(Du er ikke pålogget) 
 

Troms Holding - Identitetsbygging

Målsettingen med tilskuddsordningen fra Troms Holding AS er å stimulere til investerings- eller utviklingsprosjekt som fremmer regional utvikling hovedsakelig innenfor den geografiske regionen Troms.

Troms Holding AS skal ved tildeling av økonomisk støtte fremme regional utvikling som fører til økt aktivitet og varige ringvirkninger.

Krav til søknad: 

Støtte kan ikke gis som bagatellmessig støtte

Søknaden må være i tråd med Troms Holdings vedtekter, dette innebærer at drift ikke kan støttes og at søker må være hjemmehørende i Troms så vel som at hovedaktiviteten i prosjektet må foregå i Troms.

Søknadsfrist 5. April 2024.

 

Det lyses ut midler til følgende formål:

Prosjekt som skal legge til rette for trygge og inkluderende møteplasser uten kostnad for deltakere.

Regionale samarbeidsprosjekt som bidrar til å skape tilhørighet eller bidrar til identitetsutvikling

 

Følgende prioriteringer ligger til grunn for :

Prosjektets varige regionale ringvirkninger og nytteverdi for Troms. Dette inkluderer mulighetsrom for skalering og videreføring av tiltak.

Prosjektet har stor overføringsverdi, særlig i Troms

Prosjektet er godt forankret i FNs bærekraftsmål, søker bes spesifisere delmål

Større samarbeidsprosjekt mellom kommuner og/ eller med fylkeskommunen vil prioriteres

Prosjektkvalitet og prosjektets generelle gjennomføringsevne

 

Det gjøres en skjønnsmessig helhetlig vurdering.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen