(Du er ikke pålogget) 
 

Gardermoen Vekst lyser ut midler til kulturnæring

Utlysning av midler til kreative næringer

Bakgrunn for utlysningen
Ullensaker og Nannestad kommune har fått status som omstillingskommuner på grunn av Covid-19 pandemiens store arbeidsledighet i regionen og den ensidige næringsstrukturen. Prosjektet ledes av Gardermoen Vekst som er omstillingsprosjektet for nevnte kommuner. Det er avsatt et budsjett på kr 17,3 millioner over tre år til å gjennomføre programmet hvor kr 500 000 av disse lyses ut som søkbare midler til klyngesamarbeid og nettverksbygging. Det er definert i handlingsplanen for 2022 at vi skal lyse ut midler til aktiviteter innen destinasjon Gardermoen.

Formål med utlysningen
Det er en lav ledighet i Ullensaker og Nannestad kommune samtidig som at det er mange ubesatte stillinger i regionen. Gardermoen Vekst ønsker å trekke til seg nye innbyggere som kan jobbe i regionen vår. Å styrke kulturnæringen er en viktig faktor. Alle aktiviteter som kan fremme kulturnæring i Ullensaker og Nannestad oppfordres til å søke. Aktiviteter som er med på å øke samarbeid i kulturnæringen og samarbeid mellom kultur og annen næring vil være særlig relevant. Andre aktiviteter som festivaler, eventer, konsertarenaer og lignende kan også søke. Det er viktig at det synliggjøres hvordan dette vil bidra til å skape nye arbeidsplasser i regionen og beskrive andre potensielle ringvirkninger av prosjektet. Tilskuddene skal bidra til at kunst og kulturtilbud av høy kvalitet blir tilgjengelig for regionens innbyggere og stimulere til vekst og utvikling innen det profesjonelle og frie kunst- og kulturfeltet.

Hvem kan søke?
Kunstnere, kulturaktører, organisasjoner, institusjoner og virksomheter innenfor kunst- og kulturfeltet kan søke om tilskudd.
Søker må være en juridisk enhet med adresse i Ullensaker eller Nannestad kommune (unntak: hvis en betydelig del av effektene er rettet mot bedrifter i Ullensaker eller Nannestad kommune).

Tiltakene det kan søkes om må oppfylle ett eller flere av følgende målsetninger:
• Tiltak som direkte skal produsere kunstneriske og kulturelle uttrykk som er åpne for det alminnelige publikum
• Tiltak som kobler sammen aktører og stimulerer til samarbeid som f.eks: Atelier, arbeidsfellesskap og møteplasser/nettverk.
• Prosjekter som omhandler kulturnæring, festivaler og publikumsutvikling
• Tiltak som har kunstnerisk høy kvalitet
• Tiltak som viser nyskaping og utvikling
• Tiltak som kan vise til samarbeid med Viken, institusjoner og andre
• Vise til konkrete og målbare resultater, slik som arbeidsplasser skapt, relokasjon av næring, nyetableringer, nye samarbeidsavtaler mm.

Hva prioriteres ikke
• Aktiviteter og prosjekter som er igangsatt eller gjennomført
• Ordinær drift og investeringer
• Deltakelse på seminar, utdanning, studiereiser og liknende
• Prosjekter som ikke bidrar til å skape nye arbeidsplasser eller trekke til seg ny næring

I prosjektplanen bør ett eller flere av disse tildelingskriteriene bli synligjort:
• Hvor godt treffer prosjektet formålet med ordningen?
• Er behovet godt nok beskrevet i søknaden og avklart med målgruppen for prosjektet?
• Er mål, delmål og resultater tydelig beskrevet og tallfestet?
• Er prosjektet definert som forstudie eller forprosjekt?
• Bygger prosjektet videre på tidligere gjennomførte aktiviteter/prosjekter? Fremgår dette av søknaden?
• Beskriver søknaden hvordan prosjektet skiller seg fra ordinære driftsaktiviteter?
• Har prosjekteier gjennomføringsevne? Har prosjekteier kapasitet, rett kompetanse og økonomi til å gjennomføre prosjektet?
• Er prosjektet forankret hos samarbeidspartnere der det er relevant? Samarbeids- eller intensjonsavtale bør foreligge i samarbeidsprosjekter. Partenes bidrag i prosjektet må synliggjøres i aktiviteter og finansiering.
• Beskriver søknaden kopling til FNs 17 bærekraftmål?

Behandling av søknadene
Søknadene vil behandles av en komité bestående av en næringsrådgiver og representanter fra kulturavdelingen i Ullensaker og Nannestad kommune. Komiteen sitt mandat er å lage en innstilling til styret i Gardermoen Vekst. Det er styret i Gardermoen Vekst som fatter et endelig vedtak. Ved søknader på kr 75 000 eller mindre vil vedtak fattes administrativt uten behandling i styret.
Utlysningen følger reglene til bagatellmessig støtte. Se mer her:

Oversikt over regelverket - regjeringen.no

Bagatellmessig støtte - regjeringen.no

Det kan søkes om tilskudd opp til kr 300 000 og med en minstesats på kr 50 000. Tilskuddet kan maksimalt utgjøre 50 % av totale prosjektkostnader.
Det gis ikke tilskudd til vanlig drift. Det vil si at prosjektene må struktureres som pilotstudie (forstudie/forprosjekt). Merk: Denne utlysningen er ikke en rettighetsbasert tilskuddsordning. Søker har ikke krav på tilskudd selv om alle forutsetninger for å få tilskudd er oppfylt. Prosjektene vil bli vurdert etter potensiell vekst / ringvirkninger og en subjektiv vurdering av prosjektet.
Tilskuddsmidlene vil kunne falle bort helt eller delvis eller bli krevd tilbakebetalt, dersom støttemottaker endrer prosjektet som lå til grunn for tilsagnet uten å søke forvalter av fondet om denne endringen, og får en skriftlig bekreftelse på dette.
Det vil være løpende saksbehandling gjennom hele utlysningsperioden og saksbehandlingstid vil avhenge av møtekalenderen til Gardermoen Vekst.
Du må ha organisasjonsnummer for å søke.

Formalkrav
For at søknaden skal bli vurdert må den oppfylle følgende formalkrav. Søknader som ikke oppfyller alle formalkravene, blir avvist.

• Søknaden må være innenfor definerte formål og tildelingskriterier
• Søknaden må være levert innen 06.03.2023
• Søknaden må være levert gjennom Regionalforvaltning.no
• Søknaden må være fullstendig utfylt
• Søknaden må følge Innovasjon Norges prosjektplan (Maler til prosjektledelse (innovasjonnorge.no))

Avvisning av søknaden skjer dersom:
• Søknaden ikke tilfredsstiller formalkravene i tildelingskriteriene
• Søknaden faller inn under prosjekter og tiltak som ikke støttes
Ovenstående punkter innebærer at søknaden ikke kommer videre til vurdering, men avvises.

Avslag på søknad kan gis dersom:
• Søknaden ikke rangeres høyt nok ut fra tildelingskriteriene
• Søknaden ikke møter målsetningene eller tildelingskriteriene.
• Søknaden ikke når opp i konkurranse med andre innkomne søknader
• Det ikke er midler igjen i støtteordningen

Merk fristen 06.03.2023 kl. 23:59

Les mer om Gardermoen Vekst her: Vi bistår deg med å skape vekst på Gardermoen, Norges mest sentrale plass! (gardermoenvekst.no)

Har du spørsmål, ta kontakt!

Daniel Moldskred, prosjektoordinator

Tlf: 47 66 37 57

Mail: Daniel.v.moldskred@ullensaker.kommune.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen