(Du er ikke pålogget) 
 

Bredbåndstilskudd i Rogaland 2023

Ingress

Rogaland fylkeskommune lyser ut midler til utbygging av bredbånd i fylket. Kommuner kan søke om tilskudd til områder der det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut.

Rogaland fylkeskommune har avsatt kr 15 416 104 til bredbåndsutbygging i 2023.

Søknadsfrist

Søknadsportalen åpner 14. februar 2023, og siste søknadsfrist er 17. april 2023.

I denne perioden påtar fylkeskommunen seg en rådgiverrolle for å veilede og hjelpe til med utforming av søknaden.

Søknadsskjema

Søknaden opprettes og sendes i www.regionalforvaltning.no. Man følger malen som er lagt i søknadsskjemaet. 

Hvem kan søke om tilskudd?

Kommuner i Rogaland.

Hva kan det søkes støtte til?

Ordningen er for kommuner i Rogaland som ønsker å søke om støtte til bredbåndsprosjekter i områder der det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut

  • Støtte til utbygging av områder som ikke er av kommersiell interesse for utbygging i Rogaland

Nasjonale retningslinjer for bruk av midlene
1. Prosjekter som kan få støtte er, jf. GBER artikkel 52
a. Husholdninger og virksomheter som mangler tilbud om 30 Mbit/s. Det støttede prosjektet må på en pålitelig måte tilby minimum 100 Mbit/s.
b. Husholdninger og virksomheter som mangler tilbud om 100 Mbit/s. Det støttede prosjektet må på en pålitelig måte tilby en nedlastingshastighet på 300 Mbit/s og en opplastingshastighet på 100 Mbit/s.

 

Hva kan du ikke søke støtte til:

  • Prosjektledertimer (Lokal offentlig personinnsats)
  • Støtte til fritidsboliger (kan kobles på, men må skilles ut fra regnskapet for det statsstøttede prosjektet, pkt. 9 i vilkår for bruk av midlene)

Krav til søknaden

  • Søknaden må inneholde områdekart som tydelig viser hvilke husstander som er inkludert i prosjektområdet. Dette må lages i en KML-fil for at området skal være tydelig skissert. Legges som vedlegg i søknadsportalen.
  • Søknaden må inneholde et budsjett som viser til at kommunen kan møte kravet om egeninnsats (se vilkår for bruk av midlene i oppdragsbrevet)
  • Søknaden må inneholde oppdaterte og reelle adresselister for at leverandørene skal kunne levere mer nøyaktige og bedre tilbud. Legges som vedlegg i søknadsportalen.

Når får du svar på søknaden?

I etterkant av søknadsfristen vil Rogaland fylkeskommune gjøre en vurdering av de ulike søknadene. Prosjektene som er aktuelle for tildeling av midler vil deretter legges ut på en veiledende kunngjøring for å se om det finnes kommersiell interesse for bredbåndsutbygging i de omsøkte områdene. Denne offentlige kunngjøringen må ligge ute på Doffin i minst fire uker. I tillegg har fylkeskommunen et ansvar for å ta direkte kontakt med kjente utbyggere i fylket og de fire operatørene (Altibox, Ice, Telia og Telenor) som har påtatt seg dekningsforpliktelse etter 5G-auksjonen som var i september 2021. Deretter vil det bli sendt over tildelingsbrev til de aktuelle prosjektområdene.

Rapportering

Kommunene som får tildelt støtte har et ansvar for å sluttrapportere og anmode om sluttutbetaling når prosjektet er ferdigstilt. Dette gjøres via www.regionalforvaltning.no.

Når kommunen sluttrapporterer og anmoder om sluttutbetaling, gjør de rede for oppkoblede husstander (samt eventuelle virksomheter og/eller fritidsboliger). Se mal for sluttrapportering-, nederst på siden under ‘rapporter og dokumenter’.

Oppdragsbrev for 2022

Lenke til oppdragsbrevet og ytterlige vilkår for brebåndsstøtte.

For mer informasjon om offentlig støtte til bredbåndsutbygging på NKOM sine nettsider se her.


Kontaktpersoner

Marte Jensen – marte.jensen@rogfk.no – 98 42 33 71

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen