(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunale næringsfond - Sula kommune 2020

Opprett ny søknad på støtteordning

Retningslinjer for Sula kommunes næringsfond

 

§1Formål

Sula kommunes næringsfond skal disponeres slik at det kan bidra til å styrke nyskaping, innovasjon og næringsutvikling i kommunen og legge til rette for å utvikle et mer variert nærings - og jobbtilbud i kommunen.

Retningslinjer for næringsfondet er utarbeidd i tråd med generelle retningslinjer for kommunale næringsfond vedtatt av Regional og næringsutvalget i Møre og Romsdal fylkeskommune 05.03.2013 og revisjon av 14.03.2017.

Formålet for næringsfondet er å bidra til nyetablering i kommunene gjennom å støtte gründere og forretningsideer et tidlig stadium. Nyetablering forstås her fra etablering og frem til selskapet er 5 år.  Det kan også ytes støtte til eksisterende virksomhet når støtten bidrar til nyskapende aktivitet. Det er med virkning fra 14.03.2017 åpnet for at næringsfondet også kan gis som investeringstilskudd.

 

§2 Kapital og avkastning

Næringsfondet i Sula kommune er finansiert av:

Statlige midler, tildelt fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Renter og avkastning av fondskapitalen samt

eventuelle egne midler som kommunestyret vedtar avsatt i fondet.

Fondsmidlene skal settes rentebærende konto. Alle renter og annen avkastning av fondet skal være inntekt til fondet, ogdisponeres i tråd med retningslinjene.

 

§3 Prioriteringer

Næringsfondet skal brukes til å støtte:

Bedriftsrettede tiltak; eksempelvis etablererstipend, kompetanseheving, produktutvikling, produktivitetsforbedrende tiltak, styrking av konkurranseevne og veksttiltak. Det kan også ytes støtte til utvikling av grafisk profil (ikke markedsføring), markedsundersøkelser og planlegging av vekst og utviklingsrelaterte tiltak..

  1. Generelle tilretteleggende tiltak i regi av kommunen, for eksempel etablereropplæring, samarbeid skole/næringsliv, omdømme, og etablering av lokale nettverk og samarbeidstiltak.

Næringsfondet gjelder alle typer forretningsidéer, fra gründere til etablerte bedrifter. Industribedrifter har høyeste prioritet, servicebedrifter og tjenesteyting  har middels og handelsbedrifter har lav prioritet.

Prosjekter som kan føre til bedre sysselsetting for kvinner, ungdom og innvandrergrupper skal prioriteres ved tildeling fra næringsfondet. Støtte skal gis som tilskudd.

 

§4 Vilkår og begrensninger

Hvert enkelt prosjekt kan etter reviderte retningslinjer ha en samlet prosjektkostnad utover kr. 300.000 som er høyeste grunnlag for støtteberegning. Støtte fra næringsfondet kan utgjøre inntil 50 % av det samlede kapitalbehov for prosjektet det vil si at støtte kan gis inntil kr. 150.000. Særordningen næringsfond relatert til Covid 19 kan utløse høyere støtteandel.

Næringsfondet skal ha utløsende effekt på tiltaket; det vil si at tiltak ikke vil bli gjennomført eller bli gjennomført i tilsvarende takt uten støtte.

Bedriftsrettet støtte ikke gis i et slikt omfang at det kan virke urettmessig, konkurransevridende lokalt eller i er strid med internasjonale avtaler der Norge er part. Det kan ikke gis støtte til sanering av gjeld eller til ordinær drift av virksomheter.

Det er med virkning fra mars 2017 endringer i retningslinjer som likestiller alle kommunene i Møre og Romsdal slik at det kan gis støtte til fysiske investeringer eller tiltak.

I samsvar med kommuneloven § 51 kan næringsfondet ikke settes som garanti for lån til næringsvirksomhet. Næringsfondet skal ikke brukes til å tegne aksjer.

For øvrig vises det til retningslinjer for kommunale næringsfond vedtatt av fylkeskommunens Regional og næringsutvalg 05.03.2013, samt senere revisjon av 13. mars 2017.

 

§5 Forvaltning

Sula kommune delegerer forvaltningen av næringsfondet til Ålesund Kunnskapspark AS. Det er opprettet en egen avtale mellom Sula kommune og Ålesund Kunnskapspark AS som regulerer forvaltningen. Avtalen følger som vedlegg til disse retningslinjene.

Søknader om støtte fra næringsfondet skal behandles fortløpende. Ordningen skal bekjentgjøres kommunen og ÅKP sine hjemmesider og i lokalpressen. Ålesund Kunnskapspark behandler innkomne søknader og fatter vedtak om eventuell tildeling av midler fra fondet innenfor de rammer og retningslinjer som gjelder for kommunale næringsfond.

Forvaltningslovens regler gjelder for saksbehandlingen som utføres av Ålesund Kunnskapspark AS.  Søkere har klagerett vedtak om tildeling eller avslag søknad. Klageinstans er Sula kommune ved rådmannen.


 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen