(Du er ikke pålogget) 
 

Utlysning forprosjekt til kommuner med særlige distriktsutfordringer

I forbindelse med at Kommunal- og distriktsdepartementet har revidert kap. 553 post 65 s «Omstilling og utvikling i områder med særlige distriktsutfordringer», med tilhørende forskrift, lyser Troms fylkeskommune ut midler til forprosjekt til kommuner på sentralitetsindeks 5 og 6.

Denne utlysningen kan direkte knyttes til §1 a i ny «forskrift om tilskuddsordninger til omstilling og utvikling i områder med særlige distriktsutfordringer» -* 65-post (regjeringen.no).

Tilskudd skal gå til forprosjekt til «Kommuner med langvarig nedgang i befolkning og sysselsetting av særlig omfattende grad».

Tilskuddsmidlene skal styrke kommunene sin kapasitet til å håndtere situasjonen blant annet gjennom å legge til rette for økt attraktivitet for næringsliv og bosetting i form av spesifikke innsatsområder som svarer på utfordringsbildet.

Søknadsfrist: 3. april* 2024.

*endret frist fra 1.april til 3.april (21.03.24).

Tilskuddets hovedmål (for fremtidige hovedprosjekt) er å bidra til næringsutvikling, verdiskaping og attraktive arbeidsmarkedsregioner.

Formålet med denne utlysningen er at kommuner med nevnte utfordring kan lage et forprosjekt som fokuserer på deres situasjonsbilde, utfordringer, muligheter og behov.

Søker skal gjennom forprosjektet ende opp med et utkast til et hovedprosjekt med 3-4 spesifiserte innsatsområder som omhandler styrking av næringslivet og næringsstrukturen i kommunen, i tillegg til fokus på stedsattraktivitet for bedrifter, befolkning og besøkende.

Resultatet av forprosjektet skal være en skisse eller søknad til et hovedprosjekt som kan starte i begynnelsen av 2025, med en varighet på inntil 6 år. Kommunens administrasjon må synliggjøre i forprosjektet sin vilje og motivasjon til å utvikle og drive et eventuelt hovedprosjekt av et sånt omfang.

Resultatet av forprosjektet skal gi svar på innsatsområder som skal inngå i et hovedprosjekt. Dette skal være innsatsområder med næringslivet og stedsattraktivitet i fokus med for eksempel tiltak som går på:

 • Styrket utviklingsevne for næringslivet og styrket næringsstruktur med geografisk nedslagsfelt i kommunen
 • Tilrettelegging for gründere med gode forretningsideer som gjennom støtte og veiledning kan bli en bedrift
 • Kompetansehevingstiltak for bedrifter innenfor ulike målområder slik at bedriften kan øke sin verdiskaping og kan ansette flere
 • Fokus på samarbeid og nettverk for- og med næringslivet. Dette kan være bedriftsnettverk i kommuner, eller samarbeid med næringshager eller utviklermiljø
 • Fokus på stedsattraktivitet for målgruppen befolkning, besøkende og bedrifter.
 • Tiltrekke kompetanse, løse boligutfordringer i distrikt, lage gode sosiale møteplasser m.m.
 • Tiltak for å styrke kommunens evne til å håndtere situasjonen. Det være seg økt kompetanse-, samarbeid, nye innovative løsninger osv.
 • Tiltak på klima og miljø for å bedre kommunens klimautslipp og klimaregnskap

 

Hvem kan søke:

Ordningen gjelder for kommuner på sentralitetsindeks 5 og 6 som i tillegg kan vise til en befolkningsnedgang på mer enn 15 % siste 20 år og mer enn 7% siste 10 år. I tillegg må søkerkommuner ha nedgang i sysselsetting på mer enn 2-3% siste 5 år. Kommuner som er tett opptil oppgitte terskelverdier kan også søke.

 

Omfang:

Det kan søkes om midler til forprosjekt i størrelsesorden 300.000-400.000.

Forprosjektet kan ha en varighet på inntil 6 måneder og skal være sluttrapportert innen utgangen av 2024.

Tildeling av midler skal etter planen skje medio mai, slik at planlagt oppstart for prosjekt kan tidligst være 15 mai og seinest før 1. juli.

Kommunes egenandel eller egeninnsats skal utgjøre 50 prosent av prosjektets totale kostnader. Det kan gis støtte til prosjektledelse, innhenting av kunnskapsgrunnlag, møte- og arenavirksomhet.

Timespris for egeninnsats er 700 kr timen.

Fylkeskommunen kan støtte flere forprosjekt, men vil anslagsvis bare støtte 1-2 hovedprosjekt i 2025. En kan likevel gjennom et godt forprosjekt gå videre med et hovedprosjekt med andre finansieringskilder enn denne.

 

Vurderingskriterier:

Generelle

 • God beskrivelse av situasjonen til kommunen med utgangspunkt i behov, utfordringer og muligheter
 • At prosjektet på sikt (i et hovedprosjekt) bidrar til arbeidsplasser, verdiskaping og attraktive kommuner og arbeidsmarkedsregioner
 • En god beskrivelse av innsatsområder og prioriteringer en ønsker å ta inn i forprosjektet og i et eventuelt hovedprosjekt.
 • Forankring av prosjektet i kommunale og fylkeskommunale planer
 • Forankring i FN bærekraftsmål
 • Prosjektet har utløsende effekt, som betyr at det ikke ville blitt realisert uten denne støtten
 • Kommunen har hatt langvarig nedgang i befolkning og sysselsetting av særlig omfattende grad-/og eller kommunen eller regionen har hatt vesentlig fall i sysselsetting over relativt kort tid
 • Befolkningsnedgang på mer enn 15 % siste 20 år og mer enn 7% siste 10 år, i tillegg må søkerkommune ha nedgang i sysselsetting på mer enn 2-3% siste 5 år.
 • Og generelt god prosjektkvalitet.

 

Det må gjennomføres en obligatorisk veiledningssamtale med fylkeskommunen før innsending av søknad, nettopp for å avklare hvorvidt søker oppfyller kriterier for ordningen.

Statistikk kan hentes inn via SSB. Fylkeskommunen har også statistikk på sine hjemmesider som kan benyttes: Hjem | Statistikk (tromsfylke.no)

 

Krav til søknad:

Søknaden skal sendes inn gjennom regionalforvaltning.no.

Følgende opplysninger må oppgis eller beskrives i alle søknader:

Opplysninger om søker

a. Den ansvarlig prosjekteierens navn og organisasjonsnummer.

b. Hvem som er kontaktperson.

 Økonomi

c. Hvilket tilskuddsbeløp det søkes om.

d. Budsjett med en finansieringsplan.

e. Om søker på søknadstidspunktet har mottatt annen offentlig støtte det inneværende år og de to siste regnskapsårene, jf. reglene om offentlig støtte. Bagatellmessig støtte utgjør 200 000 euro fordelt over tre sammenhengende regnskapsår. Beskrivelse av tiltaket og forventede resultater

f. Tiltaket det søkes om tilskudd til, herunder mål og målgruppe.

g. Fremdriftsplanen for aktiviteter.

h. Organiseringen av tiltaket, herunder eventuelle samarbeidspartnere og hvilke roller de skal ha. i. Om tiltaket har forankring i kommunale eller fylkeskommunale planer.

j. Resultatene søker forventer å oppnå ved avslutningen av tiltaket.

k. Forventede, langsiktige effekter av tiltaket etter at det er avsluttet. I tillegg skal søknaden opplyse om andre forhold som søkeren bør forstå er viktig for vurdering av søknaden

 

 

 

For generell veiledning eller obligatorisk veiledningssamtale ta kontakt med:

Spesialrådgiver Kristian Figenschau

Mob. 90936128

E-post: kristian.figenschau@tromsfylke.no

 

*Det gjøres oppmerksom på at denne forskriften 553 post 65 har vært på høring, hvor høringsfrist den 13 februar er gått ut. Dette vil uansett ikke påvirke utlysningen i noen grad da rammetildeling til fylkeskommunen er gjort, og det ev. bare vil være snakk om mindre justeringer av forskriften etter høringsrunden.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen