(Du er ikke pålogget) 
 

Folkehelsetiltak

FOLKEHELSETILTAK

 

Det kan søkes midler til gode utviklingstiltak innen satsingsområdene for folkehelsearbeidet i Nordland.

Formålet med tilskuddsordningen

Stimulere til gode utviklingstiltak innen satsingsområdene for folkehelsearbeidet i Nordland.

Hvem kan søke?

Frivillige lag/foreninger, samt interkommunale friluftsråd og andre interkommunale virksomheter. 

Hva kan støttes?

Tiltak innen psykisk helse, trivsel, rusforebygging, fysisk aktivitet, ernæring og tobakk.
Det kan gis mindre tilskudd til innkjøp av enkelt utstyr og materiell som bidrar til å fremme det tiltaket det søkes tilskudd til.

Tiltak som er inkluderende og der det legges til rette for at alle skal kunne delta, samt tiltak der søker aktivt rekrutterer nye grupper, vil bli prioritert. 

Det gis ikke tilskudd til stillinger, ordinær drift, kostnadskrevende utstyr eller bygninger/anlegg fra denne ordningen.  

Vilkår

Tildeling av midler gis kun for et år av gangen. Tilskudd gis som hovedregel ikke utover tre år.

Det gis ikke tilskudd til tiltak som er igangsatt eller gjennomført før søknadsfristen.

Krav til søknad

Søknaden sendes inn elektronisk på standard søknadsskjema. Når du skal søke, må følgende opplysninger oppgis:

  • Søkers navn og adresse, organisasjonsnummer, kontaktperson, telefonnummer og e-postadresse
  • Kort beskrivelse av tiltaket/prosjektet, samt hvilke målgrupper det er rettet mot
  • Opplysninger om samarbeid med kommunen eller andre aktører om tiltaket
  • Tidsplan for gjennomføring av tiltaket/prosjektet
  • Budsjett og finansieringsplan
  • Søknadsbeløp må spesifiseres

Søknadsfrist

1. februar.

 

Kontaktperson:

Tove Solvang
Rådgiver Folkehelse
E-post: tovsol@nfk.no
Mobil 915 87 874
 
___________________________________________________

For teknisk bistand kontakt:

Jørgen Eliassen
Rådgiver
E-post: jorgel@nfk.no
Mobil: 926 98 304 

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen