(Du er ikke pålogget) 
 

Troms Holding - Tilrettelegging for det grønne skiftet og tilhørende industriutvikling

Opprett ny søknad på støtteordning

Målsettingen med tilskuddsordningen fra Troms Holding AS er å stimulere til investerings- eller utviklingsprosjekt som fremmer regional utvikling hovedsakelig innenfor den geografiske regionen Troms.

Troms Holding AS skal ved tildeling av økonomisk støtte fremme regional utvikling som fører til økt aktivitet og varige ringvirkninger.

Krav til søknad:  

  • Søker er en kommune i Troms eller fylkeskommunen, eller har et aktivt samarbeid* med en kommune i Troms eller fylkeskommunen.  

Støtte kan ikke gis som bagatellmessig støtte

Søknaden må være i tråd med Troms Holdings vedtekter, dette innebærer at drift ikke kan støttes og at søker må være hjemmehørende i Troms så vel som at hovedaktiviteten i prosjektet må foregå i Troms.

Søknadsfrist 5. April 2024.

 

Det lyses ut midler til følgende formål:

Prosjekt som bidrar til, eller tilrettelegger for reduksjon i klimautslipp, miljøinngrep eller bidrar til å ivareta naturmangfold.

Prosjekt som legger til rette for sirkulærøkonomi og/ eller grønne verdikjeder.

Prosjekt som tilrettelegger for grønne nærings- og industriområder

Prosjekt som tilrettelegger grønn omstilling, herunder kompetanseutvikling

 

Følgende prioriteringer legges til grunn ved behandling av søknad:

Prosjektets varige regionale ringvirkninger og nytteverdi for Troms. Dette inkluderer mulighetsrom for skalering og videreføring av tiltak.

Prosjektet har stor overføringsverdi, særlig i Troms

Prosjektet er godt forankret i FNs bærekraftsmål, søker bes spesifisere delmål

Større samarbeidsprosjekt mellom kommuner og/ eller med fylkeskommunen vil prioriteres

Prosjektkvalitet og prosjektets generelle gjennomføringsevne

 

Det gjøres en skjønnsmessig helhetlig vurdering.

 

*Med aktivt samarbeid i prosjektet menes et prosjekt der alle oppgitte samarbeidspartnere innehar en aktiv rolle og bidrar med eget arbeid/ egeninnsats, dette bør komme til syne gjennom egeninnsats fra søker og samarbeidsparter i finansieringsplanen.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen