(Du er ikke pålogget) 
 

Testsøknad for studenter ved Høgskolen i Østfold 2023 (skal ikke brukes av andre)

(TESTUTLYSNING FOR STUNDENTER VED HØGSKOLEN I ØSTFOLD) - Tilskudd til næringsutvikling og innovasjon 2022 

NB! Dette er ikke en en utlysning, men en mulighet for studenter ved Høgskolen i østfold til å sende inn søknader.

Formålet med støtteordningen er økt økonomisk verdiskaping, styrket konkurransekraft og arbeidsplasser i Viken gjennom å realisere bærekraftige næringsutviklingsprosjekter. Ordningen skal ha et regionalt fokus og bidra til næringsutvikling i hele Viken.

Søknadsfristen er fredag 31 mai (kl. 23.59).

Hvem kan søke?

 • Inkubatorer, næringshager og gründermiljøer
 • Forskningsinstitutter, utdanningsinstitusjoner og kunnskapsleverandører
 • Kommuner, regionråd og andre offentlige organer
 • Næringslivsorganisasjoner, interesseorganisasjoner og næringsforeninger
 • Bedriftsnettverk og klynger

Søker må være en juridisk enhet med adresse i Viken (unntak: hvis en betydelig del av effektene er rettet mot bedrifter i Viken). Enkeltbedrifter kan ikke søke, men kan være partner i prosjekter.

Prosjektene kan være innenfor ett eller flere av følgende områder:

Flere nyetableringer og vekstbedrifter

 • Legge til rette for etablering av nye bedrifter med vekstmuligheter.
 • Legge til rette for utvikling og økt verdiskaping for etablerte bedrifter.
 • Bedre tilgangen på risikovillig kapital for nyetablerte vekstbedrifter i tidligfase.
 • Legge til rette for at kommersialisering av forskningsresultater resulterer i etablering av nye bedrifter og utvikling av etablerte bedrifter.

Samhandling for økt innovasjon

 • Utvikle organiserte bedriftsnettverk og klynger gjennom samarbeidsaktiviteter, kompetanseoverføring og tilrettelegging av innovasjonsprosesser.
 • Utvikle bedre samarbeid mellom forskningsmiljøene og bedrifter.
 • Stimulere til internasjonalt samarbeid og økt eksport fra næringslivet i Viken.
 • Styrket samhandling mellom næringsliv/klynger, gründere, kapital, FoU og offentlige institusjoner med formål om vekst og innovasjon.
 • Legge til rette for og øke bevissthet om mangfold, inkludering og integrering i arbeidslivet.

Næringsrettet kompetanse

 • Legge til rette for fremtidens arbeidsliv ved forsterket samarbeid mellom næringsliv, utdanningsaktører og andre arbeidslivsaktører - gjennom økt kunnskap om, og utvikling av relevante kompetansehevingstilbud.
 • Mobilisere bedrifter til kompetansehevende aktiviteter.

Tiltak som ikke støttes

Ordningen er rettet mot utviklings- og innovasjonsprosjekter og skal ikke benyttes til ordinære driftsoppgaver. Det er ikke tilstrekkelig at tilskuddet medvirker til å opprettholde et tilbud. For utfyllende liste over tiltak som ikke støttes, se retningslinjer kapittel 9.

Krav til søknad

 • Prosjektet må være definert som forstudie, forprosjekt eller hovedprosjekt. Forstudie kan støttes med inntil 75.000 kr, forprosjekt kan støttes med inntil 200.000 kr.
 • Kostnadsplanen skal være aktivitetsbasert – det betyr at det skal være sammenheng mellom budsjettpostene og planlagte hovedaktiviteter i prosjektet.
 • Inntil 50 % av godkjente prosjektkostnader kan støttes.
 • Søker må beregne og synliggjøre bruk av egeninnsats (tid) i prosjektet. Man må kunne lese hvor mye timer søker beregner inn i prosjektet, og hva de timene skal brukes til.
 • Maksimal timesats for prosjektmedarbeidere er 900 kr/t – timesatsen skal likevel beregnes og være reell ut ifra lønn til de som deltar i prosjektet. Bruk eksempel i retningslinjer for å beregne dette.
 • Hvis det er samarbeidspartnere med i prosjektet skal de navngis og beskrives. Det skal også gå tydelig frem hva samarbeidspartnerens rolle er, hvordan de skal bidra i prosjektet og hvilke hovedaktiviteter de er involvert i. Intensjons- og/eller samarbeidsavtaler skal legges ved søknaden. Andre vedlegg leses ikke.
 • Søknader som ikke oppfyller formalkrav blir avvist.

NB! Denne listen er ikke utfyllende og er ment som generell informasjon. Se retningslinjer for komplett oversikt.

Retningslinjer og tildelingskriterier

Les retningslinjene for å sette deg inn i krav til søknaden, samt tildelingskriteriene (PDF, 420 kB)

Hvordan søke?

Søknaden sendes via www.regionalforvaltning.no

Støtteordningen har to årlige utlysninger (vår og høst).

Se også 10 tips til hvordan søke støtte til næringsutvikling.

Søknadsvurdering

Ved søknadsfristens utløp behandles søknadene samlet. Søknadene forventes å være sluttbehandlet i midten av juni 2022.

Har du spørsmål?

Retningslinjene gir mer utdypning om hvilke krav vi stiller til søknaden, hvilke vurderingskriterier som gjelder med mer. Hvis du lurer på noe, oppfordrer vi søkere til å ta kontakt før søknadsfristen utløper. Vi kan ikke ha dialog med søkere om prosjekter etter at fristen har gått ut. 

Dersom du har spørsmål kan du kontakte følgende ansatte i Viken fylkeskommune:

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen