(Du er ikke pålogget) 
 

Bredbåndsutbygging 2023

 

Bredbåndsutbygging 2023

Bredbåndsutbygging 2023

Fylkeskommunene forvalter midler til etablering av bredbåndstilbud over Kommunal- og Moderniseringsdepartementets (KMD) budsjettet kap. 541, IT- og ekompolitikk, post 60 Bredbåndsutbygging. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) er KMDs fagdirektorat på området.

Kommunene i Troms og Finnmark er orientert om ordning for 2023 med tilhørende prosesskrav i informasjonsbrev fra Troms og Finnmark fylkeskommune (TFFK) av 06.01.2023, vår ref. 2/14962-4. Det ble invitert til informasjonsmøter om ordningen 14.02.2023.

 • Bare kommuner kan søke om støtte og prosjektene må være i tråd med tilskuddsmodellen.

Støtte gis i tråd med statsstøtteregelverket (GBER[1]) for bredbånd. Midlene kan bare brukes til etablering av tilbud til husholdninger og virksomheter som i dag mangler:

 1. tilbud om 30 Mbit/s. Det støttede prosjektet må på en pålitelig måte tilby minimum 100 Mbit/s nedlastningshastighet[2] og minst en dobling[3] av oppstrømshastighet, eller
 2. tilbud om 100 Mbit/s. Det støttede prosjektet må på en pålitelig måte tilby en nedlastingshastighet på 300 Mbit/s og en opplastings-hastighet på 100 Mbit/s.[4]

I søknaden må fremgå hvilken terskelverdi som brukes.

Informasjon om ordningen på TFFKs nettside er her:

www.tffk.no/tjenester/stotte-stipend-og-priser/okonomisk-stotte-og-stipend/naringsutvikling/tilskudd-til-bredbandsutbygging/  

Ytterligere informasjon fra Nkom om ordningen finnes her: www.nkom.no/fysiske-nett-og-infrastruktur/offentlig-stotte-til-bredbandsutbygging

 

Søknadsfrist Bredbåndsutlysing Troms og Finnmark 2023:

 • 1.mai 2023- Frist for kommunene til å søke Troms og Finnmark fylkeskommune om støtte over ordningenSøknad sendes via www.regionalforvaltning.no, ordning – Bredbåndsutbygging 2023. De inntegnede områder vil bli brukt til å generere adresselister over husholdninger og virksomheter i området. Disse skal være i tråd med malen «Adresseliste bredbåndsordning 2023»

  Søknaden bør beskrive område som får tilbud, antall husstander og virksomheter, type virksomheter, offentlige virksomheter etc.

  Følgende skal minimum være vedlagt søknaden:

 • Utfylt skjema for tilleggsopplysninger er her (kommer).
 • Adresselister over husstander og virksomheter i omsøkt område i excelformat i tråd med malen «Adresseliste bredbåndsordning 2023»
 • Dokumentasjon på lokal medfinansiering bør legges ved søknaden. Lokal medfinansiering utover minstekrav teller positiv.

 

Kontaktpersoner adm. TFFK:

Finnmark:           Hilde C. J. Mietinen,       hilde.c.j.mietinen@tffk.no,         tlf. 414 31 354

Troms:                 Kjetil Helstad,              kjetil.helstad@tffk.no,              tlf. 909 11 637[2] Det kan i særlige tilfeller gjøres unntak fra dette minimumskravet til nedlastningshasighet, jf. punkt 10 i retningslinjene

[3] Dette kravet følger av GBER og kan det kan derfor ikke gjøres unntak, med mindre fremtidige endringer i GBER åpner for dette. Dette kravet følger av GBER, og det kan ikke gjøres unntak, med mindre fremtidige endringer i GBER åpner for dette

[4] Dette kravet følger av GBER, og det kan ikke gjøres unntak, med mindre fremtidige endringer i GBER åpner for dette.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen