(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskudd til bredbåndsutbygging

I denne ordningen blir fylkeskommunene tildelt et rammetilskudd basert på Nkom sin dekningsundersøkelse for angjeldende år. For 2023 ble Nordland fylkeskommune tildelt kr. 41 917 732.

Fylkeskommunen skal kartlegge om det foreligger kommersielle planer om utbygging i områder som er aktuelle for utbygging de kommende tre år gjennom offentlig kunngjøring på Doffin med minst én måneds varsel. Dette innebærer at kommunene må sende kartomriss som viser området hvor det søkes om støtte til fylkeskommunen på e-post minst 1 måned før søknadsfristen går ut.

 

Formål med ordningen:

Bidra til at alle husstander får tilbud om bredbånd av grunnleggende god kvalitet, hvor det ikke kan ventes å komme nye kommersielle tilbud i de nærmeste 3 årene.

Hvem kan søke:

Kommuner. Kommunene må søke gjennom fylkeskommunene. Flere kommuner kan gå sammen om en felles søknad.

Fylkeskommunen vurderer og rangerer søknadene og sender en innstilling til Nkom over de prosjektene som er godkjent for støtte. Nkom behandler ikke søknadene. 

Hva kan støttes:

Ordningen skal være teknologinøytral. Det betyr blant annet at både mobile, trådløse og faste bredbåndstilknytninger kan være aktuelle for støtte.

Krav til søknaden:

Søknaden skal inneholde beskrivelse av hvordan prosjektet vil bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål, (konkret hvilket/hvilke). FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Søknaden må skissere bakgrunnen for prosjektet og synliggjøre behovet. Det må foreligge dekningsanalyse for utbyggingsområdene og man må beskrive effekten av utbyggingen i forhold til alle punktene under "Vilkår".

Kommunen må dokumentere at området kvalifiserer for støtte ved hjelp av Nkom's dekningskart. Dekningskartene finnes ved å gå inn på Nkom's hjemmesider.

Det skal også fylles ut et skjema for tilleggsopplysninger. Dette skjemaet vil bli sendt som vedlegg til e-posten som blir sendt til alle kommunene om søknadsprosessen, søknadsfrister etc. Dette skjemaet kan sendes ut ved henvendelse til kontaktperson i Nordland fylkeskommune.

Kontaktperson: 

Svein Tosbotn 
Rådgiver
E-post svetos@nfk.no 
Mobil  90 86 57 57


 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen