(Du er ikke pålogget) 
 

Troms Holding - Kompetanse og rekruttering

Målsettingen med tilskuddsordningen fra Troms Holding AS er å stimulere til investerings- eller utviklingsprosjekt som fremmer regional utvikling hovedsakelig innenfor den geografiske regionen Troms.

Troms Holding AS skal ved tildeling av økonomisk støtte fremme regional utvikling som fører til økt aktivitet og varige ringvirkninger.

 

Krav til søknad:  

  • Søker er en kommune i Troms eller fylkeskommunen, eller har et aktivt samarbeid* med en kommune i Troms eller fylkeskommunen.  

Støtte kan ikke gis som bagatellmessig støtte

Søknaden må være i tråd med Troms Holdings vedtekter, dette innebærer at drift ikke kan støttes og at søker må være hjemmehørende i Troms så vel som at hovedaktiviteten i prosjektet må foregå i Troms.

Søknadsfrist 5. April 2024.

 

Det lyses ut midler til følgende formål:

Pilotprosjekt som bidrar til økt rekruttering i regionen

Pilotprosjekt som tilrettelegger overgangen fra utdanning til arbeidsliv

Pilotprosjekt som bidrar til, eller tilrettelegger for, kompetanseheving i regionen

Prosjekt som tilrettelegger eller bidrar til bevarelse av kompetanse i regionen

Større samarbeidsprosjekt som bidrar til arbeidsmobilisering 

 

Følgende prioriteringer legges til grunn ved behandling av søknad:

Prosjektets varige regionale ringvirkninger og nytteverdi for Troms. Dette inkluderer mulighetsrom for skalering og videreføring av tiltak.

Prosjektet har stor overføringsverdi, særlig i Troms

Prosjektet er godt forankret i FNs bærekraftsmål, søker bes spesifisere delmål

Større samarbeidsprosjekt mellom kommuner og/ eller med fylkeskommunen vil prioriteres

Prosjektkvalitet og prosjektets generelle gjennomføringsevne

 

Det gjøres en skjønnsmessig helhetlig vurdering.

 

*Med aktivt samarbeid i prosjektet menes et prosjekt der alle oppgitte samarbeidspartnere innehar en aktiv rolle og bidrar med eget arbeid/ egeninnsats, dette bør komme til syne gjennom egeninnsats fra søker og samarbeidsparter i finansieringsplanen.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen