behov. Behovet skal dokumenteres i søknaden og midlene tildelt på feilaktig grunnlag skal tilbakebetales.

Søknader og saksbehandling
Søknad med nødvendige opplysninger og vedlegg skal sendes inn via
www.regionalforvaltning.no og ikke direkte til kommunen som post eller e post.
Søknadsfrist er 22. november 2020.

Tildelt støtte må brukes innen ett år fra vedtaksdato. Det kan søkes om utsettelse.

 

Utbetaling

Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis. Tilskuddet kan likevel delvis utbetales etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket. Er det nødvendig for at prosjektet skal komme i gang, kan inntil 15 prosent av tilskuddet utbetales ved oppstarten av tiltaket.

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen