(Du er ikke pålogget) 
 

Gardermoen Vekst lyser ut midler til klynge og nettverksbygging høst 22

Obs! Merk at fristen er utsatt til fredag 13.01.2023 kl 23.59!

Utlysning av midler til klynge og nettverksbygging

Bakgrunn for utlysningen

Ullensaker og Nannestad kommune har fått status som omstillingskommuner på grunn av Covid-19 pandemiens store arbeidsledighet i regionen og den ensidige næringsstrukturen. Prosjektet ledes av Gardermoen Vekst som er omstillingsprosjektet for nevnte kommuner. Det er avsatt et budsjett på kr 17,3 millioner over tre år til å gjennomføre prosjektet hvor kr 1 000 000 av disse lyses ut som søkbare midler til klyngesamarbeid og nettverksbygging. Det er definert i handlingsplanen for 2022 at vi skal støtte igangsatte prosjekt og klynger, samt ta initiativ til nye prosjekt, nettverk og klynger.

Formål med utlysningen

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til klynge- og nettverksprosjekter med mål om å styrke og utvikle kompetansearbeidsplasser i regionen. Dette skal oppnås ved å legge til rette for utvidet eller styrket samarbeid på tvers av selskaper. Prosjektmidlene kan brukes til å enten gjøre kompetanseløft, med åpne bransjespesifikke temaer eller samarbeidsløft. Prosjektmidlene kan også brukes til sosiale aktiviteter og arrangementer, men da må det sannsynliggjøres at formålet er relasjonsbygging på tvers av selskaper og/eller bransje.

Det vil være en fordel om det i søknadsteksten kan fremheves hvordan ditt prosjekt er med på å skape nye kompetansearbeidsplasser i Ullensaker eller Nannestad kommune.

Hvem kan søke?

 • Bedrifter som driver eller ønsker å drive med bedriftsnettverk
 • Klynger
 • Næringsforeninger
 • Næringslivsorganisasjoner, medlemsorganisasjoner og interesseorganisasjoner
 • Forskningsinstitutter, utdanningsinstitusjoner og kunnskapsleverandører
 • Inkubatorer og gründermiljøer

Søker må være en juridisk enhet med adresse i Ullensaker eller Nannestad kommune (unntak: hvis en betydelig del av effektene er rettet mot bedrifter i Ullensaker eller Nannestad kommune).

 

Eksempler på prosjekter/aktiviteter det kan gis tilskudd til

 

 •   Prosjektledelse og organisering av bedriftsnettverk og klyngesamarbeid
 •      Åpne arrangementer
 • Faglig
 • Sosialt / nettverksbygging
 • Videreføring / videreutvikling eller opprettelsen av nye bedriftsnettverk og klyngeprosjekter

 

Tiltakene det kan søkes om må oppfylle ett eller flere av følgende målsetninger:

 •         Skape nye bedriftsnettverk eller styrke/fornye/innovere eksisterende
 •         Bidra til en nytenkende, bærekraftig og fremtidsrettet næringsutvikling i regionen
 •         Bidra til verdiskaping og nye arbeidsplasser
 •         Bidra til samhandling og samarbeid og løse felles problemstillinger
 •         Bidra til innovasjon og nyskaping ved å koble bedrifter og FoU miljøer
 •    F.eks. Koble bedrifter i Gardermoregionen med FoU miljø på Kjeller og nye OsloMet

I Prosjektplanen bør ett eller flere av disse tildelingskriteriene bli synliggjort:

 •         Hvor godt treffer prosjektet formålet med ordningen?
 •         Er behovet godt nok beskrevet i søknaden og avklart med målgruppen for prosjektet?
 •         Er mål, delmål og resultater tydelig beskrevet og tallfestet?
 •         Er prosjektet definert som forstudie eller forprosjekt?
 •         Bygger prosjektet videre på tidligere gjennomførte aktiviteter/prosjekter? Fremgår dette av søknaden?
 •         Beskriver søknaden hvordan prosjektet skiller seg fra ordinære driftsaktiviteter?
 •         Har prosjekteier gjennomføringsevne? Har prosjekteier kapasitet, rett kompetanse og økonomi til å gjennomføre prosjektet?
 •         Er prosjektet forankret hos samarbeidspartnere der det er relevant? Samarbeids- eller intensjonsavtale bør foreligge i samarbeidsprosjekter. Partenes bidrag i prosjektet må synliggjøres i aktiviteter og finansiering.
 •         Beskriver søknaden kopling til FNs 17 bærekraftmål?

Det er fint om søknaden også kan vise til konkrete og målbare resultater. Eksempelvis:

 •         Antall nye arbeidsplasser som skapes som et resultat av prosjektet, på sikt
 •         Antall arbeidsplasser som er bevart som et resultat av prosjektet
 •         Antall nye bedriftsetableringer som prosjektet har ført til og/eller fører til på sikt
 •         Antall nye produkter, tjenester og/eller prosesser som er innført hos deltagende bedriften/ og eller i markedet
 •         Antall bedrifter som deltar i prosjektet

Formalkrav

 • For at søknaden skal bli vurdert må den oppfylle følgende formalkrav. Søknader som ikke oppfyller alle formalkravene blir avvist.
 •           Søknaden må være innenfor definerte formål og tildelingskriterier
 •           Søknaden må være levert innen 09.01.2023
 •           Søknaden må være levert gjennom Regionalforvaltning.no
 •           Søknaden må være fullstendig utfylt
 •           Søknaden må følge Innovasjon Norges prosjektplan (Maler til prosjektledelse (innovasjonnorge.no))

Tiltak som ikke støttes

·       Ordningen er rettet mot klynge og nettverksprosjekter og skal ikke benyttes til ordinære driftsoppgaver. Det er ikke tilstrekkelig at tilskuddet medvirker til å opprettholde et tilbud.

 

Utlysningen følger reglene til bagatellmessig støtte. Se mer her:

·       Oversikt over regelverket - regjeringen.no

·       Bagatellmessig støtte - regjeringen.no

Det kan søkes om tilskudd opp til kr 500 000 og med en minstesats på kr 50 000. Tilskuddet kan maksimalt utgjøre 50 % av totale prosjektkostnader. Midlene skal i hovedsak gå til forstudier og forprosjekter.

Det gis ikke tilskudd til vanlig drift. Det vil si at prosjektene må struktureres som pilotstudie (forstudie/forprosjekt). Merk: Denne utlysningen er ikke en rettighetsbasert tilskuddsordning. Søker har ikke krav på tilskudd selv om alle forutsetninger for å få tilskudd er oppfylt. Prosjektene vil bli vurdert etter potensiell vekst / ringvirkninger og en subjektiv vurdering av prosjektet.

Tilskuddsmidlene vil kunne falle bort helt eller delvis eller bli krevd tilbakebetalt, dersom støttemottaker endrer prosjektet som lå til grunn for tilsagnet uten å søke forvalter av fondet om denne endringen, og får en skriftlig bekreftelse på dette.

Det vil være løpende saksbehandling gjennom hele utlysningsperioden og det forventes at alle skal ha fått svar på søknaden i løpet av februar 2023.

Du må ha organisasjonsnummer for å søke.

Obs! Merk at fristen er utsatt til fredag 13.01.2023 kl 23.59!

Søknaden vil være offentlige med mindre annet er opplyst.

 

Avvisning av søknaden skjer dersom:

 •          Søknaden ikke tilfredsstiller formalkravene i tildelingskriteriene
 •          Søknaden faller inn under prosjekter og tiltak som ikke støttes
 • Ovenstående punkter innebærer at søknaden ikke kommer videre til vurdering, men avvises.

Avslag på søknad kan gis dersom:

 •         Søknaden ikke rangeres høyt nok ut fra tildelingskriteriene
 •         Søknaden ikke møter målsetningene eller tildelingskriteriene.
 •         Søknaden ikke når opp i konkurranse med andre innkomne søknader
 •         Det ikke er midler igjen i støtteordningen

· 

Tildeling av midler opp til 75 000 behandles fortløpende av prosjektleder. Beløp over dette behandles av styret til Gardermoen Vekst.

 

Har du spørsmål, ta kontakt!

Daniel Moldskred, prosjektoordinator

Tlf: 47 66 37 57

Mail: Daniel.v.moldskred@ullensaker.kommune.no

o

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen