(Du er ikke pålogget) 
 

Skape Etablererstipend 2023

Formål:

Skape Etablererstipend (SES) er en tilskuddsordning for nye bedrifter i Rogaland som ønsker å teste markedet og øke sin kompetanse. Formålet med ordningen er å gi bedriftene mulighet til å avklare om det er et marked for deres produkt og tjenester. SES er spesielt rettet mot forretningsideer som er uten eller har lav innovasjonsgrad.

 Den totale økonomiske rammen for 2023 er 500 000 kroner.

Slik søker du

Søknadsskjema blir gjort tilgjengelig mai 2023

Søknadsfrist: Søknader må være innsendt innen 15 august 2023

 • Alle punkter i søknadsskjemaet skal fylles ut
 • Etterspurt informasjon må besvares
 • Søknaden vurderes/behandles ut ifra den informasjon som er lagt inn i søknadsskjemaet
 • Ved mangler i søknaden i henhold til retningslinjer, krav, kriterier og vilkår, vil søknaden bli avslått på grunn av formelle feil

Hvem kan søke om tilskudd?

 • Bedrifter etablert etter 01.01 2022
 • Etablereren må ha organisasjonsnummer i Rogaland på søknadstidspunktet.

Hvem kan ikke søke om tilskudd?

 • Etablerere som tidligere har fått finansieringsstøtte fra Innovasjon Norge for samme prosjekt.

 Hva kan det søkes støtte til?

 • Dette tilskuddet skal benyttes til aktiviteter som gir innsikt i hva kundene deres ønsker seg. For eksempel kan man bruke midlene til å demonstrere et produkt for kundene, og gjennomføre spørreundersøkelser. Formålet med disse aktivitetene er å teste løsningen i markedet og lære gjennom å observere, lytte og justere produktet basert på tilbakemeldinger fra kundene. Målet er å skaffe verdifull innsikt som kan brukes til å videreutvikle løsningen og skape en bærekraftig forretningsmodell.

Dette kan du søke støtte til:

 • Spørreundersøkelser
 • Bygging av prototype
 • Deltakelse på nettverkssamlinger
 • Relevante kurs
 • Andre kompetansehevende aktiviteter

Hva kan du ikke søke støtte til:

 • Stipendet skal ikke dekke høyere utdannelse
 • Tidligere utgifter
 • Varig Utstyr

 Tilskuddsbeløp:

 • Skape kan tildele opp til kr. 50.000, - til etablerere som møter krav om etablererstipend.
 •  Tilskuddet kan dekke inntil 80 prosent av godkjente kostnader, begrenset til maks kr 50 000.- Det forventes 20 % egeninnsats.

 Krav til søknaden

For å søke om stipendet må du inkludere følgende i søknaden din:

 •  Canvas forretningsmodell Canvas modell mal - ferdig utfylt modell skal lastes opp og legges som vedlegg i søknaden
  Beskriv din forretningsidé og hvordan du planlegger å tjene penger på den. Bruk en "canvas forretningsmodell" for å presentere din forretningsmodell på en klar og strukturert måte. Dette vil hjelpe oss med å forstå din forretningsidé og hvordan du planlegger å gjøre den lønnsom.

   

 • Markedsanalyse:

  Utfør en analyse av markedet du vil operere i, og beskriv konkurrentene dine og deres styrker og svakheter. Du bør også identifisere eventuelle trender eller endringer i markedet som kan påvirke din forretningsidé. Dette vil hjelpe oss med å forstå markedet ditt og hvordan din forretningsidé passer inn i det.

   

 • Budsjett for etablererstipendet:

           Lag en detaljert oversikt over kostnadene dine og hvordan du planlegger å bruke stipendet. Dette vil hjelpe oss
           med å forstå hvordan du vil bruke stipendet og hvor mye penger du trenger for å realisere din forretningsidé.

 

Søknaden må inneholde følgende: 

 • Firmanavn og organisasjonsnummer
 • CV for søker og eventuelle partnere
 • Plan for bruk av tilskudd

 

Når får du svar på søknaden?

Saksbehandlingstid er ca. 4 uker fra innleveringsfrist (lengre tid i forbindelse med helligdager/ferier).

Vurderingskriterier

Innsendte søknader vil bli vurdert etter at søknadsfristen er ute, og behandles administrativt i Rogaland fylkeskommune. Innsendte søknader blir da vurdert opp mot hverandre ved bruk av karaktersystem for å sikre at støtte blir tildelt de prosjektene som svarer på prioriteringskriteriene.  

 De tre vurderingskriteriene skal bedømmes etter en syv delt karakterskala. Denne skalaen er lik for alle kriteriene.  

 • Potensiale i forretningsideen
 • Kvalitet i canvas, markedsanalyse og budsjett
 • Realisme i prosjektet/markedsundersøkelsen

Utbetaling

 • Utbetaling skjer ved innvilget søknad
 • Støtten gis som bagatellmessig støtte

“Støtten gis som bagatellmessig støtte jf. forskrift av 14. november 2008 nr. 1213 om gjennomføring av EØS-regler om unntak fra notifikasjonsplikt for enkelte former for offentlig støtte. Den nevnte forskriften gjennomfører Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013, publisert i EU-tidende den 24.12.2013 (OJ L 352, 24.12.2013, s. 1-8). Ifølge forordningen kan et foretak totalt få tildelt maksimalt 200 000 euro i bagatellmessig støtte i løpet av en treårsperiode. Ved eventuelle nye søknader om offentlig, bagatellmessig støtte (uansett støttekilde) har firmaet plikt til å opplyse om denne støtten. Opplysningsplikten gjelder i tre regnskapsår fra tilbudstidspunktet. “

 Rapportering

Gjennomført prosjekt må tilskuddsmottaker sende inn en sluttrapport som beskriver gjennomføringen av prosjektet, resultat og måloppnåelse i samsvar med godkjent søknad.

Det skal føres et særskilt prosjektregnskap for tiltaket

Endringer i godkjent kostnadsplan må godkjennes av Skape for å kunne bli vurdert støtteberettiget 

Dette utføres i regionalforvaltning og vil bli nærmere beskrevet i et tilsagnsbrev.

Etter Forvaltningsloven er vedtak fattet under denne tilskuddsordningen å anse som enkeltvedtak. Søker har derfor rett til å klage på vedtaket.  

 

Klagefristen er tre uker fra melding om vedtak er mottatt. Rogaland fylkeskommunes klagenemnd er klageinstans  

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen