(Du er ikke pålogget) 
 

Steigen Kommunes Kultur - og Næringsfond 2022

STEIGEN KOMMUNEs Kultur- og Næringsfond er åpnet for søknader.

Søknader behandles fortløpende iht. vedtekter, se nedenfor. Disse er også kunngjort på www.steigen.kommune.no.

For spørsmål eller veiledning, ta kontakt med næringsrådgiver Sølvi Lemstad Hiller, solvi.lemstad.hiller@steigen.kommune.no

 

Vedtekter for Steigen Kommunes Kultur- og Næringsfond 

Vedtatt i Kommunestyret 15.2.2022

 

§ 1 Hjemmel og Formål

Fondets vedtekter fastsettes av Kommunestyret. Plan- og ressursutvalget er fondsstyre, og foretar tildelinger etter innstilling fra Kommunedirektøren.

Fondets midler skal nyttes til finansiering av tiltak som fremmer kulturliv, idrett og fysisk aktivitet, frivillig virksomhet og næringsliv i Steigen Kommune.

Formålet med tildelinger fra fondet er å stimulere til trivsel, kulturelle aktiviteter, idrett/fysisk aktivitet, bosetting og arbeidsplasser samt nyetableringer og næringsutvikling i Steigen.

Tildelinger fra fondet skal bidra til oppfyllelse av FNs bærekraftsmål i Steigen Kommune.

§ 2 Kapital

Fondets kapital framkommer ved bevilgninger fra Kommunestyret og eventuelt andre kilder.

§ 3 Bruk av fondsmidlene

Det foretas offentlig kunngjøring minst en - 1 - gang per år. Søknader må fremmes gjennom www.regionalforvaltning.no og behandles fortløpende.

Søkere kan være enkeltpersoner, registrerte foretak eller organisasjoner innenfor frivillighet, idrett eller kultur. Prosjekter i regi av Steigen Kommune kan også søke.

Midlene skal nyttes der tildelingen har utløsende effekt på tiltaket som skal igangsettes og hvor annen finansiering er helt eller delvis utilgjengelig. Således skal søkers tilgang på finansiering som helhet tillegges vekt ved vurdering av om søker kvalifiserer for tildeling og/eller i vurderingen av tildelingens størrelse.

Ved tildeling legges det vekt på at tildelinger fra fondet skal favne bredt og komme søkere fra både kultur, frivillighet, idrett og næringsliv til gode.

Ved tildelinger til næringslivet skal det i vurderingen vektlegges om tiltaket bidrar til å skape nye eller sikre eksisterende arbeidsplasser og bosetting, slik at tiltaket bidrar til langsiktig og bærekraftig verdiskaping både for virksomheten og Steigen-samfunnet som helhet.

Alle søknader som tas til vurdering skal inneholde en beskrivelse av tiltaket, inkludert målbare resultatmål, budsjett og finansieringsplan. Beskrivelsen skal gi tilstrekkelig informasjon for å vurdere tiltaket og om det er i samsvar med fondets formål.

Tiltak som kan tildeles støtte omfatter, men er ikke begrenset til:

- Tiltak for å fremme kulturlivet i kommunen, herunder konkrete kulturarrangementer.

- Bidrag til investeringer i idrettsanlegg og idrettsarrangementer

- Næringsutviklingsprosjekter i kommunal regi

- Rekrutteringstiltak, kompetansehevende tiltak og etablereropplæring

- Etablering eller utvidelse av næringsvirksomhet som skaper eller sikrer arbeidsplasser

- Bedriftsutvikling, herunder forprosjekter, markedsundersøkelser og tjeneste- og produktutvikling (innovasjon)

- Etablering av lokale eller regionale nettverk og samarbeid mellom næringsaktører

- Felles infrastrukturtiltak og kommunale grunnlagsinvesteringer som tilrettelegger for og styrker næringsutvikling

- Prosjekter som fremmer økt bosetting i kommunen, herunder profilerings- og informasjonsarbeid.

 

Tiltak som det ikke kan tildeles midler til:

- drift, refinansiering eller sanering av gjeld i eksisterende virksomhet.

- ordinær drift av lag og foreninger.

§ 4 Former og vilkår

Tildelinger fra fondet gis i form av tilskudd. Disse gis som bagatellmessig støtte iht. EUs regelverk. Utbetalt tilskudd kan kreves tilbakebetalt dersom det blir funnet å være i strid med dette regelverket.

Et tilsagn er gyldig i 12 måneder fra innvilgelsesdatoen, men kan etter søknad forlenges.

Som hovedregel utbetales tilskuddet etter at tiltaket er gjennomført og prosjektrapport med regnskap er fremlagt. Det kan etter individuell vurdering foretas delutbetalinger før prosjektet er avsluttet, men disse må ikke overstige 50% av tilsagnet. Som grunnlag for tildeling fremlegges beskrivelse, resultatmål, budsjett og finansieringsplan for tiltaket jfr. § 3.

Det pålegges søker informasjonsplikt om vesentlige forhold endres underveis i søknadsprosessen eller etter tildeling er gitt. Eksempelvis kan tilskuddets størrelse reduseres om kostnader blir lavere enn opprinnelig antatt.

Som hovedregel gis det ikke tilskudd til dekning av allerede påløpte utgifter eller allerede gjennomførte tiltak. Fondsstyret kan unntaksvis fravike dette kravet ut fra en helhetsvurdering av tiltaket og i hvilken grad det oppfyller fondets formål.

Fondsstyret kan forøvrig fastsette de vilkår det finner formålstjenlig for den enkelte tildeling.

§ 5 Delegering

Tildelinger på inntil 30.000 kroner delegeres til Kommunedirektøren.

I tilfeller der det er tvil om tildeling tilfredsstiller fondets formål eller vedtekter, eller som er prinsipielt viktige, skal disse forelegges for Fondsstyret, uavhengig av beløp.

§ 6 Årsmelding

Det skal hvert år fremlegges årsmelding for Fondsstyret, senest første halvår etter året årsmeldingen gjelder.

Årsmeldingen skal gi en oversikt og redegjørelse for de tildelinger som er foretatt med vekt på i hvilken grad fondets formål er oppnådd. 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen