(Du er ikke pålogget) 
 

Agder: Rekruttering og kompetanseheving i landbruket

Agder fylkeskommune forvalter statlige midler til utvikling i landbruksnæringen. Dette er tilskuddsmidler til rekruttering og kompetanseheving i landbruket (RK-midler, denne utlysningen) og midler til regional tilrettelegging i landbruket (RT-midler - se utlysning her).

Tilskuddsmidler til rekruttering og kompetanseheving i landbruket skal bidra til et godt og fleksibelt opplærings- og utdanningssystem for etablerte og mulige næringsutøvere. Målet er å bidra til rekruttering og kompetanseheving for å ivareta og styrke verdiskapingen i landbruket.

Det kan gis tilskudd til:

 • Støtte til etter- og videreutdanning i landbruket
 • Tiltak som bidrar til å styrke rekruttering til landbruksutdanning
 • Tiltak som retter seg mot likestilling og omdømmebygging

Søknadsfrist: 1. mars 2024

 

Hva ser vi etter?

Vi ser etter tiltak og prosjekter

 • som kan sannsynliggjøre distrikts- og regionalpolitisk virkning
 • har god kvalitet og der søker har god gjennomføringsevne
 • der tilskuddet har utløsende effekt for gjennomføring av prosjekter

Oppfølging av Regionplan Agder 2030, med tilhørende planer og strategier, er førende for prioriteringer av søknader.

Hvem kan søke?

Alle offentlige og private aktører og virksomheter med konkrete utviklingsprosjekter/tiltak kan søke.

 

Hvordan søke?

Søknaden må være skriftlig, og søker skal bruke søknadsportalen regionalforvaltning.no. Søknaden skal følge oppsettet på denne nettsiden. Eventuelle vedlegg skal kun inneholde tilleggsinformasjon.

 

Vilkår for støtte

 • Tilskuddet skal dekke kostnader direkte knyttet til realisering av prosjektet. Tilskuddet kan ikke dekke drift, og det kan heller ikke gå til forretnings- og bedriftsutvikling.
 • Midlene kan ikke nyttes til garantier eller kommunal aksjetegning i kommunale bedrifter. Det gis heller ikke støtte til gjeldssanering eller til ordinære kommunale oppgaver.
 • Maksimal støtteinnsats i prosjektene er inntil 75 prosent.
 • Tilskuddet skal som hovedregel utbetales etterskuddsvis. Det kan foretas delutbetalinger på inntil 50 prosent av tilsagnet ved oppstart av prosjektet.
 • Prosjekter som ikke gjennomføres som forutsatt, kan kreves tilbakebetalt.
 • EØS-avtalens regler om offentlig støtte skal følges. Se informasjon på regjeringens nettsider.

Vi anbefaler alle søkere å gjøre seg kjent med våre standard utbetalingsvilkår under arbeidet med søknaden.

 

Kontakt

Spørsmål om utlysning og søknad kan rettes til Torleiv Olavson Momrak og Berit Stray Egeli, rådgivere i Virkemidler og entreprenørskap, Agder fylkeskommune.

E-post:

torleiv.olavson.momrak@agderfk.no

berit.stray.egeli@agderfk.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen