(Du er ikke pålogget) 
 

Verdiskaping på kulturområdet

Opprett ny søknad på støtteordning

Ramme for 2022 er på 500 000 kroner.

Sentrale dimensjonar for å fremme Møre og Romsdal som berekraftfylke er:

 • Kultur og folkehelse i stadutvikling
 • Kultur som inkludering- og læringsarena
 • Miljøomsyn i kulturelle aktivitetar
 • Entreprenørskap og innovasjon i kunst- og kultursektoren

Kven kan søke?

 • Kommunar
 • Kunst- og kulturinstitusjonar
 • Verksemder (AS og ENK)
 • Lag- og organisasjonar

Kva kan du søke tilskot til?

 • Utviklingsarbeid som bidreg til at ein når mål i tråd med prioriteringar lagt i Fylkesstrategi for kultur, frivillig sektor og arenaer (lenke opnast i ny fane)
 • Utviklingsarbeid som er tverrfagleg, og der resultatet representerer noko vesentleg nytt (innovativt) for aktørane som deltek, for eksempel ein ny eller vesentleg endra teneste, produkt, prosess, organisering eller samarbeids- eller kommunikasjonsmåte.
 • Resultatet av innovasjonen skal skape fleire formar for verdiar, også for brukarar, for eksempel inkludering, innbyggarinvolvering, berekraftige løysingar eller økonomisk verdi.

Tilskot til restaurering og drift blir ikkje prioritert i denne ordninga.

Søknadsfrist

Løpande

Korleis søker du støtte?

Her er det mogleg å sende inn søknadar om tilskot til prosjekt og tiltak knytt til verdiskaping på kulturområdet, med dei tema som er prioritert i Fylkesstrategi for kultur, frivillig sektor og arenaer (lenke opnast i ny fane). Før du sender søknaden, må du kontakte saksbehandlar for å avklare om prosjektet eller tiltaket fell innanfor ramma for ordninga.

Saksbehandlar for ordninga er:

Elin Kanck Lorentzen
elin.kanck.lorentzen@mrfylke.no

Søknaden sendast inn i Regionalforvalting og her kan du òg følge med på saksbehandlinga.

Søknaden må innehalde

 • Prosjektbeskriving
 • Organisering av prosjektet (samarbeidspartnarar)
 • Kostnadsplan
 • Finansieringsplan
 • Gevinstar eller forventa effekt

Treng du hjelp til utfylling av søknaden? Ta ein titt på dette dokumentet for innspel til kva vi ser etter i søknaden (lenke opnast i ny fane).

Vilkår for tilskot

 • Tilskotet gjeld prosjektet slik det er skildra i søknaden. Dersom de endrar på prosjektet utan vår godkjenning, kan vi trekke tilskotet tilbake.
 • Tilskotet kan utgjere maksimalt femti prosent av det prosjektet kostar. Det betyr at tilskotet kan bli redusert dersom prosjektet viser seg å koste mindre enn de hadde budsjettert med.
 • Det skal gå fram av program, informasjonsdokument, rapportar og liknande at de har mottatt tilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune. Les elles gjeldande vilkår for kulturtilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune (lenke opnast i ny fane).

Krav til rapportering

Rapporten og utbetalingsoppmodning sendast inn via Regionalforvaltning innan fristen. Logg inn og finn søknaden som er innvilga, og be om utbetaling.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen