(Du er ikke pålogget) 
 

Søknad etableringstilskudd for ungdom opp til 35 år

Opprett ny søknad på støtteordning

Følgende kriterier legges til grunn:

  • Søker er under 35 år.
  • Søker er bosatt/bosetter seg i kommunen og er registrert i folkeregisteret.
  • Søker skaper en heltidsbeskjeftigelse av varig art eller overtar og driver gårdsbruk/næring i kommunen med mva-pliktig omsetning på minst 50.000 kroner.
  • Søker skal gjøre en behovsvurdering i forhold til markedssituasjon, samt eventuell overkapasitet og/eller konkurransevridning ved den planlagte bedriftsetableringen.
  • Det forutsettes minst tre års drift og bedriften skal uoppfordret levere inn årsregnskap i tre år etter at tilskudd er gitt.
  • Tilskuddet utbetales med 50 % ved oppstart, resterende 50 % utbetales etter framlagt regnskap som viser at bedriften har hatt tilstrekkelig omsetning.
  • Dersom bedriften legges ned, gårdsdriften opphører eller mottaker av stipendet flytter fra kommunen før det har gått tre år, kan etablererstipendet kreves tilbakebetalt slik: Innen ett år etter oppstart tilbakebetales 75 % av stipendet, innen to år tilbakebetales 50 % av stipendet og innen tre år tilbakebetales 25 % av stipendet.
  • Søker kan kun motta ett stipend etter denne ordningen. Det er søkers plikt og dokumenterer at søker ikke har mottatt et slikt stipend før.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen