(Du er ikke pålogget) 
 

Klyngesatsing Viken 2023

Klyngesatsing Viken 2023

Formålet med støtteordningen er å stimulere etablerte og sterke næringsklynger i Viken til samarbeid med andre næringsklynger regionalt, nasjonalt eller internasjonalt om utviklingsprosjekter for å fremme grønn omstilling, samt et bærekraftig og internasjonalt konkurransedyktig næringsliv.

Det er satt av 8 millioner kroner til ordningen i 2023. En ser for seg å medfinansiere 2-4 prosjekter av 2-3 års varighet.

Formålet skal oppnås gjennom klynge til klynge samarbeid om utviklingsprosjekter med aktiviteter innenfor et, eller flere av følgende innsatsområder:

  1. Grønn omstilling av næringslivet
  2. Digitalisering av næringslivet
  3. Internasjonalisering av næringslivet

Se retningslinjer for nærmere beskrivelse av disse. 

 

 Hvem kan søke?

Tilskuddsordningen «Klyngesatsing Viken» er en målrettet konkurransebasert tilskuddsordning rettet mot etablerte og sterke næringsklynger i Viken.
Etablerte og sterke næringsklynger kjennetegnes av følgende:

  1. Klynger som har et bredt og velfungerende partnerskap bestående av entreprenører og StartUps, større bedrifter/industri, offentlige aktører, FoU/akademia samt aktører med risikokapital.
  2. Klynger som har et heltids klyngeteam med kapasitet og gjennomføringsevne.
  3. Klynger som kan vise til tidligere gjennomførte større samarbeidsbaserte utviklingsprosjekter med gode resultater og effekter. 
Søker må være en juridisk enhet. I utgangspunktet skal søker ha tilholdssted i Viken. Søkere utenfor Viken har likevel mulighet for å søke dersom en betydelig del av aktivitetene i prosjektet er rettet mot bedrifter i Viken eller foregår i Viken. 
 
Hvordan søke?
Søknaden sendes via www.regionalforvaltning.no Støtteordning Klyngesatsing 2022.
 

Utlysningstekst: Tilskudd til klyngesatsing i Viken - Viken fylkeskommune

Retningslinjer og kriterier for ordningen finner du her: klyngesatsing-viken-retningslinjer-og-kriterier-1-juli-2022.pdf
 
Det legges opp til en søknadsfrist i 2023.
 
Søknadsfrist er 6.oktober 2023.

Kontaktpersoner:
Dersom du har spørsmål om støtteordningen, gir retningslinjene mer utdyping om krav til søknaden, vurderingskriterier, med mer. Følgende personer i Viken fylkeskommune kan kontaktes for spørsmål. Veiledning tilbys ikke etter søknadsfristens utløp. 

Tore Østgård: toreos@viken.no
Tore Helge Hansen: torehan@viken.no
Ansvarlig for støtteordningen: Trine Magnus, tlf: 92437250, trinema@viken.no
 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen