(Du er ikke pålogget) 
 

Sirkulære forretningsmodeller 2023

Ny støtteordning for utvikling og bruk av sirkulære forretningsmodeller i næringslivet 

For Viken fylkeskommune er grønn omstilling og sirkulærøkonomi prioriterte områder for regional næringsutvikling. Fylkeskommunen ønsker derfor å støtte prosjekter som kan stimulere utvikling av mer sirkulære forretningsmodeller i bedriftene. 

Klynger, inkubatorer og næringshager kan søke støtte til å gjennomføre et systematisk arbeid overfor medlemsbedrifter for å akselerere utvikling og bruk av sirkulære forretningsmodeller. 

Søknadsfrist 21. april 2023

Før søknadsfristen går ut kan søkere ta kontakt for å få veiledning i forbindelse med søknaden. 

Hvem kan søke?  

  • Klynger, næringshager og inkubatorer

Søker må være en juridisk enhet med adresse i Viken eller en betydelig del av effektene må være rettet mot bedrifter i Viken.  

Prosjektene kan være innenfor ett eller flere av følgende områder:  

Krav til søknad  

  • Søknaden må inneholde opplysninger om aktiviteter og virkemidler inkludert opplegg for kompetanseheving for å nå mål om mer sirkulære forretningsmodeller.
  • Hvilke bedrifter som vil delta og hvordan prosessen i deltakende bedrifter legges opp, må framgå av søknaden.
  • I søknaden må det redegjøres for hvordan utvikling i sirkularitet skal måles, Se for eksempel Indikatorrapporten fra Smart Innovation Norway
  • Kostnadsplanen skal være aktivitetsbasert – det betyr at det skal være sammenheng mellom budsjettpostene og planlagte hovedaktiviteter i prosjektet. 
  • Inntil 50 % av godkjente prosjektkostnader kan støttes. 
  • Søker må beregne og synliggjøre bruk av egeninnsats (tid) i prosjektet. Man må kunne lese hvor mye timer søker beregner inn i prosjektet, og hva de timene skal brukes til.  
  • Maksimal timesats for prosjektmedarbeidere er 900 kr/t – timesatsen skal likevel beregnes og være reell ut ifra lønn til de som deltar i prosjektet. Bruk eksempel i retningslinjer for å beregne dette. 
  • Samarbeidspartnere skal navngis og beskrives. Samarbeidspartneres rolle, oppgaver og hvilke hovedaktiviteter de er involvert i skal være tydelig beskrevet. Intensjons- og/eller samarbeidsavtaler skal legges ved søknaden. 
  • Søknader som ikke oppfyller formalkrav, blir avvist. 

 

Retningslinjer og tildelingskriterier 

 Retningslinjer for ordningen finner du her

Hvordan søke?  

Du søker via regionalforvaltning.no  

Se også: 10 tips til hvordan søke støtte til næringsutvikling.  

Søknadsvurdering  

Ved søknadsfristens utløp behandles søknadene samlet. Søknadene forventes å være sluttbehandlet innen 15. mai 2023. 

Har du spørsmål?  

Retningslinjene gir mer utdypning om hvilke krav vi stiller til søknaden, hvilke vurderingskriterier som gjelder med mer. Hvis du lurer på noe, oppfordrer vi søkere til å ta kontakt før søknadsfristen utløper.  

Dersom du har spørsmål, kan du kontakte Tore Hansen i Viken fylkeskommune. 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen