(Du er ikke pålogget) 
 

Øyer kommune - Kommunalt næringsfond 2022

Retningslinjer for bruk og forvaltning av kommunale næringsfond i Øyer kommune

Retningslinjene gjelder for

 • Næringsfond med statlig påfyll (NSP)
 • Næringsfond med kommunale midler (NKM)

Næringsfond med statlig påfyll

Øyer kommune tildeles årlig midler fra Oppland fylkeskommune (fordelte statsmidler) til påfyll av kommunalt næringsfond. Disse retningslinjene skal gjelde ved søknadsbehandling. Retningslinjene erstatter retningslinjene som Kommunal- og regionaldepartementet og Innovasjon Norge utarbeidet for det ovennevnte formål. Midlene brukes i året eller avsettes til eget næringsfond (NSP) for senere bruk. Renter tillegges fondet. Det rapporteres på bruken til staten.

Næringsfond med kommunale midler

Øyer kommune avsetter årlig midler til næringsutvikling. Midlene disponeres til prioriterte tiltak i henhold til kommuneplan og næringsplan, innenfor gjeldende lov og regelverk. Midlene brukes i året eller avsettes til eget næringsfond (NKM) for senere bruk. Renter tillegges fondet.

1.   Felles formål:

Målet med de kommunale næringsfondene er å styrke næringsutvikling og sysselsetting. Kommunens prioriteringer skjer på bakgrunn av vedtatte planer for regionale og lokale utviklingsområder. Utarbeidelse av planer skjer i samarbeid med Øyer næringsråd.

Næringsfondene nyttes til tiltak med formål å fremme næringsutvikling gjennom kommunal tilrettelegging samt støtte til nyetableringer og videreutvikling av eksisterende bedrifter. Prosjekter som bidrar til å bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom skal prioriteres. Midler fra næringsfondene gis som tilskudd eller benyttes til strategiske investeringer og til utgifter i arbeid med næringsutvikling ellers.

Eksempler på prosjekter som kan støttes fra næringsfondene:

 • Bedriftsutvikling, f.eks. etablererstipend, opplæring, produktutvikling, markedsføring, markedsundersøkelser og planlegging.
 • Investeringer i bedrifter, f.eks. utstyr/maskiner ved oppstart og utvidelse av mindre bedrifter
 • Innovasjon og nyskaping.
 • Samarbeidsprosjekter mellom flere bedrifter

Eksemplene er ikke uttømmende. 

Prosjekter som støttes skal være i tråd med mål og prioriteringer i kommuneplan og næringsplan. Særlig bør følgende kriterier vurderes ved behandling av søknader:

 • At satsingen er ihht den regionale næringsplanen
 • Samarbeidstiltak mellom to eller flere bedrifter.
 • Fellestiltak stedsutvikling og reiseliv.
 • Tiltak som bidrar til nyskaping i nye eller eksisterende bedrifter.
 • Utredninger/analyser som bidrar til næringsutvikling
 • Produkt eller tjenester som i dag ikke finnes i Øyer kommune
 • Større prosjekter der støtte fra næringsfondet virker utløsende for realisering av prosjektet skal prioriteres.
 • Prosjektene skal bidra til å bevare eller skape flere arbeidsplasser i kommunen, spesielt prioriteres skal unge, kvinner og innvandrere
 • Prosjektene som støttes skal legge til rette for en miljøvennlig utvikling og grønne arbeidsplasser

  Ut over dette kan midler i næringsfond med kommunale midler benyttes til:

 • Saker som ikke kan støttes ved bruk av statlige midler til kommunalt næringsfond
 • Øyer kommunes finansiering av tiltak som gjennomføres i næringsplanen

2.   Forvaltning av fondene - myndighet:

Kommunestyret er forvaltningsmyndighet for næringsfondene.

Formannskapet er fondsstyre for Øyer kommunes to næringsfond, og avgjør saker etter innstilling fra rådmannen. Søknadene behandles fortløpende.

Maksimalt tilskudd:

Det kan maksimalt ytes et tilskudd på kr. 100.000,- til enkeltprosjekter.

Tidsfrist:

Tildelt støtte må brukes innen ett år fra vedtaksdato. Det kan søkes om utsettelse på inntil ett år. Rådmannen har fullmakt til å avgjøre søknader om forlenget frist for gjennomføring av søknader som er innvilget av formannskapet.

Delegering til rådmannen:

Rådmannen gis myndighet til å fatte vedtak ved behandling av søknad om støtte fra kommunalt næringsfond med statlig påfyll på inntil kr 20 000 pr sak.

Rådmannen gis myndighet til å foreta disponering og fatte vedtak innenfor en årlig ramme på kr 100 000 av midler fra næringsfond med kommunale midler.

Det skal på egnet måte rapporteres til formannskapet om administrativt fattede vedtak.

Fondsmidlene plasseres på rentebærende konto, slik at midlene er tilgjengelige til enhver tid. Renter og avdrag tilbakeføres til fondet. Annen plassering skal behandles av kommunestyret.

3.   Søknader og saksbehandling

Søknad med nødvendige opplysninger og vedlegg skal sendes inn via www. regionalforvaltning.no Søknader vil kunne påregnes behandlet i formannskapet i løpet av en måned.

Søknader skal normalt inneholde, budsjett, aktuelle kostnadsoverslag, finansieringsplan, beskrivelse av prosjektet, sysselsettingseffekt og markedsvurdering.

Kravene til søknaden må tilpasses det enkelte prosjekt. Saksforberedelsen til fondsstyret legges til kommunens tiltaksapparat. Ved behandling av kompliserte saker bør administrasjonen ta kontakt med fylkeskommunen eller andre faginstanser som kan gi veiledning. Ved fremleggelse for formannskapet skal søknad med alle vedlegg følge saksinnstillingen.

Det utarbeides et svarbrev til søker som skal inneholde

 • Vedtaket fra formannskap eventuelt rådmannens administrative vedtak
 • Betingelser for utbetaling av støtten, som blant annet
 • At beløpet ikke utbetales før prosjektet er gjennomført og regnskapsrapport foreligger
 • At prosjektet er ihht gjeldende planer og reguleringer
 • At tildelt støtte må brukes innen ett år fra vedtaksdato. Det kan søkes om utsettelse på inntil ett år.

4.   Fondsstyrets vurderinger

Det er begrenset med midler til rådighet og tildeling av midler fra kommunale næringsfond må prioriteres stramt. I tråd med retningslinjene må formannskapet foreta en vurdering av hvor stor andel av tilgjengelige midler skal nyttes til kommunale næringsformål og til fellestiltak i næringslivet, og hva som kan disponeres som støtte til enkelte virksomheter.

Formannskapet avgjør, på grunnlag av en kvalitetsmessig vurdering, hvilke prosjekter som skal støttes fra næringsfondet. Prosjektene bør vurderes i lys av de prioriterte satsingsområdene i kommunens næringsplan.

Det er klagerett på kommunens vedtak om tildeling av støtte fra kommunens næringsfond, og vedtak må begrunnes. Det skal gjøres oppmerksom på klagerett ved ekspedering av vedtak.

 1. Ikke støtteverdige tiltak:
 • Næringsfondet skal ikke støtte tiltak eller virksomheter som mottar en betydelig overføring over offentlige budsjett.
 • Næringsfondet kan ikke brukes til gjeldssanering.
 • Midler fra fondet skal ikke brukes til ordinær drift.
 • Næringsfondet skal ikke finansiere ordinær offentlig virksomhet.
 • Midler fra fondet skal ikke brukes til aksjetegning eller andeler i private bedrifter.
 • Næringsfondet skal ikke brukes til å gi garantier.
 • Næringsfondet skal ikke brukes til allerede igangsatte prosjekter eller avslutta prosjekter.
 • Fondet skal for øvrig brukes i tråd med kriteriene i tildelingsbrevet fra Oppland Fylkeskommune.

6. Støtteformer

Støtte skal gis som tilskudd. 

7.  Støttevilkår

For støtteformålene kommunalt nærings- og tiltaksarbeid, kunnskapsrettet infrastruktur og fysisk infrastruktur, kan prosjektene fullfinansieres fra næringsfondet.

Det er en forutsetning at de fastsatte kapitalgrensene ikke overstiges. Prosjekter over de samme grensene skal sendes fylkeskommunen til vurdering og eventuell finansiering. Samlet støtte fra næringsfondet til bedriftsutvikling, investeringer i bedrifter og utbygging av private vannverk skal ikke overstige 50 % av et prosjekts kapitalbehov. Ved prosjekter som bedrer kvinners og ungdommers sysselsettingsmuligheter og velferdstilbud og ved nyetableringer kan det likevel gis inntil 75 % støtte.

Det er ikke adgang til samfinansiering med midler fra næringsfondet og midler som forvaltes av fylkeskommunen, Innovasjon Norge eller Kommunal- og regionaldepartementet. Ved rene kommunale tiltaks-/samarbeidsprosjekter kan imidlertid deler av kommunens egenandel, opp til kapitalgrensen for det enkelte formål, tas fra det kommunale næringsfondet.

En bedrift kan motta til sammen 100.000 EURO (omregnes i forhold til referansekurs fastsatt av ESA hvert år) i bagatellmessig støtte over en treårs periode. Treårsperioden regnes fra det tidspunktet en bedrift mottar bagatellmessig støtte første gang. Den øvre grensen for bagatellmessig støtte gjelder den samlede bistand fra det offentlige som anses som bagatellmessig støtte.

8.  Rapportering

Rapportering for bruken av næringsfond med statlig påfyll for det enkelte år skal skje til Kommunal- og Regionaldepartementet ihht retningslinjer fastsatt av departementet.

 

Vedtatt i Øyer formannskap den 10.04.2018

Vedtatt i Øyer kommunestyre den 19.04.2018

For ytterligere informasjon, kontakt næringsutvikler Henning Holmbakken på hh@vekst.lillehammer.no 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen