(Du er ikke pålogget) 
 

VRI Rogaland 2023

 

 

VRI ROGALAND

VRI Rogaland gir i 2023 støtte til prosjekter som kan forankres i de tre satsingsområdene i Nærings- og innovasjonsstrategi for Rogaland:

 • Ren energi og maritim framtid
 • Mat
 • Reiseliv og opplevelser

VRI Rogaland har fire virkemidler:

 • kompetansemegling - gratis
 • forprosjekter - opptil kr 200 000 i støtte
 • nettverksmøter - opptil kr 50 000 i støtte
 • student til låns - opptil kr 40 000 i støtte

Søknader om støtte til nettverksmøter og student-til-låns-prosjekter leveres i denne portalen, men kun etter dialog og prosess med en av våre kompetansemeglere. Andre søknader vil ikke bli behandlet. Prosjektbeskrivelse skal fylles ut og lastes opp som vedlegg. Malene finner dere her

 

Først av alt: Ta kontakt med en av våre kompetansemeglere

 

Søknad om støtte til forprosjekter

Forprosjektsøknader skal som hovedregel leveres via Forskningsrådets søknadsportal.Bønder med enkeltpersonforetak kan i enkelte tilfeller levere forprosjektsøknader her, men kun etter avtale med prosjektleder. Søknader om støtte til forprosjekter utarbeides alltid i samarbeid med en av våre kompetansemeglere og skal ikke sendes inn før de er godkjent for innsending av prosjektleder for VRI Rogaland. 

Søknad om støtte til nettverksmøter

Nettverksmøter er forsknings- og utviklingsmøter der både forskningsmiljø og næringsliv skal være representert. I tillegg skal prosjektleder i FORREGION Rogaland inviteres til møte. Innhold i møte må bestå av felles problemstilling(er), som skal diskuteres for å se om dette kan løses med forskning, hensikten er å få belyst om problemstillingen kan bli et forskningsprosjekt.

Søknad til nettverksmøter skal etter godkjenning av prosjektleder i FORREGION Rogaland, sendes inn og blir behandlet i søknadsportalen regionalforvaltning. Normalt ansees ikke nettverksmøter som statsstøtte.

 • Ta kontakt med en kompetansemegler
 •  Last ned og fyll ut prosjektbeskrivelse for nettverksmøter, denne lastes opp som vedlegg til søknaden i Regionalforvaltning
 • Maks støttebeløp er kr 50 000
 • Minimum 50% egenandel
 • Deltakelse skal være gratis
 • Møte skal føre til konkrete planer for videre samarbeidsprosjekter
 • Prosjektet må være forankret i minst ett av de tre satsingsområdene i Nærings- og innovasjonsstrategi for Rogaland
 • Bedrifter, forskningsmiljø og virkemiddel­apparatet skal være representert
 • Valgt møtemetode skal sikre deltakelse fra alle
 • Støtteberettigede kostander er timer til forberedelse, gjennomføring og etterarbeid samt utgifter i forbindelse med arrangementet (deltakelse skal være gratis)

Søknad om støtte til student til låns-prosjekter

Prosjekter der studenter skriver sin bachelor eller master oppgave som del av et innovasjonsprosjekt i en Rogalandsbedrift. Studentene skal arbeide med problemstillinger som er relevante for næringslivet. Student til låns har som mål å bidra til økt samarbeid mellom bedrifter og utdanningsinstitusjoner, og både bedrift og utdanningsinstitusjonen skal veilede studenten.

Søknad til student til låns skal etter godkjenning av prosjektleder i VRI Rogaland sendes inn og blir behandlet i regionalforvaltning. Normalt ansees ikke student til låns prosjekt som statsstøtte.

 • Ta kontakt med kompetansemegler
 • Last ned og fyll ut prosjektbeskrivelse for student til låns-prosjekter, denne lastes opp som vedlegg til søknaden i Regionalforvaltning
 • Maks støttebeløp kr 40 000
 •  Minimum 50% egenandel
 • Studenten skal veiledes av både bedriften og utdanningsinstitusjonen
 • Prosjektet må være forankret i minst ett av de tre satsingsområdene i Nærings- og innovasjonsstrategi for Rogaland
 •  Målet er å bidra til økt samarbeid mellom bedrifter og utdanningsmiljøer og til at studenter får arbeide med problemstillinger som er relevante for næringslivet
 • Støtteberettigede kostnader er bedriftens timer til veiledning av studenten(e), ev. reiseutgifter for studenten, andre driftsutgifter i prosjektet

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen