(Du er ikke pålogget) 
 

Tiltaksutvikling i program for folkehelsearbeid i Innlandet

Tiltaksutvikling i program for folkehelsearbeid i Innlandet

Gjennom folkehelseprogrammet i Innlandet 2024 – 2026 kan kommuner (og videregående skoler i samarbeid med kommuner) søke om tilskudd til 3-årig tiltaksutvikling for å fremme barn og unges helse og livskvalitet i barnehager, skoler og nærmiljø. «Tiltak» kan forstås bredt i den forstand at det også kan omhandle utprøving av organisatoriske endringer eller samhandlingstiltak internt i kommunen. 

 

Formål

Folkehelseprogrammets formål er å styrke kommunenes systematiske folkehelsearbeid med å fremme barn og unges psykiske helse og livskvalitet, samt fremme rusforebyggende arbeid i tråd med folkehelselovens intensjon. Målgruppen er barn og unge mellom 0-24 år. 

 

Tiltaksutviklingen i folkehelseprogrammet skal bidra til at kommunene får god kompetanse på planlegging, gjennomføring og evaluering av helse- og livskvalitetsfremmende tiltak for barn og unge i et samfunnsutviklingsperspektiv. Derfor vil kommunene få kompetansestøtte gjennom programmet uavhengig av om de har tiltaksutvikling. Programmet vil bygge på den erfaringen som allerede er opparbeidet med tiltaksutvikling i kommunene fra 2017. 

 

Hvem kan søke?

Alle kommuner i Innlandet kan søke. Kommunene som tidligere har deltatt i programmet kan søke om midler til ny tiltaksutvikling. Det gis ikke midler til videre drift av tidligere tiltaksutvikling i programmet. Kommuner som tidligere ikke har deltatt i programmet vil bli prioritert. 

 

Kommunene kan søke alene eller i samarbeid med videregående skoler, andre kommuner, frivillige organisasjoner. En vertskommune må imidlertid stå som ansvarlig søker.

 

Du søker gjennom den elektroniske søknadsordningen til Regionalforvaltning. Registrer deg eller din kommune for å komme inn på selve søknadsskjemaet til tilskuddsordningen. Prosjektbeskrivelse, framdriftsplan og budsjett- og finansieringsplan for prosjektet kan også legges ved. 

 

Søknadsfrist

Søknadsfrist: 15.mai 2024

 

Støttenivå

Tiltaksutviklingen det søkes om må ha tre års varighet fra høsten 2024 og til og med 2026. Det gis tilsagn for alle tre årene, med forbehold om bevilgning over statsbudsjettet.

 

Søker kan tildeles maksimalt 50 % tilskudd av de totale prosjektkostnadene. Det kan maksimalt søkes om støtte for kr 1 500 000,- for de tre tiltaksårene til sammen (kr 500 000,- pr år). Egenandel i prosjektet kan være både arbeidsinnsats og egenkapital.

 

Søknadsvurdering

Søknadene vil bli vurdert i fylkets samarbeidsorgan ut fra gjeldende krav og kriterier, og sammenfattet i et saksdokument som blir politisk behandlet i juni 2024. 

 

Siden den økonomiske rammen for ordningen er begrenset, vil tildeling av støtte være avhengig av antall kvalifiserte søknader. Dette kan innebære at ikke alle kvalifiserte prosjekter få tildelt støtte, eller at støtten blir mindre enn omsøkt beløp.

 

Krav til tiltaket:

  • Tiltakene må kunne evalueres og hvor erfaringene blir dokumentert slik at det kan deles med andre
  • Tiltakene skal være kunnskapsbaserte
  • Utgangspunkt i regionale/lokale folkehelseutfordringer og -ressurser
  • Koblet til kommunens tverrsektorielle og systematiske folkehelsearbeid
  • Universelle tiltak rettet mot barne-/ungdomsbefolkningen (ikke individrettede tiltak)

 

Tiltak prioriteres ut ifra følgende kriterier:

 

Avgrensning

  • Det gis ikke støtte til gjennomføring av ordinære kommunale driftsoppgaver
  • Innlandet fylkeskommune fullfinansierer ingen prosjekter
  • Det gis ikke støtte innenfor felt eller aktivitet som dekkes av andre tilskuddsordninger der fylkeskommunen er en vesentlig bidragsyter
  • Det bevilges ikke støtte til drift av organisasjoner
  • Det gis ikke støtte til allerede eksisterende tiltak i folkehelseprogrammet

 

Rapportering

Mottakere av tilskudd skal sende en årlig rapport med regnskapet for prosjektet, som viser hvordan tilskuddet er benyttet og om målene for tiltaket er nådd.

 

Fylkesrevisor har innsynsrett i regnskap som omfatter bruk av fylkeskommunale midler. Tilskuddet utbetales så snart prosjekteier har sendt anmodning om utbetaling.

 

Kontakt

Ta gjerne kontakt med oss før du sender inn søknaden hvis du lurer på noe.

 

Kontakt

Ane Bjørnsgaard

Seniorrådgiver

anebjo@innlandetfylke.no

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen