(Du er ikke pålogget) 
 

Fauske kommune - kommunal kompensasjonsordning - del 7

FAUSKE KOMMUNE – KOMMUNAL KOMPENSASJONSORDNING – DEL 7

Fauske kommune har fått tildelt kr. 393.000 i statlige midler som kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter av 28.02.22 (kalt Kommunal kompensasjonsordning – del 7). Dette er syvende runde med tildeling av midler fra KDD for å støtte kommuner med næringsliv som fortsatt er rammet av pandemien.

OM ORDNINGEN

Målet med ordningen er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter for å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter (KDD 28.02.22). Det vil bli foretatt tildeling innenfor nasjonal notifisert ordning.

Kommunene bes særlig om vurdere kompensasjonsbehovet i virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene, som bl.a. nystartede bedrifter. Utover det, kan kommunene innrette sine lokale ordninger etter den lokale situasjonen.

Nærmere informasjon om fordelingen fins på Regjeringen.no sin nettside.

Midler som ikke er gitt som tilsagn innen 30.06.2022 skal tilbakebetales til KDD. Dette gjelder også tilsagn som på et senere tidspunkt er frafalt.

Hvem kan søke?

  1. Virksomheter innen servering, overnatting, sport og fritid, reisebyråer og -arrangører, kunst og underholdning og kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet.
  2. har tilhold innenfor Fauske kommunes grenser og med adresse i kommunen
    • Virksomheten kan bare motta støtte for den økonomiske aktiviteten som befinner seg innenfor kommunen. Det betyr at det må føres separate regnskaper for filialer/bedrifter eller på andre måter være mulig å separere virksomheten i Fauske kommune fra virksomheter i andre deler av konsernet/foretaket.
  3. er virksomhet som er del av et konsern
  • Ved søknader fra flere virksomheter i konsernet, vil søknadene vurderes og behandles under ett.

Med bakgrunn i tilskuddsbrev fra KMD vil Fauske prioritere i denne tildelingen virksomheter som falt helt  eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene, som bl.a. nystartede bedrifter.

Søknadsperioden i denne søknadsrunden settes til 1. desember 2021 – 28. februar 2022.

Følgende krav til dokumentasjon

For at søknaden skal bli vurdert, må følgende punkter besvares:

  1. Søker må dokumentere utgifter og/eller tap som følge av lokale og/eller nasjonale smitteverntiltak.
  2. Legge ved en kort redegjørelse med bakgrunn for tapet.
  3. Omsøkt tap/kostnadsbeløp må spesifikt erklæres og signeres av revisor eller regnskapsfører.
  4. Dersom søker har mottatt annen offentlig kompensasjonsstøtte må det gis informasjon om støtten som er mottatt i 2020, 2021 og 2022 samt hvilken ordning støtten er hjemlet i. I tillegg må søker informere om det er søkt kompensasjon fra andre ordninger som ikke er mottatt.

Virksomheter som var i vanskeligheter per 31. desember 2019, ref. gruppeunntaksforordningens artikkel 2, paragraf 18, kan ikke tildeles støtte. Gjelder ikke små eller mikrobedrifter (med 10 ansatte eller færre).

Virksomheten må ikke være under konkursbehandling eller under frivillig/tvungen avvikling.

Hvordan søke?

Søknad skal registreres og sendes via Regionalforvaltning.no

Vurdering av søknader

Fauna KF behandler søknadene, etter vedtak om delegering i sak 99/21 den 21.10.21 i formannskapet. Søknadene blir behandlet etter gjeldende regelverk for ordningen.

Tidligere mottatt støtte for perioden 1. desember 2021 til 28.februar 2022 vil bli tatt med i beregningsgrunnlaget. Kompensasjonsbeløpet kan utgjøre maksium kr. 100.000,-. Samlet kompensasjon kan utgjøre inntil 80% av det dokumenterte tapet for perioden. Ut fra det totale antall søknader, vil kommunen beregne en prosentvis avkortning av tilskuddsbeløpet.

Regelverk

Både forvaltere og tilskuddsmottakere er ansvarlige for å sette seg inn i gjeldende regelverk (se Regionalforvanltning.no under fanen; Regelverk). 

Ordningen forvaltes med bakgrunn i forskrift om distrikts- og regionalpolitiske virkemiddel om utlysning, saksbehandling, klage og kontroll med mer, kommuneloven og forvaltningslovens bestemmelser samt bestemmelser knyttet til nasjonal notifisert ordning under Covid-19-rammeverket. Mer informasjon på ESAs hjemmesider: ESA regelverk Covid-19.

Tilskuddet gis som offentlig støtte. Tilsagn fra ordningen gis i henhold til gjeldende regelverk og retningslinjer for bruk av statsmidler.

Fauna KF gjør oppmerksom på at opplysninger som gis vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven og etterprøve informasjon som er oppgitt og lagt til grunn i søknaden.

Annen informasjon

Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven. 

For ytterligere informasjon, se:  Regjeringen.

Ta kontakt om du har spørsmål: heidi@faunakf.no eller mob.99868506

SØKNADSFRIST: 5. april 2022.

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen