(Du er ikke pålogget) 
 

Agder: Tilskudd til oppfølging av igangsatte næringsutviklingsprosjekter

Opprett ny søknad på støtteordning

Agder fylkeskommune har i 2022 avsatt 3,5 millioner kroner til å delfinansiere igangsatte samarbeidsprosjekter og satsinger som kan bidra til fremvekst av nye næringer, en mer variert næringsstruktur og økt sysselsettingsgrad i Agder.

Midlene er Agder fylkeskommunes økonomiske innsats i flerårige prosjekter som ble utløst gjennom de næringsrettede fylkeskommunale tilskuddsordningene i 2021. 

 

Mål med tilskuddsmidlene

Satsingene skal bidra til å nå hovedmålet i Regionplan Agder 2030: 
Å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 - et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.

Mål for de næringsrettede fylkeskommunale tilskuddsordningene er:

 • Flere vekstkraftige små og mellomstore bedrifter er etablert
 • Det er høyere sysselsettingsvekst enn i landet for øvrig, med fokus på nye potensialer for bærekraftig verdiskaping
 • Næringsstrukturen er mer variert og preget av godt samarbeid med akademia og offentlig sektor
 • Verdiskaping er basert på bærekraftig bruk av menneskelige ressurser og naturressurser

 

Hva kan det gis tilskudd til?

Det kan gis tilskudd til å følge opp Agder fylkeskommunes økonomiske innsats i pågående, flerårige prosjekter som ble utløst gjennom de næringsrettede tilskuddsordningene i 2021.

Tiltakene må være regionale utviklingsprosjekter, dvs. tidsavgrensede tiltak som kommer i tillegg til ordinær aktivitet og som har regional betydning.

 

Det er p.t. ikke økonomisk rom for å finansiere nye søknader/prosjekter i 2022. 

Potensielt nye søkere/nye prosjekter rettet mot regional næringsutvikling, kan kontakte Agder fylkeskommune (se kontakter under) eller aktører i det regionale virkemiddelapparatet (regionale næringsfond, kommunale næringsfond, Innovasjon Norge, Sørlandets Kompetansefond o.a.) for veiledning og vurdering av muligheter til å søke finansiering.

Tilskuddet kan ikke gå til bedriftsrettet støtte, dvs. støtte rettet mot én enkeltbedrifts forretnings-, produkt- og tjenesteutvikling. Slike prosjekter bes kontakte Innovasjon Norge, regionale næringsfond, evt. kommunale næringsfond.

 

Hvem kan søke?

Eiere av flerårige, næringsrettede prosjekter som har mottatt tilskudd av Agder fylkeskommune i 2021, og der det fremkom i budsjett som var grunnlag for tilsagnet at Agder fylkeskommune skal bidra over flere år, kan søke.

Søknaden må være skriftlig, og søker skal benytte søknadsportalen regionalforvaltning.no. Søknaden skal følge oppsettet på nettsiden. Eventuelle vedlegg skal kun inneholde tilleggsinformasjon.

Det må også vedlegges en "løypemelding" med kort beskrivelse av prosjektets fremdrift, aktiviteter, regional forankring og eventuelt revidert budsjett.

 

Hvilke prosjekter prioriteres?

I vurdering av søknader på næringsrettede tilskuddsmidler vektlegges distrikts- og regionalpolitisk virkning, at prosjektet har god kvalitet, god regional forankring og medvirkning, og at prosjekteier har god gjennomføringsevne. Vi ønsker særlig å løfte samhandlings-/utviklingsprosjekter på tvers av kommunegrenser, sektorer (offentlig/privat/frivillig), samhandling mellom offentlig sektor, næringsliv og akademia, eller på tvers av næringer og bransjer.

 

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 15. april 2022.

Søkere vil få svar senest etter behandling i Hovedutvalg for næring, klima og miljø 23. mai.

Pågående prosjekter som har behov for økonomiske avklaringer innen da, bes ta kontakt med din oppgitte saksbehandler i Agder fylkeskommune.
Kontaktinformasjon finner du i tilsagnsbrevet til prosjektet sendt fra Agder fylkeskommune i 2021.

 

Vilkår for støtte

Alle søkere må gjøre seg kjent med gjeldende retningslinjer for næringsrettede fylkeskommunale tilskuddsordninger før de søker.

Vi ber deg også gjøre deg kjent med utbetalingsvilkårene som gjelder dersom din søknad får tilsagn om tilskudd. Disse finner du i vedlegget til retningslinjene (side 8-9).

Blant de generelle føringene og vilkårene er:

 • Tilskuddet skal dekke kostnader direkte knyttet til realisering av prosjektet.
 • Tilskuddet kan ikke dekke drift, og det kan heller ikke gå til forretnings- og bedriftsutvikling
 • Maksimal offentlig støtteinnsats i prosjektene er normalt 50 prosent.
 • Prosjektet må ikke igangsettes før fullfinansiering er i orden.
 • Tilskuddet skal som hovedregel utbetales etterskuddsvis, basert på innsendt rapportering og påløpte kostnader. Det kan foretas delutbetalinger på inntil 50 prosent av tilsagnet ved oppstart av prosjektet.
 • Prosjekter som ikke gjennomføres som forutsatt, kan kreves tilbakebetalt.
 • EØS-avtalens regler om offentlig støtte skal følges.

 

Kontakter

Benny André Johansen, rådgiver
E-post: benny.andre.johansen@agderfk.no / Telefon: 901 51 372

Torleiv Olavson Momrak, rådgiver
E-post: torleiv.olavson.momrak@agderfk.no / Telefon: 992 55 597

Linn Therese Andersen Bjugan, rådgiver
E-post: linn.therese.andersen.bjugan@agderfk.no / Telefon: 476 71 000

Berit Stray Egeli, rådgiver
E-post: berit.stray.egeli@agderfk.no / Telefon: 481 04 496

Geir Hammersmark, rådgiver
E-post: geir.hammersmark@agderfk.no / Telefon

Nina Kyllingstad, rådgiver
E-post: nina.kyllingstad@agderfk.no / Telefon

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen