(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Aukra - runde 6

Kompensasjonsordning for lokale virksomheter – Aukra kommune – runde 6

Hensikten med den kommunale kompensasjonsordningen er å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Tildeling av støtte skjer i tråd med Kommunal- og distriktsdepartementets veileder (tidl. Kommunal og moderniseringsdept.) til den notifiserte ordningen – oppdatert 17.12.2021.

Hvem kan søke:

Kun virksomheter innenfor kommunens grenser og med adresse i kommunen kan motta støtte. Virksomheten kan bare motta støtte for den økonomiske aktiviteten som finner sted innenfor kommunen.

Virksomheter i disse bransjer vil bli prioritert:

1.       NACE-bransje 56 Drift av restauranter og kafeer og NACE-bransje 55 Drift av hoteller, pensjonater og moteller

2.       Andre lokale servicevirksomheter og arrangementsvirksomheter som kan dokumentere tap/økte kostnader som flg. av de nye smittevernsrestriksjonene innført etter 12. mars 2020, og som ikke har fått annen kompensasjonsstøtte tidligere.

Øvrige retningslinjer:

            Små og mellomstore bedrifter, også enkeltmannsforetak kan søke.

            Lag og foreninger kommer ikke under denne ordningen.

Hva kan tilskudd dekke:

Tilskudd kan dekke

·       Sektorer eller virksomheter med tap av omsetning/inntekt som følge av covid-19-pandemien eller den påfølgende økonomiske nedgangen

·       Sektorer eller virksomheter med økte kostnader som følge av et tiltak for å unngå spredning av covid-19, og kostnader direkte knyttet til covid-19-lavkonjunktur

·       Sektorer eller virksomheter som er gjenstand for tap av varer pga covid-19-pandemien.

En virksomhet kan ha tap selv om den går med overskudd. Et tap kan måles i form av redusert inntjening i en periode sammenliknet med tilsvarende perioder i normalår. En vanlig måte å beregne tap på, er å sammenlikne omsetningstall fra en måned eller kvartal i 2019 med tilsvarende måned eller kvartal i 2020 (etter at pandemien brøt ut) eller 2021.

 

Regler for kumulasjon

I en del tilfeller må ulike tildelinger av offentlig støtte regnes sammen (kumuleres) for å vurdere om støttetildelingen er innenfor beløpsgrensene og tillat støtteintensitet.

 

Hvordan søke:

KMD har etablert et forenklet søknadsskjema i regionalforvaltning.no som virksomhetene skal benytte for å søke om støtte. Søknader må som et minimum inneholde:

1.       Foretakets navn og organisasjonsnummer

2.       Søknadsbeløp

3.       Egenerklæring på om virksomheten er i økonomiske vanskeligheter. Denne er innarbeidet i regionalforvaltning.no og skal fylles ut av søker.

4.       Oversikt over annen offentlig støtte foretaket har mottatt.

5.       Krav til dokumentasjon av kostnader og tap:

a.       Notat/rapport som beskriver kostnader/tap.

b.       Regnskap fra 2019 og året/årene som det søkes støtte for. Foreløpig regnskap for 2021 kan godkjennes.

c.       Ved nystartede/ekspanderende virksomheter, uten referansetall, kan også tap måles i forhold til et realistisk budsjett. Dokumentasjon på kanseleringer/avbestillinger/ordretap o.l. vedlegges.

Andre kriterier:

Søker kan etter tilsagn er utsendt bli avkrevd etterkontroll og ev. revisjonsrapport før utbetaling av støtte.

Utbetalinga av tilsagn/støtte forutsetter aksept. Ved ev. klage innen forvaltningslovens frist på 3 uker (§29) for enkeltvedtak, kan det bli endringer for flere tilsagn siden potten er begrenset.

Dersom det likevel er restmidler etter søknadsfrist og planutvalgets behandling, vil man lyse ut muligheten for å søke på restmidler.

Søknadsfrist:

Ny og forlenget søknadsfrist er 1. mai 2022.

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen