(Du er ikke pålogget) 
 

Arktis 2030 - skisse hovedprosjekt

ARKTIS 2030 – UTLYSNING SKISSER TIL HOVEDPROSJEKTER 2024

Troms fylkeskommune lyser i samarbeid med Nordland fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune ut 25,5 millioner kroner til hovedprosjekter over ordningen Arktis 2030.

Hovedprosjekt kan primært innvilges støtte mellom 1 – 3 millioner kroner per prosjekt over en prosjektperiode på inntil 5 år, med mulighet for 1 års forlengelse etter søknad. Støttebeløp inntil 5 millioner kroner kan vurderes i særlige tilfeller.  

Støttesats er inntil 50 % av godkjente kostnader. Hovedprosjekt kan primært innvilges støtte mellom 1 til 3 millioner kroner per prosjekt over en prosjektperiode på inntil 5 år, med mulighet for 1 års forlengelse etter søknad.

Utlysningsperiode skisse: Det vil være mulighet for å sende inn skisse til og med 5.april 2024. 

Innsendt skisse er et krav i hovedprosjektsøknad. Vi gjør oppmerksom på at en søknad ikke er garantert tilsagn, selv om skissen er prekvalifisert.

Ta gjerne kontakt dersom du er i tvil om ditt prosjekt faller innenfor denne utlysningen.

  • Prosjekter av utenrikspolitisk karakter skal søke støtte fra Utenriksdepartementet.
  • Prosjekter som gjelder bedriftsutvikling skal søke midler fra Innovasjon Norge Arktis.
  • Prosjekter som ønsker å søke om regional medfinansiering til Interreg bes ta kontakt med Interreg Aurora.

Hva kan det søkes om støtte til?

Denne utlysningen er rettet mot skisser i tilknytning til søknader om hovedprosjekt. I etterkant av innsendelse av skisse vil søker få tilbakemelding på sin skisse. Søknader til hovedprosjekt sendes inn i etterkant av denne skisseutlysningen.

Fylkeskommunene ønsker å prioritere prosjekter som skal gjøre nordområdene til sentrum for grønn omstilling, og som bidrar til å øke tempoet i den grønne omstillingen i næringslivet i nord.

Skissen skal være en kort og konsis redegjørelse av prosjektet. Prosjektene må svare på gjeldene utlysning, og kunne knyttes opp til både regionale planer og strategier og til den nasjonale nordområdepolitikken. Skissene vil behandles med utgangspunkt i utlysningstekst, innsendt skisse og forskrift for Arktis 2030.

Hovedprosjekter er selvstendige prosjekter med start- og sluttdato. Prosjektet skal ha en konkret problemstilling og en konkret og realistisk plan for hvordan problemstillingen skal løses. Se kapittel 3 for formkrav og tildelingskriterier. Før det søkes om støtte til et hovedprosjekt bør det være gjort et forarbeid, for eksempel i form av et forprosjekt. 

Et hovedprosjekt kan motta støtte i maksimalt fem år. Etter denne perioden anses prosjektet å gå inn i en driftsfase, dersom tiltakene ikke avsluttes. Der det er aktuelt skal det i løpet av prosjektperioden etableres en plan for videre drift og finansiering.

Prosjekter som innvilges støtte over Arktis 2030 skal bidra til operativ bruk av nyutviklet kunnskap, teknologi og/eller kompetanse om nordområdene. Operativ bruk betyr at prosjektene skal ta i bruk ny kunnskap for å øke forståelsen av, eller finne nye løsninger på problemer og muligheter innenfor de fire innsatsområdene i forskriften. De fire innsatsområdene er (1) kunnskap, (2) infrastruktur, (3) miljøvern, sikkerhet, beredskap og klimaendringer og (4) næringsliv. Innsatsområdene dekker et bredt spekter, men er avgrenset til å øke kunnskapen om de ulike områdene eller bidra med tilrettelegging og kapasitetsbygging. Unntaket er næringsliv, hvor midlene skal bidra til økt økonomisk aktivitet, næringsutvikling og verdiskaping.

Tilskuddsmidlene skal bidra til å støtte opp under regjerningens nordområdepolitikk. Den nasjonale nordområdepolitikken har som mål å snu den negative befolkningsutviklingen, utnytte de lokale verdiene til å skape vekst og gjøre nordområdene til sentrum for grønn omstilling. Prosjekter som innvilges støtte over ordningen skal også være forankret i regionale mål, strategier og/eller planer. Ordningen er nært tilknyttet fylkeskommunenes næringspolitikk, og vi oppfordrer derfor søker til å sette seg inn i relevante regionale næringspolitiske planer/strategier for å sikre at prosjektet er i tråd med den ønskede utviklingen i regionen.

Fylkeskommunen vil vurdere hvert enkelt prosjekt i forhold til påvirkning av urfolk og søker bes beskrive eventuell relevans prosjektet kan ha for urfolk og hvordan en potensiell påvirkning skal hensyntas underveis i prosjektet. I tillegg skal FNs bærekraftsmål legges til grunn for tiltak i prosjektet, og det skal komme tydelig frem i søknad hvordan prosjektet bidrar til bærekraftig utvikling.

Hvem kan søke?

Arktis 2030 er en nasjonal tilskuddsordning, hvor innsatsen skal omfatte Nord-Norge og bidra til bærekraftig samfunnsutvikling i nordområdene. Søker/prosjekteier trenger ikke være lokalisert i Nord-Norge, men må tydelig kunne vise at resultatene av aktivitetene som finansieres kommer nordområdene til gode.

De som kan søke om støtte over ordningen er:

  • Næringsliv i denne sammenheng er sammenslutninger av flere bedrifter, enkeltbedrifter kan være partner/deltakende i prosjekter
  • Interesseorganisasjoner
  • Offentlige aktører slik som kommuner, regionråd og andre offentlige organer
  • Kunnskapsmiljøer knyttet til nordområdene
  • Innovasjonsmiljø slik som klynger/bedriftsnettverk, næringshager og inkubatorer

Nordområdene er definert som fylkene Nordland, Troms og Finnmark. Uavhengig av hvor søker holder til skal resultater og effekter tilfalle Nord-Norge. Svalbard er ikke en del av ordningens virkeområde. 

Kriterier for ordningen

Midlene tildeles i tråd med forskrift for Arktis 2030. Forskriften finner du her.

Det vises til retningslinjer for Arktis 2030 for nærmere beskrivelse av kriterier. Retningslinjene finner du her.

Timesats

Timesats skal dekke reelle lønnskostnader, eventuelt med et tillegg for sosiale kostnader og indirekte kostnader som er relevante for medarbeiderens innsats i prosjektet. Kostnadstillegg må kunne dokumenteres.

Se mer om timesats i retningslinjene for Arktis 2030.

Veiledning

Søkere oppfordres til å ta kontakt i god tid før innsending av søknad (se kontaktinformasjon nederst). På grunn av stor pågang kan det ikke garanteres veiledning etter at søknaden er sendt inn.

Behandlingsprosedyre

Søknader behandles løpende. For nærmere beskrivelse vises det til retningslinjer for Arktis 2030.

Tilgjengelighet

Alle resultater fra prosjekter som finansieres over ordningen skal være tilgjengelig for alle. Dette kan gjøres på ulike måter, men det skal være tilgjengelig.

Troms og Finnmark og Nordland fylkeskommuner forbeholder seg retten til å publisere rapport, bilder og liknende på våre hjemmesider i forbindelse med støtte til prosjektet.

Alle søknader er å regne som offentlig informasjon. Bedriftssensitive opplysninger som søker ønsker unntatt offentligheten, må framkomme tydelig i søknaden.

Kontaktpersoner

Troms fylkeskommune:

Birgitte Karlstrøm

E-post: birgitte.karlstrom@tromsfylke.no

 

Guri Ellila Brodahl

E-post: guri.ellila.brodahl@tromsfylke.no

 

Nordland fylkeskommune:

Tommy Nilsen

E-post: tommni@nfk.no

 

Finnmark fylkeskommune:

Egil Ørjan Thorsen

E-post: egil.orjan.thorsen@ffk.no

 


 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen