(Du er ikke pålogget) 
 

Søknad om lån fra næringsfondet

Opprett ny søknad på støtteordning

Det kan søkes om to forskjellige typer lån. Investeringslån og risikolån.

Investeringslån er normalt rentefrie, og kan gis med inntil 20 % av kostnadsoverslag når det oppnås annen offentlig finansiering eller inntil 30 % når dette ikke oppnås. Normalt må minimum kostnadsoverslag utgjøre 100.000 kroner før søknad behandles.

Risikolån:

Ved lån til aksjeselskaper der det ikke kreves pantesikring skal det dokumenteres at tilgjengelig aksjekapital er minst 10 % av omsøkt kostnad. Egeninnsats i form av egne arbeidstimer eller overkurs/goodwill regnes ikke som tilgjengelig egenkapital.

Andel risikolån som kan bevilges reguleres i budsjettbehandlingen. I særlige tilfeller kan det kreves pantesikring.

 

Når annen offentlig finansiering er mulig, skal søknaden normalt først fremmes og avklares i denne instansen før saken behandles i kommunen. Dersom søker avstår fra å søke annen offentlig finansiering, vil kommunens rammer være som om støtte fra annen offentlig finansiering er oppnådd.

 

Dersom det gis rentebærende lån, løper renta fra det tidspunktet lånet utbetales.

 

Investeringslån skal normalt ikke tinglyses. Det skal underskrives gjeldsbrev, inneholdende låneavtale og vilkårene mellom Nore og Uvdal kommune og søker (ansvarlig lån). Lånet kan ut fra vurdering i hvert enkelt tilfelle gis med avdragsfrihet i inntil tre år, med en avdragsperiode på inntil 10 år. Investeringslånet er rentefritt i hele perioden. Tilbakebetalingen skal skje to ganger i året med like store beløp i avdragsperioden med forfall 15. juli og 15. desember.

 

Dersom virksomheten innen den avdragsfrie perioden starter å betale utbytte, vil samtidig avdragsperioden starte.

Virksomheten skal uoppfordret sende årsregnskapet til kommunen i minimum tre år, fra og med bevilgningsåret og til og med for siste året i avdragsperioden.

Fravikes dette, påløper purregebyr på 1.000 kroner. Er virksomheten revisjonspliktig skal dette være gjennomført før innsending.

 

I tillegg til reglene her og i § 4 kan det settes nødvendige begrensninger og vilkår, på bakgrunn av konkret vurdering av den enkelte sak. Dette kan også være vilkår knyttet til foretakets eiendom eller virksomhet for øvrig og uavhengig av tiltaket.

Dette skal fremgå av vedtaket. Eventuelt brudd kan medføre umiddelbar tilbakebetalingsplikt, med mindre det inngås ny avtale eller godkjennes fritak fra vilkår av tilsvarende kommunale myndighet som innvilget støtten på et senere tidspunkt.

 

Det må vedlegges firmaattest og firmaet må være opprettet. Søker på vegne av lag og forening må dokumentere sin rolle og har da  personlig ansvar for forpliktelsene en eventuell bevilgning medfører.

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen