(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskudd til dagligvarebutikker i Finnmark

Dagligvarebutikker knyttet til Merkurordninga i utkantstrøk og som har en omsetning på under 4
millioner kroner årlig kan søke.

Søkeren må være lokalisert innenfor det geografiske området Finnmark.

Søker må legge ved nøkkeltallsrapport, siste avlagte regnskap og tilråding fra kommunen.

Butikken søker til fylkeskommunen i portalen www.regionalforvaltning.no

 

Målsetting og ramme
Tilskuddsordningen har som mål å sikre lokalbefolkningen på mindre steder og bygdesamfunn et tilbud av dagligvarer i sitt nærområde, gjennom tildeling av driftstilskudd til små butikker som tilbyr dagligvarer i slike samfunn.
Ordningens virkeområde er øyer og steder med lang avstand til nærmeste alternative dagligvaretilbud, og der kundegrunnlaget er for begrenset for å oppnå tilstrekkelig lønnsom drift av dagligvarehandelen.
Tilskuddene gis som «bagatellmessig støtte» i henhold til EØS avtalens regler om slike tilskudd. Mer om statsstøtteregelverket finnes her: Statsstøtteregelverket | Innovasjon Norge

Støtten gis som servicestøtte. Servicestøtta skal dekke utviklings- og driftskostnader som butikkene har for å fylle rollen som lokalt servicesenter. Støtten kan også dekke mindre investeringer som bidrar til å nå målet med ordninga.
Maksimalt tilskudd er satt til kr 50.000.- pr. dagligvarebutikk.
Dagligvarebutikken må ha helårsåpent.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen